En anställd blev uppsagd. Under en del av uppsägningstiden var han sjukskriven, men resten av uppsägningstiden uteblev han från arbetet. Vad gäller?

FRÅGA
Vårt företag gjorde en omstrukturering av restaurangen och stängde för renovering 12 mars. Det gjordes omplaceringsutredning och anställda blev uppsagda 12 mars. De anställda har efter 12 mars varit med och gjort andra arbetsuppgifter som har med röjning, städning etc att göra. En anställd med 4 månaders uppsägning var vid tillfället sjukskriven från början av mars och vi hade läkarintyg till 31 mars(heltidssjukskriven). Efter 31 mars har vi bett den anställde komma in med nytt sjukintyg men det har fortfarande inte kommit, nu visar det sig att personen inte varit sjukskriven efter 31 mars utan bara uteblivit från arbetet under sin uppsägningstid. Det kom till vår kännedom nu 31 maj. Vi hade kunnat erbjuda lättare arbete men inte ens fått chansen. Nu ringer ombud och säger han skall ha betalt från 1 april till 11 juli, uppsägningstiden, för arbetstagaren kan inte jobba med sin hand och därför inte kommit. Men vi har inte ens fått möjlighet att erbjuda lättare arbete, den anställde har bara uteblivit och vi har förutsatt att han var fortsatt sjukskriven för sin inflammerade hand. Vi anser han har varit olovligt frånvarande och inte berättigad till lön. Skall vi be honom omgående komma in och jobba resterande tid, eller anse att han själv valt att avsluta sin anställning?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om jag uppfattar din fråga rätt blev flertalet anställda uppsagda den 12:e mars, och efter det datumet fick de anställda åtminstone delvis utföra andra arbetsuppgifter än tidigare. Arbetstagaren som frågan rör hade sjukintyg från början av mars till och med 31: a mars, men har efter det uteblivit från arbetet under resten av sin uppsägningstid.

Jag kommer att gå igenom vad en arbetstagare har för skyldigheter och rättigheter gentemot arbetsgivaren under uppsägningstiden, och avslutningsvis kommer jag att ge råd om vad du kan göra nu. Observera att detta enbart gäller om arbetsgivaren har sagt upp arbetstagaren, vilket är fallet i din fråga.

Vilka förmåner har arbetstagaren under sin uppsägningstid?

Enligt 12 § Lag om anställningsskydd (här) har arbetstagaren rätt till lön under sin uppsägningstid. Det gäller även om arbetstagaren har andra arbetsuppgifter än tidigare, eller inte har några arbetsuppgifter alls. Då den anställde inte är arbetslös förrän uppsägningstidens slut har denne rätt till samma ersättning som om anställningen hade fortsatt. Detta förutsatt att arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande för att när som helst kunna utföra arbete under hela uppsägningstiden förutom när arbetsgivaren förklarar arbetstagaren arbetsbefriad.

Under uppsägningstiden får en arbetstagare inte bli förflyttad till annan ort, om det skulle minska hens möjligheter att hitta ett nytt arbete, se 14 § 1 st Lag om anställningsskydd (här). Arbetstagaren har också i viss utsträckning rätt till ledighet med bibehållna anställningsförmåner för att söka nytt arbete, se 14 § 2 st Lag om anställningsskydd (här).

Vad gäller om arbetsgivaren har sagt att arbetstagaren inte behöver stå till förfogande under uppsägningstiden eller del av uppsägningstiden?

Om arbetsgivaren har förklarat att arbetstagaren inte behöver stå till förfogande under uppsägningstiden eller en del därav, får arbetsgivaren från förmåner enligt 12 § Lag om anställningsskydd (här) avräkna inkomster som arbetstagaren under samma tid har förvärvat i annan anställning. Arbetsgivaren har också rätt att avräkna inkomster som arbetstagaren under denna tid uppenbarligen kunde ha förvärvat i annan godtagbar anställning. Detta framgår av 13 § Lag om anställningsskydd (här). I din fråga har du inte nämnt något om att den här arbetstagaren skulle ha blivit helt eller delvis arbetsbefriad under uppsägningstiden, så jag drar slutsatsen att han skulle stå till förfogande under sin uppsägningstid.

