Ersättning för bortsprunget nötkreatur

Om jag som djur hållare (nötkreatur) får mina hagar saboterade av en oförsiktig entreprenör , detta bevisas lagas och erkänns .

Ett djur försvinner dessvärre vid tillfället och stora eftersök anordnas utan resultat , måste detta då polisanmälas vid tillfället ?

Är i tvist med entreprenören nu som inte vill betala ersättningen jag kräver för djuret som eftersökts och ej hittats ,och nu efter månader säger dom att efter som ingen polisanmälan gjorts gällande försvunnet djur (då vid tillfället) så vill dom inte ersätta detta....

Vi var överens när det hände muntligen på plats att dom skulle ersätta alla skador dom var skyldiga till...

Har rådgjort med Jordbruksverket så klart och registrerat hos dessa så som jag skall.

Tacksam för några paragrafer eller lagtexter för hjälp....

Lawline svarar

Hej!

Frågeställningen rör skadeståndsrätt, närmare bestämt frågan om utomobligatoriskt skadestånd såvida du inte har haft ett avtalsförhållande med entreprenören. Entreprenörens skadeståndsskyldighet regleras i 2 kap 1 § skadeståndslagen som stadgar att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vållar en sakskada skall ersätta skadan. Djur omfattas i detta fallet av begreppet "sak" och skadan motsvarar värdet av det bortsprungna djuret. Frågan är om entreprenören har varit vårdslös (oaktsam) eller gjort skadan med flit (uppsåtligen). Vidare är frågan om det föreligger ett tillräckligt samband mellan att saboterandet av hagen och att du lidit en skada i form av det bortsprungna djuret (adekvat kausalitet).

Vad gäller vållandet så kan vi utgå ifrån att det inte skedde uppsåtligen, utan av misstag. För att bedöma om entreprenören varit oaktsam behöver man beakta flera olika faktorer bl.a. om entreprenören genom sitt handlande har brutit mot något avtal, lagregel eller inte handlat enligt sedvänja för denna typ av arbete. Man kan också göra en bedömning utifrån avvägning mellan å ena sidan skaderiskernas art och omfattning och å andra sidan vilken kostnad och olägenhet som skulle uppkomma för att försöka undvika skada. Detta är juridiska teoretiska bedömningsgrunder och svårt att uttala sig om i just ditt fall utan att ha närmare insikt i omständigheterna. Generellt kan man dock säga att juridisk praxis normalt överensstämmer med sunt förnuft. Om man skött sitt arbete på ett fackmannamässigt sätt och med normalt ansvarstagande och därmed inte kunnat förutse skadan man vållat så är handlingen inte oaktsam. Såsom du beskriver handlingen så tycks denna emellertid vara vårdslös med tanke på att entreprenören har erkänt sitt misstag och lagat hagen. Du kan läsa mer om denna bedömning i högsta domstolens dom NJA 1998 s 617. I detta rättsfall ansågs en traktorförare vårdslös och skadeståndsskyldig efter att med en traktorgrävare tagit tre skoptag i en åker i syfte att luckra upp markytan och slet därvid av en telekabel som var förlagd på 45 cm djup.

För att även det bortsprungna djuret ska omfattas av den ersättningsgilla skadan krävs dock kausalitet mellan handlingen och det bortsprungna djuret. Vid denna bedömning får man titta på om det typiskt sett vid förstörande av en hage eller stängsel kan förväntas att djur springer iväg och försvinner. Fanns det djur synligt i hagen och entreprenören inte vidtagit direkta åtgärder för att laga stängslet eller förhindra att djur rymmer talar mycket för att även rekvisitet om adekvat kausalitet är uppfyllt.

Utifrån dessa angivna förutsättningar är entreprenören skadeståndsskyldig för nötkreaturet. Det finns inget krav på att en polisanmälan har gjorts för att kräva skadestånd, då detta är en rent civilrättslig fråga. Om ni inte kan komma överens om ersättning återstår det för dig att ansöka om stämning och därmed låta en domstol avgöra frågan. Dessförinnan kan det vara en bra idé att skriva ett juridiskt grundat brev som redogör för rättsläget och dina juridiska argument samt vilket belopp du kräver. Om du behöver hjälp med detta är du välkommen att återkomma till mig på info@lawline.se så återkommer vi med hur vi kan gå till väga.

Mvh

Rådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”