En skuld till försäkringskassan betalar 1 000 kr i månaden i 10år minst samma skuld är kvar

En skuld till försäkringskassan betalar 1 000 kr i månaden i 10år minst samma skuld är kvar

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det är inte helt tydligt vad du vill ha svar på, men det framgår att du har en skuld till Försäkringskassan, och trots att du betalat av skulden under tio års tid är det fortfarande mycket kvar av skulden. Jag misstänker att du undrar hur lång tid som ska gå för att en skuld ska bli preskriberad? Jag kommer att gå igenom preskriptionstiden på skulder samt ge råd om vad du kan göra nu.

Vad innebär att en fordran blir preskriberad?

Att en fordran blir preskriberad efter en viss tid innebär att skulden inte längre går att göra gällande. Har fordran blivit preskriberad går det inte längre att driva in skulden. Anledningen till att skulder blir preskriberade efter en viss tid är att det ofta kan vara svårt att utreda skuldförhållanden som ligger långt tillbaka i tiden.

Hur lång är preskriptionstiden på skulder?

Preskriptionslagen reglerar preskription av fordringar, såvida inte annat är föreskrivet, se 1 § Preskriptionslagen (här).

Huvudregeln är att en fordran preskriberas tio år efter att den tillkom, såvida inte preskriptionen avbryts dessförinnan, se 2 § 1 st Preskriptionslagen (här). För fordran som en näringsidkare har på en konsument gäller dock att fordran preskriberas efter tre år. För att den kortare fristen ska gälla ska dock fordran avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk. Den treåriga preskriptionstiden gäller inte för fordringar som grundar sig på löpande skuldebrev, se 2 § 2 st Preskriptionslagen (här). För fordran på pension räknas preskriptionstiden från den dag fordringen tidigast kan göras gällande, se 2 § 3 st Preskriptionslagen (här).

Om det finns en fordran som grundar sig på skadestånd på grund av brott, preskriberas fordran inte före utgången av tiden för åtalspreskription, om inte frågan om ansvar för brottet har avgjorts dessförinnan, se 3 § Preskriptionslagen (här). För att se hur lång preskriptionstiden blir får man alltså kolla på hur lång preskriptionstid som gäller för brottet ifråga. (Detta är troligen inte relevant för din fråga, men jag vill ändå nämna det för att visa att det finns olika preskriptionstider beroende på vad det är för skuld (dvs. fordran) det gäller.)

En regressfordran som har uppkommit genom att någon har betalt en skuld, för vilken flera är ansvariga, preskriberas tidigast ett år efter betalningen av huvudfordringen, se 4 § Preskriptionslagen (här).

Vad innebär preskriptionsavbrott?

Om ett preskriptionsavbrott har skett börjar en ny preskriptionstid att löpa, vilket innebär att borgenären förlänger den tid han har på sig att begära betalning. Mer information om preskriptionsavbrott finns på Kronofogdens hemsida (här).

Enligt 5 § Preskriptionslagen (här) kan preskriptionsavbrott ske på tre olika sätt. Det första sättet är att gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären. En annan möjlighet är att gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären. Den tredje möjligheten är att borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord.

Om en skuld har uppstått, som ska preskriberas efter tio år, men ett preskriptionsavbrott sker, börjar en ny preskriptionstid att löpa.

Vad du kan göra nu

Det framgår inte hur långt tillbaka i tiden dina skulder ligger, eller hur höga belopp det rör sig om. Men eftersom du började betala av skulderna skedde ett preskriptionsavbrott, vilket innebär att preskriptionstiden därmed förlängs. Om du har frågor rörande din skuld till Försäkringskassan, exempelvis hur länge du kommer behöva betala av den, rekommenderar jag att du kontaktar Försäkringskassan alternativt Kronofogden. Om du har frågor om din privatekonomi i allmänhet, eller om du har fler skulder, rekommenderar jag att du tar kontakt med budget- och skuldrådgivare i kommunen du bor i.

Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny HedinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Skuld? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo