Ersättning för resekostnad vid umgänge med barn

2020-07-18 i Underhåll
FRÅGA
Finns det någon praxis gällande avdrag för körning, när man ska hämta och lämna barnen? Jag och mitt ex har separerat och har flyttat ifrån varandra, ca 25 mil. Mitt ex vägrar att möta mig halvvägs utan jag får köra hela vägen till barnen när jag ska hämta och lämna dem. Det som hade varit bra är om det finns en praxis för OM jag får lov att dra av för körningen och i så fall HUR mycket? (jag betalar underhåll för mina barn då jag endast har dem varannan helg). Både jag och mitt ex har samma lön och arbetar fulltid samt har tillgång till varsin bil.När frågan har ställts till försäkringskassan så har jag fått olika svar samt dåligt bemötande från dem, då de helt uppenbart inte kan vara opartiska och ge ett och samma svar.. Även så har jag inte fått tydligt svar när barnen bor hos mig på halvtid under hela sommaren, när jag har undrat om barnbidragen ska delas lika mellan föräldrarna. Är några månader för kort tid att räknas som varaktigt?Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för att du skickar in din fråga till lawline!

Jag förstår din fråga som att du undrar om avdrag från underhåll kan göras för resekostnader vid umgänge med barn, samt hur fördelning av barnbidrag ska gå till under själva sommaren då barnen bor 50 % av tiden hos dig.

Rätt att göra avdrag - Utgångspunkt för beräkning av underhållsbidrag görs utifrån förälders inkomst efter skatt. Varje förälder har rätt att undandra en summa för sina egna levnadskostnader 7 kap 3 § föräldrabalken, närmare bestämt 10 % av basbeloppet (47 300 kr år 2020) samt de kostnader man har för sitt boende.

Man har även rätt enligt 7 kap 4 § föräldrabalken att göra avdrag på underhåll när barnen bor hos den part som inte är boförälder. Avdrag för göras om barnen vistas hos icke boförälder i 5 dygn i rad eller om barnen vistas 6 hela dygn under en hel kalendermånad. För varje dygn som barnen är hos icke boförälder har den parten rätt att göra avdrag med 1/40 av underhållsbeloppet. Stannar barnet 5 dygn i rad har alltså icke boförälder rätt att göra avdrag med 5/40 eller lättare sagt, 1/8 del av underhållsbidraget för den månaden. Du kan dock inte göra avdrag med hur mycket som helst, bidragsskyldig förälder måste alltid betala minst 10/40.

I och med att detta är de enda kostnader som man har rätt att undandra enligt lag vid beräkning av underhåll, bör resekostnader inte kunna dras av från underhållet. Detta eftersom de troligen inte utgör boende eller levnadskostnader eller berör hur länge barnen stannar hos icke boförälder.

Rätt att kräva ersättning för resekostnader - I 6 kap 15 b § Föräldrabalken kan man läsa att utgångspunkten i de fall då barnet bor tillsammans med endast en förälder är att boendeföräldern ska "ta del i kostnaderna för de resor som föranleds av barnets behov av umgänge med den andra föräldern. Det ska ske efter var som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter."

Det framgår att bestämmelsen innebär att den förälder som inte bor tillsammans med barnen (dvs du i detta fall) ska ha det huvudsakliga ansvaret för de kostnader som uppstår med anledning av umgänge. Den förälder som bor tillsammans med barnen ska ta del i kostnaderna efter vad som är skäligt. Skälighetsprövningen görs på samma vis som den prövning som görs när underhållsbidrag till barnen bestäms. En förälder som inte har förmåga att bidra till resekostnaderna är inte heller skyldig att göra det.

För att bestämma hur resekostnaderna ska fördelas kan man alltså jämföra med hur fördelning av underhållsskyldigheten går till. Kort kan man säga att vardera förälders nettoinkomst efter skatt beräknas. Härifrån dras ett förbehållsbelopp för förälderns egen försörjning samt för underhåll åt barn m.m. Det belopp som återstår utgör vardera förälders överskott. Resekostnaderna fördelas därefter proportionellt mellan föräldrarna efter överskottsbeloppens storlek. Den förälder som bor tillsammans med barnet svarar för den del av kostnaderna som faller på honom/henne.

Vad innebär detta för dig? – Detta innebär att utgångspunkten är att du har ansvar för dina egna resekostnader enligt 6 kap 15 b §, men att ditt ex i detta fall ska ta del av ansvaret för resekostnaderna om dessa inte är oskäliga. Att resa 25 mil enkel resa medför resekostnader som absolut är skäliga att dela. Eftersom du säger att ni har liknande lön samt liknande större utgifter bör det vara rimligt att 50 % av resekostnaderna täcks av henne. (Jag vill dock påpeka att detta inte är en exakt beräkning utan endast ett antagande från min sida utifrån den information jag har blivit given. Råder andra ekonomiska förhållanden som ligger utanför min kännedom, kommer resultatet vad gällande ditt ex skyldighet att stå för del av dina resekostnader att ändras).

Men kort sagt så är det möjligt enligt 6 kap 15 b § Föräldrabalken att kräva att ditt ex, där barnen har sitt stadigvarande boende, ska stå för del av dina resekostnader. Om barnen även stannar hos dig 5 dygn i rad eller 6 hela dygn per kalendermånad så har du rätt att göra avdrag på underhåll enligt 7 kap 4 § föräldrabalken, enda ned till 10/40 (1/4) av underhållsbidraget.

Vad gällande fördelningen att barnbidrag – Om föräldrar bor tillsammans och har gemensam vårdnad om barnen ska barnbidraget delas mellan de två föräldrarna, 16 kap 5 § Socialförsäkringsbalken. Om föräldrarna har gemensam vårdnad ska bidraget betalas ut till den förälder som barnet bor hos, 16 kap 7 § Socialförsäkringsbalken. Detta bör medföra att vid växelvist boende ska vardera förälder erhålla var sin lika stor del av barnbidraget. Dock vet jag ej hur bedömningen görs när barnens boende varierar, om man gör bedömningen månad för månad eller år för år vad som är barnens stadigvarande boende. Skulle råda dig att kontakta en specialiserad jurist för ett mer utförligt svar på denna fråga.

Hoppas detta var till hjälp!

Oscar Rudén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1027)
2021-03-03 Rätt till reseersättning barn bor hos två föräldrar
2021-02-28 Hur länge är föräldrar underhållsskyldiga för sina barn?
2021-02-28 Betala för min 19-åriga dotter?
2021-02-28 Har makat underhållsskyldighet om de inte bor tillsammans?

Alla besvarade frågor (89875)