Ev. bedrägeri vid försäljning av produkter när köparen inte får vad den väntat sig

Om ett företag (A) säljer CE-märkta produkter men som inte har certifierat produkten till ett annat företag (B) som tror sig köpa korrekt CE märkta produkt, är det bedrägeri enligt Brottsbalken 9 kap?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är förmodligen helt korrekt. Den som medelst vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde eller någon i vars ställe denne är, dömes för bedrägeri till fängelse i högst två år (9 kap 1 § Brottsbalken). Följande måste alltså vara uppfyllt i sammanhanget.

Vilseledandet (1)

Det måste röra sig om ett vilseledande. Företag (A) måste alltså försätta företag B i felaktig tro. Det handlar om att uppväcka en villfarelse hos B . B som hittills inte trott "att p" ska alltså nu tro "att p" och att det är sant "att p". "Att p" är här faktumet att produkterna är CE-märkta. Detta rekvisit torde enligt din fråga vara uppfyllt då du skriver att B tror sig köpa CE-märkta produkter.

Orsakande av en disposition (2)

Att gå runt och sätta personer och företag i vilseledande "att p"-situationer är såklart inte i sig brottsligt. Det måste alltid finnas en disposition kopplad till denna "att p"-situation. Vilseledandet måste leda till en disposition, vilket den här gör då A säljer till B. Detta är alltså ett krav på orsakande. GM (företag A) ska genom sin gärning orsaka att B gör något, och orsakandet måste bestå i psykisk kausalitet dvs. gå genom vilseledandet ovan. Alltså, A har fått B att felaktigt tro något="att p"=produkterna är CE-märkta=samtidigt som detta faktum utgör tillräckligt skäl för B att vidta dispositionen, dvs. köpa produkterna. Bedömer detta rekvisit som uppfyllt i din fråga då kausalitetskravet är uppfyllt.

Förmögenhetsöverföring ska ske (3)

Vid bedrägeri föreligger ett krav på ekonomisk skada och motsvarande ekonomisk vinning. Föreligger skada men inte vinning aktualiseras det mycket konstiga och säregna brottet oredligt förfarande 9 kap 8 § Brottsbalken. Jag presumerar att B de facto betalat A för produkten i fråga och att det således föreligger en ekonomisk atmosfär. Vi kan här ställa oss den enkla frågan här om B:s ekonomiska läge försämrats av den vilseledda dispositionen? Svaret torde ju bli ja. Således är även detta rekvisit uppfyllt, varpå jag kommer till slutsatsen är det förmodligen rör sig om bedrägeri enligt Brottsbalkens 9 kap i din fråga.

En kort slutkommentar kring frågan – borde B ha anledning att tro "att p"?

Det något komplexa i frågan är ju de facto att B faktiskt får en produkt (fast utan CE-märkning). Frågans öde och B:s framgång med att hävda bedrägeri kommer avgöras av huruvida B kan visa att denne befinner sig i "att p"-situationen ovan vid dispositionen och förmögenhetsöverföringen. Det är i grunden enligt mig troligt men långt ifrån säkert. Vad betalade egentligen B för pris för produkten? Ett för lågt pris (kontra övriga CE-märkta produkter på marknaden) är exempelvis en varningssignal som B borde reagerat på och som skulle kunna leda till slutsatsen att B inte alls hade anledning att tro "att p". Dessa typer av aspekter gör det inte 100 % säkert att bedrägeri föreligger, även om undertecknads kvalificerade gissning enligt ovan gör gällande att så borde vara fallet.

Hoppas du känner att du fått ett bra svar på din spännande bedrägerifråga!

Sebastian NäslundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo