FrågaSKADESTÅNDSRÄTTSkadestånd utanför kontraktsförhållande18/11/2016

Ersättning för personskada som uppstått på arbetsplatsen

Hej, jag är timanställd vid ett bemanningsföretag och blir uthyrd till ett lagerföretag. Idag så bröt jag fingret för att en öppnings- och stängningsfunktion gått sönder på en truck. Detta hände för att funktionen är dåligt konstruerad. Jag jobbar ca 1-2 dagar i veckan, dessa dagar är inte bokade det sker efter behov vanligtvis dagen innan dagen innan. Men eftersom jag brutit fingret kan jag inte jobba alls på en månad och förlorar därför inkomst. Min huvudsakliga sysselsättning är studier som programmerar och detta kan jag inte heller göra på minst ca 1 vecka.

Vad för ersättning är jag berättigad och av vem, detta är ju inte en olycka utan bara en dåligt konstruerad funktion på trucken.

Har arbetsplatsen eller trucktillverkaren någon skyldighet här? Trucken måste ju vara säker att använda?

Med vänligaste Hälsningar, Samuel Gustafsson

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga rör om någon och isåfall vem som kan göras ansvarig för din uppkomna skada. Ansvar för skada och därmed ersättningsskyldighet kan regleras i avtal men det kan också för det fall avtal inte täcker situationen regleras i lag. I sådana fall kan bl.a. skadeståndslagen (SkL) bli tillämplig. Eftersom skadan har uppstått i lagerföretagets lokaler i samband med arbete med en av deras truckar som var felaktig, så bör utgångspunkten vara att det är lagerföretaget som ska bära ansvaret. Det skulle dock kunna vara så att lagerföretaget och bemanningsföretaget har reglerat skadesituationer av bemanningsföretagets anställda i avtal, och i så fall gäller avtalet istället.

Om avtal inte reglerar situationen så skulle dock lagerföretaget kunna bli ansvarig i enlighet med skadeståndslagen. Detta förutsätter som minst vållande (oaktsamhet), 1 § 2 kap. SkL. Det krävs därmed att lagerföretaget har varit oaktsamma och att detta föranlett din skada. Oaktsamheten skulle kunna bestå i att de inte har utfört kontroller av maskinerna eller att de på annat sätt varit medvetna eller borde varit medvetna om felet men ändå inte åtgärdat det. När man bedömer oaktsamhet så tar man hänsyn till flera faktorer så som vad som kan förväntas, hur svårt det hade varit att förebygga skadan, har åtgärder vidtagit och har de varit tillräckliga i förhållande till vad som kan krävas?

När det kommer till att hålla tillverkaren av trucken ansvarig som du påtalar i din fråga så gäller istället produktansvarslagen (PAL). Enligt PAL kan ersättning utgå för personskada som en produkt orsakat på grund av en säkerhetsbrist (1 § PAL). En förutsättning för att ansvar enligt PAL ska kunna utkrävas är att det har funnits ett konstruktionsfel, fabrikationsfel eller instruktionsfel i produkten. Det kan alltså inte vara ett fel på trucken som uppstått genom slitage och normalt brukande utan det måste vara ett fel som uppstått i samband med hur produkten konstruerats eller annars vid tillverkningen eller de instruktioner som kommer därtill. Detta kan vara något som kan vara väldigt svårt att bevisa, men det beror på hur felet ter sig.

Beräkning av skadeståndet

Oavsett om man tar utgångspunkt i skadeståndslagen eller produktansvarslagen så sker beräkningen av skadestånd enligt skadeståndslagens 5 kap. I ditt fall rör det sig om en personskada, vilket regleras i 1 § 5 kap. SkL. Där stadgas att ersättning för personskada omfattar 1. sjukvårdskostnad och andra kostnader för den skadelidande, inbegripet skälig kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära, 2. inkomstförlust (skillnaden mellan den inkomst du skulle ha uppburit om du inte blivit skadad, och den inkomst du faktiskt har trots skadan), 3. fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan.

Jag hoppas det gav svar på din fråga. Du gör bäst i att först prata med din arbetsgivare för att se så ifall situationen regleras i avtal eftersom du måste kunna veta vem du ska hålla ansvarig. Prata sedan med den ansvariga parten och se om ni kan nå en lösning på egen hand. Skulle ni inte kunna komma överens om en lösning själva så kan du skicka in en stämningsansökan till tingsrätten. Du gör bäst i att isåfall höra av dig till en verksam jurist för konsultation. Om du vill boka tid med en utav Lawlines jurister gör du det via den här länken: lawline.se/boka

Vänligen,

Fanny RudénRådgivare
Hittade du inte det du sökte?