Ersättningsskyldighet då man råkat skada en väns mobil

FRÅGA
Dottern (omyndig) har råkat komma åt vännens (myndig) arm när de stått och samtalat varpå att vännens mobil trillar i backen. Den får en mindre spricka. Dottern erbjuder sig att betala hälften av kostnaden för reparation av en mindre spricka. Vännen säger först att det inte behövs. Efter en dag vill vännen att dottern ska betala, hela kostnaden. Hon säger då att hon har CSN 1250kr/mån och kan betala ca 250kr.Vännen godkänner inte det och kräver hela kostnaden ca 800kr, inget kostnadsförslag har visats. Vännens (myndig) förälder ringer och kräver att dottern/vi ska betala. Föräldern säger att denne ska komma med kvitto och vi ska bara betala. Frågan är när det är en olycka, dottern råkade oavsiktligen, utan uppsåt komma åt vännens arm, vem ska betala vad? Om hon var klumpig, var inte vännen det då som inte höll i telefonen tillräckligt hårt, för att gå till ytterligheter? Jag kan tänka att det är korrekt att vi betalar halva reparationskostnaden? Vad är korrekt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom det är fråga om en olyckshändelse och situationen inte regleras av något avtal så ska situationen bedömas utifrån skadeståndslagens (SkL) regler.

Skadan:

Skadan som uppkommit är en sakskada. Din dotter har orsakat skadan genom att råka stöta till vännens arm. Att din dotter har orsakat skadan är dock inte tillräckligt för att hon ska bli ersättningsskyldig utan det krävs att hon uppsåtligen (med vilja) eller av vårdslöshet orsakat sakskadan enligt 2 kap. 1 § SkL. Rena olyckshändelser ersätts alltså inte.

Vårdslöshet:

Din dotter fick alltså inte sin vän att tappa mobilen uppsåtligen men frågan är då om hon varit vårdslös. En vårdslöshetsbedömning utgår från fyra punkter, nämligen (1) vad var risken för skadan? (2) Vad är den sannolika skadans storlek? (3) Vad var möjligheten att undvika skada? och (4) Vad var möjligheten för skadevållande att inse risken för skadan?

Risken för skadan beror på hur din dotter agerade, om hon vevade runt med sina armar okontrollerat kan risken anses vara stor men om de stod och samtalade lugnt kan risken inte anses vara så stor. Skadan storlek var som mest att mobilen helt gick sönder vilket hade kunnat kosta några tusenlappar för att köpa en ny. Möjligheten att undvika skada var i och för sig stor eftersom det hade uppnåtts genom att din dotter tog några steg tillbaka så att vännen inte stod inom hennes rörelseradie (men det hade även vännen kunnat göra). Möjligheten för din dotter att inse skadan beror på hur hon rörde sig, om hon sett mobilen i vännens hand, om hon insett hur nära vännen stått, med mera.

Om din dotter varit vårdslös eller inte kan jag inte med säkerhet säga utifrån uppgifterna i frågan men om hon agerat på ett vardagligt sätt och haft normal uppsikt över sina rörelser har hon troligtvis inte varit vårdslös. Det som är viktigt för vårdslöshetsbedömningen blir om din dotter var medveten om att hennes kompis stod inom hennes rörelseradie och om hon då ändå "vevade" eller okontrollerat rörde sina armar utan hänsyn till att hennes vän stod nära kan det bedömas vara vårdslöst. Har hon däremot lugnt flyttat armen och missbedömt avståndet till vännen eller inte alls varit medveten om att vännen stod så nära som vännen gjorde kan hon inte bedömas vara vårdslös.

Jämkning:

Det är alltså de faktiska omständigheterna som avgör om din dotter varit vårdslös eller inte och hennes betalningsansvar ligger helt i denna fråga. Om hon nu skulle ha varit vårdslös kan betalningsansvaret jämkas.

Beroende på hur vännen agerat kan vännen anses vara medvållande till skadan. Till exempel om vännen agerat vårdslöst genom att själv veva med armarna eller hålla löst i telefonen kan betalningsansvaret jämkas enligt 6 kap. 1 § 2 st. SkL. Hur mycket betalningsansvaret minskas utgår ifrån en "skälighetsbedömning" där man bedömer omfattningen av var och ens agerande för uppkomsten av skadan 6 kap. 1 § 3 st. SkL.

Betalningsansvaret kan även jämkas enligt 2 kap. 4 § SkL eftersom din dotter är under 18 år. Enligt paragrafen ska den som inte fyllt 18 år endast ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska omständigheter.

Är skyldighet att utge skadestånd oskäligt betungande med hänsyn till den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden kan skadeståndet jämkas enligt 6 kap. 2 § SkL. Med tanke på att skadeståndet utgör 64 % av din dotters inkomst kan det anses oskäligt betungande på så sätt att det bör jämkas. Hänsyn ska här även tas till vännens behov av att få skadeståndet.

Sammanfattning:

Jag kan tyvärr inte med säkerhet bedöma om din dotter varit vårdslös men rena olyckor ska som sagt inte ersättas. Om hon varit vårdslös är det inte skäligt att hon ska ersätta hela skadan om vännen medverkat till skadan genom att vara vårdslös. Med tanke på att din dotter inte är myndig och att skadeståndet är betungande i relation till hennes inkomst bör skadeståndet sättas ned så att det är skäligt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Elise Sohlberg
Fick du svar på din fråga?