Elev som försökt tvinga lärare att ändra betyg genom hot om att sprida felaktiga uppgifter

FRÅGA
Jag är utsatt för ryktesspridning där det finns folk som påstår att jag har kallat en person för neger. Jag har inte gjort detta. Jag har nämnt att jag som nyfödd blev det däremot. Det här har gått så långt att jag idag fick ett meddelande av en person där jag kallades för rassehora. Jag vill polisanmäla detta, då personen i fråga också använder det som påtryckning för att kunna få ett visst betyg. Jag anser därför att det också är att utöva utpressning av tjänsteman, eftersom jag jobbar som lärare.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag förstår din fråga så har en elev "hotat" med att sprida rykten om att du uttalat dig kränkande om en person om du inte tilldelar eleven ett visst betyg.

Jag kan börja med att uppmärksamma dig om att personer under 15 år inte är straffmyndiga, vilket innebär att en minderårig inte kan dömas till påföljd för ett brott (Brottsbalken 1 kap. 6 §). I och med att det inte framgår i frågan hur gammal eleven är kommer jag utgå ifrån att personen är straffmyndig.

Vad kan det röra sig om för brott?

Du förklarar att du anser att det rör sig om utpressning (Brottsbalken 9 kap. 4 §). När jag har gjort en bedömning av ditt fall har jag kommit fram till att det inte rör sig om utpressning. Detta eftersom det krävs att det skett en förmögenhetsöverföring vid brottet "utpressning", vilket det inte gjort i detta fall.

Olaga tvång

Utifrån min bedömning kan det tänkas röra sig om olaga tvång (Brottsbalken 4 kap. 4 §).

För att det ska röra sig om olaga tvång krävs det att följande kriterier är uppfyllda:

1. Hot om att lämna ett menligt meddelande

Brottet olaga tvång föreskriver att gärningsmannen ska ha tvingat den utsatte att vidta en viss handling genom hot om att lämna ett menligt meddelande (Brottsbalken 4 kap. 4 §). I detta har eleven tvingat dig att göra något (sätta ett visst betyg) genom hot om att lämna ett menligt meddelande. Med menligt meddelande ska förstås med skadliga uppgifter som sprids till tredje man. Uppgifterna i ditt fall är de kränkande uttalanden som du påstås ha gjort.

2. Tvånget ska vara otillbörligt

Vidare ska tvånget vara otillbörligt, vilket tex. innebär att handlingen ska leda till skada för dig som utsätts för tvånget. Denna prövning ska prövas med hänsyn till syftet för tvånget. I detta fall var syftet med det olaga tvånget att eleven ska få ett visst betyg tilldelat sig.

Frågan är om det kan orsaka dig någon skada. Som lärare kan man tänkas att begå tjänstefel, vilket kan vara en straffbar handling (Brottsbalken 20 kap. 1 §). Däremot ska det röra sig om myndighetsutövning som syftar till mera direkta och konkreta åtgärder som en myndighet vidtar. I ditt fall verkar det inte röra sig om sådan direkt och konkret myndighetsutövning.

Istället kan tänkas att det skulle innebära interna åtgärder inom skolan, vilket kan ha en skadlig verkan på ditt arbete och dina arbetskamraters förtroende gentemot dig. Enligt Lärarnas yrkesetiska råd ska en lärare vid betygssättning vara saklig, rättvis och motstå otillbörlig påverkan. Att betygsätta en elev efter tvång strider mot principen om att motstå otillbörlig påverkan, vilket innebär att det kan finnas grund att klandra ett sådant handlande som oetiskt.

3. Brottet ska vara fullbordat

Som jag läser frågan har du inte ändrat elevens betyg till följd av elevens uppmaningar. Detta innebär att du inte har vidtagit den åtgärd som du har tvingats till. Man kan enkelt säga att för straffansvar så krävs det att tvånget leder till ett resultat. I detta fall rör det sig istället om försök till olaga tvång. För att ett sådant försök ska vara straffbart krävs det att det olaga tvånget har varit av grov karaktär (Brottsbalken 4 kap. 10 §).

Olaga tvång klassas som grovt om gärningen har innefattat:

(1) våld av allvarligt slag

(2) användning av vapen, eller

(3) annars har varit av särskilt hänsynslös eller farlig art.

I ditt fall är det inte tal om ett sådant grovt försök till brott, vilket innebär att gärningen är straffri.

Kan det tänkas röra sig om något annat brott?

Förolämpning

Eleven har skickat ett meddelande till dig där denne påstår att du dels är prostituerad och rasist. Detta meddelande kan vara brottsligt i form av förolämpning (Brottsbalken 5 kap. 3 §). För att det ska klassas som förolämpning ska eleven ha riktat en beskyllning mot dig samtidigt som gärningen har varit ägnad att kränka din självkänsla eller värdighet. Det borde i detta fall vara tal om förolämpning.

Vad kan du göra?

Jag rekommenderar dig att ta kontakt med polisen, vilket du kan göra på telefonnummer 114 14.

Annars kan det vara bra för dig att tala med ledningen på skolan som du undervisar på för att få stöd från din arbetsgivare. Troligen kan arbetsgivaren gå vidare med frågan.

Erica Rinaldo
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1150)
2021-04-21 Är det olagligt att tjuvläsa sms, sprida bilder/sms och spionera på annans mobil?
2021-04-20 Är det brottsligt att ringa någon mot dennes vilja?
2021-04-20 Har arbetsgivare rätt till att läsa patientjournaler?
2021-04-09 Är det olagligt att fota någon utan deras tillåtelse?

Alla besvarade frågor (91388)