Erkännande och verkställighet av svensk dom i annat EU-land

FRÅGA
Kan en stadfäst förlikningsdom i Sverige få exekutionstitel och verkställighet i Spansk domstol?Jag och min ex make förvärvade gemensamt en fastighet i Spanien 2010 och står båda på lagfarten som skrevs hos Notarius Publicus . Vi tecknade gemensamt fastighetslånet . Jag ansökte om äktenskapsskillnad 2012. I tvångsbodelningen 2016 tilldelades vi fastigheten i Spanien och banklånet med hälften vardera. Min ex make överklagade bodelningsbeslutet. I förliknings dom november 2016 avtalas att fastigheten i Spanien tillskiftas min exmake och att han ensam ska svara för lånet som belöper på fastigheten. Detta har han inte fullgjort och vi är båda fortsatt ägare av fastigheten och är gemensamt ansvariga för lånet på fastigheten. Vi har inget samäganderättsavtal. Jag har ansökt om verkställighet hos TR och KF och fått avslag.Jag har förstått att i Spanien kan en advokat begära exekutionstitel och verkställighet i Spansk domstol för slutlig dom, skiljedom eller medlingsöverenskommelse med dom. Gäller inte detsamma avseende stadfäst förlikningsavtal?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Inledning

Din fråga aktualiserar huvudsakligen förordningen (EU) nr 1215/2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (Bryssel I a).

Utredning

I artikel 2 Bryssel I a fastslås att ordet "dom" i förordningen ska förstås som varje avgörande som har meddelats av en domstol i en medlemsstat oavsett rubricering. Enligt artikel 36 punkt 1 Bryssel I a ska en dom som meddelats i en EU-medlemsstat erkännas i övriga medlemsstater utan något särskilt förfarande. Erkännande innebär något förenklat att domen behandlas som om den meddelats i den erkännande staten. Av artikel 37 punkt 1 Bryssel I a framgår att en part som vill åberopa en dom som meddelats i en annan medlemsstat ska tillhandahålla en kopia av domen utifrån vilken dess äkthet kan fastställas samt ett intyg från den domstol som meddelat domen i enlighet med artikel 53 Bryssel I a. En dom som meddelats i en medlemsstat ska enligt artikel 39 Bryssel I a även vara verkställbar i en annan medlemsstat utan att det krävs en verkställbarhetsförklaring. Det framgår av artikel 41 punkt 1 Bryssel I a att verkställighetsförfarandet kommer regleras enligt den anmodade statens rättsordning. Även avseende verkställighet krävs enligt artikel 42 punkt 1 Bryssel I a att en kopia och ett intyg enligt vad som berörts ovan inlämnas. I artikel 45 Bryssel I a anges vissa undantagsfall då erkännande och verkställighet enligt huvudregeln kan vägras, exempelvis om sökandens dom strider mot grunderna för den anmodade statens rättsordning eller om det i den anmodade staten redan finns en dom som är oförenlig med sökandens dom.

I ditt fall bör det enligt min uppfattning vara möjligt för dig att ansöka om erkännande och verkställighet i Spanien av den stadfästa förlikningen med stöd av Bryssel I a eftersom denna förordnings bestämmelser omfattar alla domstolsavgöranden, såsom beslut om stadfästelse av förlikningsavtal. Det kan vara värt att beröra skillnaden mellan erkännande och verkställighet: erkännande avser ett erkännande om att rättskraft föreligger och att saken därmed inte kan överklagas eller tas upp igen och verkställighet innebär att domen verkställs, om nödvändigt med tvång. Jag är inte bekant med spansk rätt och kan därmed inte uttala mig om huruvida det förfarande du beskriver är korrekt. Enligt min uppfattning bör du dock kunna ansöka om ett sådant intyg som beskrivs i förordningen från den svenska domstol som stadfäste er förlikning. När du har ett sådant intyg och en kopia av domen bör du bara behöva ansöka om erkännande och verkställighet hos en spansk domstol i enlighet med de spanska reglerna på området för att domstolen ska ta upp och bevilja din ansökan med stöd av den svenska domen.

Handlingsplan

Min rekommendation till dig är att vända dig till den relevanta svenska domstolen för att få ett sådant intyg du behöver och därefter vända dig till en spansk advokat med detta intyg samt en kopia av den stadfästa förlikningsdomen. Beroende på de närmare omständigheterna i fallet bör detta räcka för att avtalet ska verkställas i Spanien.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (394)
2020-11-25 Ingår en persons kvarlämnade smycken i en annan persons dödsbo?
2020-11-19 Vad händer om jag har överfört pengar till fel konto och mottagaren vägrar att betala tillbaka?
2020-11-09 Vad gör jag om konkursförvaltaren agerat oaktsamt?
2020-09-15 Vad innebär ''din betalning är upphävd'' ?

Alla besvarade frågor (86869)