En vän till mig har gått bort, och någon har startat ett Twitterkonto med hans namn och bild, och Twitterkontot förmedlar åsikter som min vän inte företrädde. Är detta brottsligt?

FRÅGA
En av mina vänner dog nyligen. Dagen efter hans död startade någon ett twitterkonto med hans namn och bild. Kontot sprider hat och åsikter som min vän aldrig skulle ställa sig bakom i livet. Trots att jag har anmält detta till Twitter, så finns kontot kvar. Har Twitter eller personen som använder min väns identitet begått ett brott? Om så är fallet, vilket brott?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag bedömer att det kan bli svårt att utreda om Twitter har begått något brott och i så fall vem som ska ställas till svars, så jag kommer att fokusera på om personen som startade kontot kan ha gjort sig skyldig till något brott. Avslutningsvis kommer jag att ge råd om vad du kan göra nu.

Har personen som startade kontot begått något brott?

Förtal av avliden

Det brott som kan komma ifråga är förtal av avliden. Förtal av avliden regleras i Brottsbalken 5 kap 4 § (här). Det är ungefär samma rekvisit som för förtal (se genomgång av förtalsbrottet under rubriken nedan), men skillnaden är att den som blivit förtalad är en avliden person. Det man beaktar är om påståendet är kränkande för anhöriga till den som avlidit eller om påståendet "kränker den frid som bör tillkomma den avlidne".

Förtal (av levande person)

Förtal regleras i Brottsbalken 5 kap 1 § 1 st (här). Förtal innebär att man utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars sprider uppgift som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning. Vid bedömningen av om en uppgift/ett påstående är tillräckligt allvarligt för att räknas som förtal utgår man från offrets perspektiv. Man utgår från vad som anses kränkande utifrån offrets perspektiv. T.ex. vad offrets umgängeskrets anser vara klandervärt beteende spelar in. Det kan vara förtal även om uppgiften är sann, så huruvida något är sant har inte någon avgörande betydelse. Uppgiften måste ha nått minst en utomstående.

Om man har lämnat en uppgift som skulle kunna utgöra förtal ska man inte dömas till ansvar om man hade skälig grund för sin uppfattning eller om man var skyldig att uttala sig (t.ex. i kontakt med myndigheter eller vid en rättegång), se Brottsbalken 5 kap 1 § 2 st (här).

Är förtal av avliden aktuellt i det här fallet?

Eftersom kontot på Twitter har den avlidne personens namn och bild är det tydligt vem kontot syftar på. Eftersom uppgifterna publiceras på Twitter har de nått utomstående, troligen även i relativt stor omfattning. Du skriver att den som startat kontot, och då utger sig för att vara den avlidne personen, sprider hat samt åsikter den avlidne inte hade när hen var i livet. Det är svårt att säga om detta är tillräckligt grovt för att utgöra förtal av avliden, men man får göra bedömningen utifrån vad som anses kränkande utifrån de anhörigas perspektiv. Enligt praxis är det ganska ovanligt att någon blir dömd för förtal av avliden.

Kan personen ha gjort sig skyldig till olovlig identitetsanvändning?

Olovlig identitetsanvändning regleras i Brottsbalken 4 kap 6b § (här). Olovlig identitetsanvändning innebär att man olovligen (dvs. utan tillåtelse) använda en annan persons identitetsuppgifter utger sig för att vara honom eller henne och därigenom ger upphov till skada eller olägenhet för honom eller henne. Exempel på detta är om man utger sig för att vara någon annan på Internet eller köper saker i någon annans namn. Enligt lagkommentaren på Karnov är identitetsuppgifter uppgifter som normalt används för att identifiera eller peka ut en viss fysisk person.

Att det ska uppstå olägenhet för den drabbade personen själv samt att lagkommentaren enbart talar om fysiska personer (man är en fysisk person när man är i livet, när man dör blir man ett dödsbo, som är en juridisk person) gör att jag drar slutsatsen att olovlig identitetsanvändning enbart är aktuellt om personen som blir utsatt är i livet.

Vad du kan göra nu

Jag rekommenderar att du vänder dig till polisen för vidare rådgivning. Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny Hedin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (995)
2020-08-03 Utgör en polisanmälan och spridning av osanna uppgifter om en person till tredje part ett förtalsbrott?
2020-07-31 Klassas det som förtal att anmäla en kommunanställd?
2020-07-31 Lagligt att anklaga nån för att vara tjuv?
2020-07-30 Kan ett Facebookinlägg utgöra grund för förtal?

Alla besvarade frågor (82647)