En Socialarbetares klient har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning i en lägenhet upplåten av socialtjänsten, hur ska detta hindras?

2016-10-21 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hur gör man som socialarbetare för att förhindra/ få en fysiskt funktionsnedsatt klient som är boendes i en utav socialtjänstens lägenheter att sluta att sälja sex. Vilka lagar kan åberopas och vad har socialarbetaren för handlingsutrymme för att förhindra sexförsäljningen i detta fall?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

I första hand måste klargöras att försäljning av tillfälliga sexuella förbindelser (prostitution) inte är kriminaliserat i Sverige. Utan det som är kriminaliserat är antingen köpet av den sexuella tjänsten, eller att man främjar eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar att en person har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning. (Koppleri)

Viktigt! Enligt brottsbalken kan det också utgöra ett brott att inte försöka få till en uppsägning av en lägenhet som en person upplåtit till en annan person och som upplåtaren fått reda på att det pågår prostitutionsverksamhet i. Det vill säga om en upplåtare av en lägenhet underlåter att göra vad som skäligen kan krävas av honom/henne att få upplåtelsen att upphöra anses ha främjat prostitutionsverksamheten och gör sig därmed skyldig till koppleri, se Brottsbalken 6 kap 12§ 2:a stycket.

(Det handlar dock inte om sådana situationer där upplåtaren bara misstänker prostitutionsverksamhet, upplåtaren ska således inte behöva gå och söka reda på om det pågår en verklig prostitutionsverksamhet till 100 % för att på så sätt lyckas undgå brott).

Jag vet inte med säkerhet hur ni från socialtjänsten, som ger stöd åt denna fysiskt funktionshindrade person, har för förpliktelser och befogenheter att agera gentemot denna eftersom jag inte vet vad det är för behandlingsbehov klienten har.

I ett fall från NJA 1979 s.602 ansågs den som i ett tidningsföretag haft den faktiska bestämmanderätten i fråga om annonser i företagets tidning ha främjat prostitution genom att tillåta annonser vari prostituerade utbjöd sina tjänster. Din fråga handlar inte om samma situation i rättsfallet, men syftet är att vi vill veta vem som kan göra sig skyldig till ett brott. I ert fall bör alltså troligen den som har bestämmanderätt att säga upp lägenhetsavtalet också försöka se till så att lägenhetsavtalet sägs upp (Om denna person vet om att det pågår prostitutionsverksamhet) annars finns en risk för att man gör sig skyldig till koppleri.

Samtidigt har socialtjänsten i högsta grad skyldigheter att upprätthålla sina klienters sociala behov och rättigheter i egenskap av socialt utsatta medborgare. Här uppstår det alltså någon form av normkonflikt mellan socialtjänstens skyldighet att erbjuda behövande medborgare de sociala rättigheter som de har rätt till och en straffrättslig bestämmelse som nu säger att man (eventuellt) ska göra vad som skäligen krävs för att "säga upp" en sådan rättighet om man inte vill riskera att göra sig skyldig till ett brott.

VIKTIGASTE AV ALLT!

Det kan lika gärna vara så att socialtjänsten inte har rätten att säga upp upplåtelsen av lägenheten, trots att det annars vore brottsligt att inte göra det. Utan här kan skyldigheten istället vara att socialtjänsten måste rapportera om ett missförhållande till IVO, och även göra en anmälan till polismyndigheten om att det pågår en prostitutionsverksamhet i lägenheten. Huruvida det handlar om ett allvarligt missförhållande i lagens mening avgörs troligen av chefen på eran verksamhet.

Det bästa vore att du omedelbart påkallar dina chefer till ett möte i syfte att utreda hur ni i socialtjänst ska agera i detta fall. Sedermera råder jag er dessutom att kontakta IVO för att ta reda på information om rättigheter, skyldigheter och handlingsutrymmen som socialtjänsten har i ett fall som denna.

Hoppas du fått ett tillfredsställande svar på din fråga!

Vänligen,

Arash Ghavamnejad
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1186)
2020-10-25 Kan jag förlora mitt svenska medborgarskap?
2020-10-19 Är det tillåtet att bära durkslag som religiös huvudbonad på passfoto i Sverige?
2020-10-19 Hur länge kan man lämna synpunkter på ett beslut?
2020-10-18 Kan någon registrera ett domännamn i vårt efternamn mot vår vilja?

Alla besvarade frågor (85358)