Ekonomiskt ansvar för boende- och umgängesförälder

2017-02-12 i Underhåll
FRÅGA
Hej,,jag är en pappa som har ensam vårdnad om mina 2 barn 13 och 15 år gamla.Jag undrar,,vilka skyldigheter har mamman ekonomiskt och vilket ansvar har hon när barnen är hos henne?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Frågor om vårdnad, boende och umgänge för barn regleras i Föräldrabalken (FB).

Hur det ekonomiska ansvaret ser ut för föräldrar beror till viss del på barnets boendesituation.

I det fall barnet bor till övervägande del hos en förälder säger man att barnet bor stadigvarande hos denna förälder (boendeföräldern). Då har barnet rätt till umgänge med den andra föräldern (umgängesföräldern). Detta umgänge kan ske genom att föräldern och barnet träffar varandra eller genom annan kontakt, FB 6 kap. 15 §. Det kan också vara så att boendet är växelvist, vilket innebär att barnet bor lika mycket hos båda föräldrarna.

Båda föräldrarna ansvarar för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga. Denna underhållsskyldighet gäller oavsett om föräldern är vårdnadshavare eller inte och den varar tills barnet har fyllt 18 år. Om barnet går i skolan efter att ha fyllt 18 år gäller underhållsskyldigheten tills det att barnet fyllt 21 år, FB 7 kap. 1 §.

I det fall föräldrarna bor tillsammans med barnet fullgörs underhållsskyldigheten oftast genom att föräldrarna tillsammans står för barnets kostnader. Om barnet istället bor hos endast en av föräldrarna ska den andra föräldern betala underhållsbidrag, FB 7 kap. 2 §. Underhållsbidraget är pengar som ska gå till barnets boende, mat och fritidsintressen och detta är alltså umgängesförälderns sätt att fullgöra sin underhållsskyldighet. Storleken på underhållsbidraget beror på hur barnets behov och föräldrarnas sammanlagda ekonomi ser ut.

Umgängesföräldern har i vissa fall rätt att göra avdrag på underhållsbidraget för den tid han eller hon har barnet boende hos sig. Detta gäller om barnet har bott minst fem hela dygn i sträck eller i minst sex hela dygn under en kalendermånad. Avdraget är oftast 1/40 av underhållsbidraget för varje helt dygn. Dygnet räknas från kl. 0 och kl. 24. Det dygn som man lämnar ifrån sig barnet räknas som ett helt dygn om inte vistelsen började och slutade under samma dygn, FB 7 kap. 4 §.

Om barnet istället bor växelvis hos båda föräldrarna så är huvudregeln att inget underhållsbidrag ska fastställas. Eftersom att barnet då vistas lika mycket hos båda så fullgör föräldrarna sin underhållsskyldighet genom att betala för barnets kostnader när de har barnet boende hos sig. Det finns dock undantagsfall då en förälder ska betala underhållsbidrag trots att boendet är växelvist.

Underhållsbidraget fastställs genom avtal eller dom. Om föräldrarna är överens kan de själva upprätta ett avtal. För att kunna verkställa avtalet krävs dock att det är skriftligt och bevittnat. Om föräldrarna inte kan komma överens så måste domstolen fastställa underhållsbidraget.

I övrigt ska umgängesföräldern enligt lagkommentaren ha det huvudsakliga ansvaret för de kostnader som uppstår i samband med umgänget. Däremot finns en regel i FB 6 kap. 15 b § som säger att boendeföräldern ska ta del av de resekostnader som uppstår för att barnets behov av umgänge med den andra föräldern ska tillgodoses. Detta ska också ske efter vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga.

Det är svårt att säga exakt hur ditt respektive barnens mammas ekonomiska ansvar ska fördelas. Jag tolkar det som att det är du som har barnen boende hos dig och alltså är boendeförälder. I så fall ska barnets mamma fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag. Hon får dock göra avdrag enligt ovan för de dagar som hon har barnen boende hos sig. Mamman till barnen har som huvudregel en skyldighet att stå för kostnaderna som uppstår när hon umgås med barnen. Däremot har du en skyldighet att ta del i resekostnaderna mellan dig och barnens mamma utifrån vad som är skäligt.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Mikaela Lundblad
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1089)
2021-09-08 Föräldrars underhållsskyldighet
2021-09-02 Underhållsskyldighet för omyndiga barn och dess egna barn
2021-08-31 Hur mycket ska man betala i underhåll till utflyttat barn?
2021-08-31 Hur förändras underhållsbidrag då barnet flyttar hemifrån? + Hur beräknas underhållsbidraget?

Alla besvarade frågor (95760)