FrågaFAMILJERÄTTBodelning14/01/2018

Enskild egendom och skuldtäckning

Hej!

Står inför en ev. skilsmässa och vi har äktenskapsförord. Det säger att "...all egendom som var och en av oss medfört i boet, under äktenskapet förvärvat eller hädanefter förvärvar, liksom all avkastning av sådan egendom, skall vara den makens enskilda vari den andre maken således ej har giftorätt."

Fråga 1: räknas våra resp. andelar i våra fastigheter som enskild egendom (vi äger 50/50)?

Fråga 2: Om ja på fråga 1: de lån som vi har på fastigheter, räknas de av mot enskild egendom eller mot giftorättsgods?

Fråga 3: en av oss har tagit ett lån (privat) utan den andres samtycke/vetskap för en förbättringsåtgärd på en av fastigheterna, inte kopplat till pantbrev på denna, utan mot en privat revers där enbart den som tagit lånet står som låntagare. Räknas denna skuld av mot ev. giftorättsgods eller är den att anse som hörande till den enskilda egendomen (och lämnas helt vid sidan)?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om bodelning finns i äktenskapsbalken (ÄktB).

Fråga 1. Endast giftorättsgods ingår i bodelningen (10 kap. 1 § ÄktB). Eftersom ni har upprättat ett äktenskapsförord har ni således endast rätt till den andel som ni äger i fastigheterna. Era andelar i fastigheterna räknas som enskild egendom (7 kap. 1-3 § ÄktB).

Fråga 2. När en make har både giftorättsgods och enskild egendom uppkommer frågan om skulden värdemässigt ska avräknas på giftorättsgodset eller den enskilda egendomen. Enligt huvudregeln ska skulder avräknas mot giftorättsgodset (11 kap. 2 § ÄktB). Avräkningen avser de skulder som vardera maken hade när talan om äktenskapsskillnad väcktes eller anmälan enligt 9 kap. 1 § 2 stycket ÄktB gjordes. Syftet med bestämmelserna om skuldtäckning är att för vardera maken få fram vad som utgör makens behållna nettoförmögenhet. Avräkning för hela skulden eftersträvas således. Egendomens karaktär av giftorättsgods eller enskild egendom påverkar bara makarnas egendomsförhållande. De lån som ni har på fastigheterna kommer därför att avräknas mot giftorättsgodset i bodelningen.

Fråga 3. Det görs undantag från huvudregel i två fall, vilka uttrycks i 11 kap. 2 § 2 stycket ÄktB. För sådana fordringar mot en make som är förenade med särskild förmånsrätt i makens enskilda egendom skall maken få täckning ur sitt giftorättsgods endast i den mån betalning inte kan erhållas ur den enskilda egendomen. Detsamma gäller skulder som maken har ådragit sig för underhåll eller förbättring av den enskilda egendomen eller som på annat sätt är att hänföra till denna.

I enlighet med 11 kap. 2 § 2 stycket kommer lånet för förbättringsåtgärden på en av fastigheterna att avräknas på den makens enskilda egendom, förutsatt att det är fråga om ett klart samband mellan skulden och den enskilda egendomen. Endast i den mån den enskilda egendomen inte täcker skulden ska skulden avräknas mot giftorättsgodset.

Jag hoppas att du fick svar på dina frågor. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Amanda BlombergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000