Endurokörning på villatomt

2020-04-25 i Trafik och körkort
FRÅGA
Får barn köra enduromc på inhägnad villatomt i ett villaområde?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad gäller frågan om behörighet att köra motorfordon så som bil, motorcykel, traktor etc. tillämpas körkortslagen.

Huvudregeln är att man måste ha körkort för att kunna köra motorfordon (2 kap. 1 § körkortslagen). Det finns dock ett undantag till regeln som säger att det är tillåtet att köra motorfordon utan körkort om det görs inom ett inhägnat område (2 kap. 10 § körkortslagen).

Vad utgör inhägnat område?
Vissa myndigheter tillhandahåller olika svar på vad begreppet "inhägnat område" innebär och definitionen är därför inte helt tydlig. Lagtexten stadgar endast att inhägnat område är "inhägnat järnvägs-, fabriks- eller tävlingsområde eller annat liknande inhägnat område", (2 kap 10 § körkortslagen).

Enligt praxis är kravet att ett inhägnat område ska vara just inhägnat, samt avskilt från allmän trafik. Att köra på exempelvis en gårdsplan är alltså inte att köra på inhägnat område. I ett annat rättsfall ansågs grustag inte vara ett inhägnat område, trots att det var delvis inhägnat, men ledde ut till två allmänna vägar (se NJA 1961 B 38). Körning inom bilskrotsområde med bom ansågs inte heller vara inhägnat område (se Svea hovrätts dom 2007-05-04 i mål nr B 2864-07).

Slutsatserna man kan dra vad gäller innebörden av inhägnat område är följande: för att ett område ska anses vara inhägnat, ska inhägnaden vara fullständig samt ska det inte finnas möjlighet för allmän trafik att vistas på området.

Får man köra i villaområde?
Att köra enduromotorcykel kan medföra ganska mycket oljud. Med tanke på att körningen skulle ske i ett villaområde är det rimligt att tänka sig att grannarna kommer klaga på störande ljud. I miljöbalken (MB) finns det specifika regler vad gäller vissa störningar från grannfastigheter. Kravet är att störningen är något som "inte skäligen bör tålas". Med detta menas att en objektiv bedömning behöver göras. Alltså räcker det inte att en granne personligen upplever ljudet som störande, utan det måste exempelvis handla om att oljudet är konstant, överskrider en viss ljudnivå, är ständigt återkommande eller dylikt. Detta fastställs till exempel med bullermätningar som görs av miljöförvaltningen.

Sammanfattning
Tekniskt sett skulle det nog vara tillåtet att köra i en inhägnad tomt, så länge den är fullständigt inhägnad och att allmän trafik inte kan vistas där. Dock kan det anses vara otillåtet att göra det i ett villaområde, då det kan medföra störningar för grannarna. Min rekommendation är att du kontaktar miljöförvaltningen i din kommun och frågar dem hur möjligheterna för detta skulle se ut.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Har du fler funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen.

Vänligen,

Kamile Rumsaite
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (810)
2020-11-24 Vilka kan konsekvenserna bli vid olovlig körning för en 16-åring?
2020-11-23 Vad gäller vid fortkörning och olovlig körning?
2020-11-23 Vad händer om jag inte genomfört uppkörningen när jag kör olovligt?
2020-11-22 Hastighetsöverträdelse vid prövotid

Alla besvarade frågor (86450)