En 16-åring och en 17-åring är åtalade för misshandel, vilken påföljd är aktuell?

2020-10-31 i Påföljder
FRÅGA
Två ungdomar (16 och 17 år gamla), är åtalade för misshandel av en lärare. Tingsrätten har tillgång till yttranden från Socialförvaltningen för var och en av dem. 16-åringen är yttrandet välartad och arbetsför, medan 17- åringen lever under kaotiska förhållanden med bland annat missbruk. 17-åringen inser detta och har skrivit på ett kontrakt med Socialtjänsten för vård. vilken påföljd kommer dom att dömas för?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom vilket brott ungdomarna är åtalade för och vilka påföljder som är aktuella om personer under 18 år begår brott. Avslutningsvis kommer jag att försöka besvara vilken eller vilka påföljder som kan vara aktuella i det här fallet, samt ge råd om vad du kan göra nu.

Vilket brott är ungdomarna åtalade för?

Brottet som ungdomarna är åtalade för är misshandel, se 3 kap 5 § Brottsbalken (här). Det framgår inte om ungdomarna är åtalade för misshandel av normalgraden alternativt ringa misshandel, se 3 kap 5 § Brottsbalken (här), eller om misshandeln var grov eller synnerligen grov, se 3 kap 6 § Brottsbalken (här).

När det gäller misshandel av normalgraden kan straffet maximalt bli fängelse i två år. Man ska dock tänka på att även om fängelse finns i straffskalan är det inte säkert att en person som begått det aktuella brottet döms till fängelse. Det finns en så kallad presumtion mot fängelse i 30 kap 4 § 1 st Brottsbalken (här), där det anges att rätten vid bestämmandet av påföljd ska fästa vikt vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse. Dessutom finns särreglering för unga personer som begår brott, se rubriken nedan.

Vilka påföljder är aktuella om personer under 18 år begår brott?

Straffmyndighetsåldern är 15 år, vilket innebär att en person som begår en brottslig handling och är under 15 år inte kan dömas till påföljd, se 1 kap 6 § Brottsbalken (här). De två ungdomarna är straffmyndiga. Däremot är de inte myndiga, då de är under 18 år. Är man under 18 år gäller vissa särregleringar i påföljd, och det finns även särskilda regler om man är under 21 år. Jag fokuserar dock på vad som gäller om den som begår brott är under 18 år.

Om en person begår brott innan hen fyllt 18 år, kan personen bara dömas till fängelse om det finns synnerliga skäl, se 30 kap 5 § 1 st Brottsbalken (här). Sluten ungdomsvård enligt 32 kap 5 § 1 st Brottsbalken (här), är förstahandsalternativet när ungdomar begår sådana brott att frihetsberövande påföljd inte kan undvikas. Sluten ungdomsvård är dock tillämpligt bara vid väldigt grova brott, exempelvis mord eller våldtäkt, se information på Åklagarmyndighetens hemsida (länk här), så om inte misshandeln var väldigt allvarlig känns det inte troligt att ungdomarna får sluten ungdomsvård.

Om man är under 21 år och begår brott får man dömas till ungdomsvård om man har behov av vård eller annan åtgärd enligt Socialtjänstlagen eller Lag om vård av unga (LVU), se 32 kap 1 § 1 st Brottsbalken (här). Är man under 21 år och begår brott kan man även dömas till ungdomstjänst, om den påföljden bedöms lämplig med tanke på den tilltalades personlighet och andra omständigheter, se 32 kap 2 § 1 st Brottsbalken (här).

Om en ung person begår brott och döms till ungdomsvård, kan påföljden ungdomsvård kombineras med ungdomstjänst alternativt böter, se 32 kap 3 § Brottsbalken (här).

Vilken påföljd kan vara aktuellt i det här fallet?

Det är naturligtvis svårt att besvara vilken påföljd en person kommer att dömas till i ett enskilt fall, så jag vill inte att du tar alltför allvarligt på mitt svar. Det framgår inte av din fråga om båda ungdomarna deltog i misshandeln i lika stor utsträckning, eller om någon av dem är straffad sedan tidigare, vilket kan påverka valet av påföljd.

Baserat på den information jag fått i frågan samt de åtalades ålder, känns det inte troligt att fängelse skulle vara aktuellt som påföljd. Det verkar inte heller särskilt troligt att sluten ungdomsvård skulle vara aktuellt.

Med tanke på att den av ungdomarna som är 17 år har en problematik med missbruk och eventuellt annan problematik (så tolkar jag det eftersom det står att hen "lever under kaotiska förhållanden") är det mycket möjligt att påföljden kan bli ungdomsvård, se 32 kap 1 § 1 st Brottsbalken (här). Ungdomsvård kan även kombineras med ungdomstjänst alternativt böter.

16-åringen har ingen sådan problematik, så då är frågan om 16-åringen har behov av ungdomsvård (ungdomsvård kan ges som påföljd om personen har behov av vård eller annan åtgärd enligt Socialtjänstlagen eller lagen om vård av unga, LVU). Det kan vara möjligt att 16-åringen döms till ungdomstjänst, se 32 kap 2 § 1 st Brottsbalken (här).

Vad du kan göra nu

Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny Hedin
Fick du svar på din fråga?