Ensidig hävning av borgensavtal

2015-04-23 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Antag att någon har tecknat borgen för en viss gäldenärs åtaganden gentemot en borgenär. Borgensavtalet är inte tecknat för viss bestämd förpliktelse och har inte heller tidsbegränsats. Kan borgensmannen om han/hon så önskar ensidigt säga upp avtalet gentemot borgenären?
SVAR

Hej!


Tack för din fråga!


Eftersom ett generellt borgensåtagande formellt sett antar formen av ett avtal beror möjligheterna till uppsägning av allmänna avtalsrättsliga principer. Innebörden av detta är att ett åtagande som huvudregel inte kan uppsägas, men att en rad undantag eller avvikande avtalsvillkor kan föranleda en annorlunda bedömning.


Vad gäller borgensåtaganden som sådana måste noteras att borgensmannen (alltsomoftast) ingår avtal såväl med gäldenären (kredittagaren) som borgenären (kreditgivaren), varför det finns två avtalsförhållanden att granska.


I förhållandet mellan gäldenären och borgensmannen (föravtalet) anses den sistnämnde bunden av sitt åtagande så snart detta avgivits oavsett om åtagandet är att anse som benefikt (utan vederlag) eller oneröst (mot vederlag) (jfr. 1 § gåvolagen och 1 § avtalslagen), medan bundenhet i förhållande till borgenären uppkommer då det till avtalet mellan gäldenären och borgenären hörande borgensavtalet ingås. I sistnämnda fall beror även den fortsatta bundenheten av rättsförhållandet mellan gäldenären och borgenären då borgensåtagandet är accessoriskt till huvudförpliktelsen (den skuld för vilken borgens tecknats).


Innebörden av det sagda är att borgensmannens bundenhet vid borgensavtalet endast kan upphöra om huvudförpliktelsen förfaller eller borgensavtalet annorledes upphör att gälla. Avseende sistnämnda möjlighet blir det ytterst fråga om vilka villkor som angivits i avtalet samt om någon form av ogiltighetsgrund föreligger. I ett fall som det förevarande bör ifråga om potentiell grund för ogiltighet främst reglerna om oskälighet noteras då det i praxis förekommit fall i vilka nedsättningar av ansvaret skett av sagda anledning när Finansinspektionens råd inte följts (jfr. 36 § avtalslagen). Ett råd som kan vara av betydelse i detta fall stadgar att generella borgensåtaganden utan beloppsbegränsning ställda av fysiska personer bör undvikas annat än vid kommersiella förhållanden, varvid borgensmannen har god insikt i gäldenärens ekonomiska ställning.


Sammantaget gäller följaktligen att ett befintligt borgensåtagande inte ensidigt kan uppsägas utan stöd i avtal eller lag. Som en naturlig konsekvens av generella borgensåtagandens påtagligt negativa potentiella effekter för borgensmannen rekommenderas de endast i vissa situationer, varav följer att åtminstone jämkning av ansvaret i andra situationer bör kunna ifrågakomma till följd av oskälighet. Så bör i synnerhet vara fallet om borgensåtagandets omfattning i belopps- och tidshänseende inte begränsats, givet att skäligt vederlag inte utges för säkerheten.


Avtalslagen finner du här och lagen angående vissa utfästelser om gåva här.
Vänligen,

Gustaf Wiklund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtals ogiltighet (307)
2020-06-27 Ocker, avtalets giltighet.
2020-06-26 Möjligheter till att klandra en bodelning
2020-06-18 Är det olagligt att lura sig till en graviditet?
2020-06-04 Bunden att betala ut högre belopp vid skrivfel?

Alla besvarade frågor (81797)