Vad gäller om arbetstagaren under uppsägningstiden inte kan utföra visst arbete på grund av sjukdom/skada?

Enligt lagkommentaren på Lexino till 12 § Lag om anställningsskydd gäller att när arbetstagaren på grund av sjukdom inte längre kan utföra de arbetsuppgifter för vilka han eller hon är anställd, måste arbetsgivaren i varje fall undersöka om det någonstans i verksamheten finns ledigt arbete som under uppsägningstiden kan erbjudas arbetstagaren. Här kan man hänvisa till rättsfallet AD 1996 nr 125.

I rättsfallet AD 1988 nr 78 var omständigheterna att en arbetstagare sagts upp från sin anställning. Omständigheterna ger vid handen att arbetsgivaren inte avser att ge arbetstagaren några arbetsuppgifter under uppsägningstiden. Arbetstagaren är härefter sjukskriven hela uppsägningstiden och uppbär sjukpenning. Frågan var om arbetstagaren vid en tillämpning av 12 § Lag om anställningsskydd har rätt till lön för uppsägningstiden. I det fallet fick arbetstagaren lön under uppsägningstiden.

I det här fallet hade den anställde inte lämnat in något mer intyg, och var således inte sjukskriven efter 31: a maj. Du skriver att ni hade kunnat erbjuda arbetstagaren ett fysiskt lättare arbete, men då ni inte fick någon information av arbetstagaren och inte heller något nytt intyg, skulle jag dra slutsatsen att ni inte har haft möjlighet att göra detta.

Vad gäller om en arbetstagare inte är arbetsbefriad och trots detta inte har stått till arbetstagarens förfogande?

Det är svårt att säga hur det skulle bli i varje enskilt fall. Men i rättsfallet AD 1990 nr 31 hade en arbetstagare blivit uppsagd men var inte arbetsbefriad. Under några dagar under uppsägningstiden hade hon inte stått till arbetsgivarens förfogande (hon hade fått en ny anställning) och Arbetsdomstolen fastslog att hon inte hade rätt till lön för de dagarna.

Vad du kan göra nu

Huvudregeln är att en arbetstagare ska stå till arbetsgivarens förfogande under uppsägningstiden såvida inte arbetsgivaren talar om att arbetstagaren är arbetsbefriad under uppsägningstiden eller del av uppsägningstiden. Arbetstagaren ska även få lön under uppsägningstiden (hen är fortfarande anställd), såvida det inte kan ske avräkning enligt 13 § Lag om anställningsskydd (här), dvs. att arbetstagaren har annan anställning.

Enligt praxis (AD 1990 nr 31) ska en anställd som blivit uppsagd men inte arbetsbefriad inte få lön för de dagarna arbetstagaren inte stått till arbetsgivarens förfogande.

Det finns ett rättsfall där en arbetstagare som var sjukskriven under uppsägningstiden fick lön under uppsägningstiden. Men i det här fallet skickade arbetstagaren inte in något nytt sjukintyg efter 31: a mars, så då är det ett rimligt antagande att han inte var sjukskriven under resten av uppsägningstiden. Om det är så att arbetstagaren bara har struntat i att komma till arbetet under uppsägningstiden drar jag slutsatsen att det troligen är så att han bör få lön för perioden han var sjukskriven men inte få lön för perioden han inte var sjukskriven (men trots det inte kom till jobbet).

Vad du ska göra i det här fallet är svårt att ge råd om, då jag inte vet allt som har inträffat. Jag vet inte hur läget ser ut gällande bevis, t.ex. om du och arbetstagaren har gjort något skriftligt avtal. Eftersom arbetstagarens ombud hade kontaktat dig misstänker jag att det finns risk att det blir en process i domstol. Om du vill anlita en jurist kan du anlita en jurist från Lawline. Om det är aktuellt kan du antingen boka tid med en jurist kan du fylla i formuläret genom länken här eller maila mig (se mailadress i stycket nedan).

Om du har fler frågor kan du maila mig på jenny.hedin@lawline.se eller ringa Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen är öppen måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny Hedin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll