Förälders rätt till begränsning av barnets frihet trots myndighetsålder

2016-10-04 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Kan min pappa omyndighetsförklara mig som 19-åring bara för att jag inte gör som han vill? Jag bor fortfarande hemma men betyder det att jag fortfarande ska göra exakt vad han vill och att han kan omyndighetsförklara mig då. Jag är helt friskt delsvidare har inga sjukdomar och jag kan ta hand om mig själv. Jag kan till och med ta hand om min egna ekonomi väldigt bra. Sedan har jag en till fråga och det är om han har rätten att söka utbildning till mig om jag inte vill det. Det är nämligen så att han söker ek utbildning i Tyskland åt mig men jag vill inte utbilda mig där.Tacksam för svar
SVAR

Hej

Tack för att Du vänder Dig till Lawline!

Aktuell lag är föräldrabalken (FB) (1949:381) se här samt brottsbalken (BrB) (1962:700) se här.

Omyndighetsförklaring är avskaffat i Sverige sedan 1989 och ersatt med förvaltarskap som regleras i 11 kap. FB och en underårigs omyndighet regleras i 9 kap. FB. Du blir enligt 9 kap. 1 § myndig när du fyller 18 år. Om en person på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande förhållande inte kan vårda sig själv eller sin egendom ska domstolen besluta om förvaltarskap för honom eller henne enligt 11 kap. 7 § (jfr. 4 §) FB. Eftersom några sådana förhållanden inte bedöms föreligga i Ditt fall är det således inte aktuellt med beslut om förvaltarskap för Din del. Din förälder kan aldrig besluta om förvaltarskap eller påverka ett sådant beslut i avgörande mån eftersom beslut om förvaltarskap grundar sig i Dina behov som utreds av läkare eller socialnämnd och slutligen av domstol.

För att söka utbildning krävs att man identifierar sig själv, oavsett vilket land det handlar om torde det alltid fordras en underskrift från sökanden. Den som obehörigen genom att skriva annans namn framställer falsk urkund och det innebär fara i bevishänseende (dvs. att det görs sannolikt att det som är förfalskat kan uppfattas som äkta) döms till urkundsförfalskning till fängelse i högst två år enligt 14 kap. 1 § första stycket BrB. Med urkund avses enligt 14 kap. 1 § andra stycket 1 p. BrB en handling som upprättats till bevis och har en utställarangivelse, dvs. att det går att se vem som upprättat handlingen såsom exempelvis en ansökan till utbildning som Du beskriver i Ditt fall. Om brottet däremot är ringa döms enligt 14 kap. 2 § första stycket den som upprättat förfalskningen för förvanskning av urkund till böter eller fängelse i högst sex månader. Att kränka ens barns fria rätt att välja utbildning kan innebära att brottet inte anses vara ringa och påföljderna enligt vad som sagts innan aktualiseras, dvs. fängelse i högst två år för urkundsförfalskning. Oftast döms den som gjort sig skyldig till urkundsförfalskning till villkorlig dom om det föreligger förmildrande omständigheter, vilket jag emellertid inte anser är aktuellt i Ditt fall, speciellt inte då urkundsförfalskaren varit i nära förhållande till offret.

Du har rätt att studera vart Du vill utan en förälders tillåtelse. Ingen förälder till myndig person kan omyndigförklara eller sätta denne under förvaltarskap utan beslut från domstol. En domstol kan inte besluta om förvaltarskap för Dig om inte Du på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande inte kan vårda Dig själv eller Din egendom. Du kan Polisanmäla händelserna på 11414. Det kan annars alltid vara bra att prata med personer som är vana att möta människor i svåra livssituationer. Rekommenderar därför att Du pratar med kvinnofridslinjen här om Du behöver tips eller stöd för att överkomma situationen.

Hoppas Du fick svar på Din fråga!

Mvh

Ahmet Ercin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2466)
2020-10-24 Hets mot folkgrupp
2020-10-22 Besvarar Lawline skolfrågor?
2020-10-19 Hur länge finns en uppgift kvar i belastningsregistret?
2020-10-19 ​Utsatt för brott utomlands.

Alla besvarade frågor (85316)