Ensidig ändring av anställningsvillkor

FRÅGA
Jag har jobbat på åt samma arbetsgivare i 2 år med vistidskontrakt i början men sedan 1 år finns inga papper! Men vi har kört på som vanligt! Nu förste januari får jag veta att ett privat företag ska ta över den verksamhet där jag jobbat,men min arbetsgivare sa att jag fortsätter som vanligt bara att dom nya betalar lönen! Dom nya vill inte skriva avtal på samma antal timmar jag haft utan vill köra på Tim basis! Vad gäller? Är jag uppsagd eller är jag anställd!
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Även ett muntligt anställningsavtal är fullt ut giltigt. Visserligen har du som påstår att du är anställd under vissa villkor bevisbördan för detta, men enligt rättspraxis så kan ditt påstående få stöd av faktumet att din arbetsgivare under de gamla förhållandena har uppträtt på så sätt att du med fog har uppfattningen att du är anställd på vissa givna villkor.

När en verksamhet överförs till en ny ägare, till exempel när ett privat företag tar över en tidigare offentlig verksamhet, så har samtliga anställda rätt att följa med till den nya arbetsgivaren med bibehållna anställningsförmåner och bibehållen tjänstetid (Lag (1982:80) om anställningsskydd 6 b § första stycket). Detta innebär enligt rättspraxis att de nya ägarna inte ensidigt kan ändra dina anställningsvillkor, din anställningsform och anställningens omfattning. Om de vill ändra på dessa så måste de ha ditt samtycke, och ändringen får inte strida mot lag eller kollektivavtal. Vad som blir verkningarna av att de nya ägarna ensidigt ändrar villkoren i anställningen måste dock bedömas från fall till fall.

Det kan i ditt fall möjligen anses som att de nya arbetsgivarnas ensidiga ändring av villkoren i ditt anställningsavtal ska jämställas med att de skiljer dig från din tjänst genom uppsägning. Om så är fallet så kommer reglerna i Lag om anställningsskydd att aktualiseras. En uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad (Lag om anställningsskydd 7 § första stycket). Enbart faktumet att verksamheten har fått ny ägare är inte saklig grund för uppsägning (Lag om anställningsskydd 7 § tredje stycket). Om de nya ägarna däremot skulle välja att omorganisera verksamheten så att din anställning blir överflödig så föreligger arbetsbrist, vilket i sig är saklig grund för uppsägning. Arbetsgivarna kan då välja att säga upp din anställning och därefter erbjuda dig en ny anställning med de villkor som de anser passar bättre för den nya verksamheten.

Om det anses att ändringen av villkoren i ditt anställningsavtal är tillräcklig för att det ska jämställas med en uppsägning så ska uppsägningen förklaras ogiltig om du yrkar detta, med hänseende till att uppsägningen saknar saklig grund (Lag om anställningsskydd 34 § första stycket). Vidare så kan även skadeståndsskyldighet för arbetsgivarna aktualiseras om du lider skada på grund av uppsägningen som saknar saklig grund (Lag om anställningsskydd 38 § första stycket).

Jag rekommenderar att du kontaktar fackföreningen på din arbetsplats och beskriver vad som har hänt. De känner säkert till vad som gäller på din specifika arbetsplats och vilka ensidiga ändringar i ditt anställningsavtal som kan anses som att arbetsgivaren skiljer dig från din tjänst. Jag hoppas att detta svar har varit till nytta för dig.

Med vänlig hälsning

Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1564)
2020-07-05 Vilken uppsägningstid gäller, det som står i lagen eller på kollektivavtalet?
2020-06-30 Bruten lojalitetsplikt som lett till avsked
2020-06-30 Uppsägningstid
2020-06-30 Skälig grund för avsked

Alla besvarade frågor (81824)