Ej saklig grund för uppsägning

FRÅGA
Min dotter har blivit uppsagd på oskäliga grunder, som vi ser det. Arbetsgivaren anser att hon har samarbetsproblem och uppträder på ett icke acceptabelt sätt. Kollegor utrycker sig till henne med kommentarer som; åh måste jag stänga tillsammans dig och en hel del andra kommentarer som inte är trevliga eller kan mottas positivt. Detta bortser arbetsgivaren ifrån och det är bara hon som anklagas.Vad har hon för rättigheter?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Är uppsägningen sakligt grundad?

Utifrån vad jag kan läsa av er fråga verkar det som att hon har blivit uppsagd på grund av personliga skäl enligt 7 § 4 st lagen om anställningsskydd (LAS). För att kunna avskeda en arbetstagare på grund av personliga skäl måste det föreligga saklig grund för uppsägning. Bedömningen om uppsägningen är sakligt grundad delas normalt upp i fem punkter:

Till att börja med ska arbetsgivaren ange skälen för uppsägningen. Dessa ska även vara skriftliga om arbetstagaren begär det enligt 9 § LAS. Uppsägningen måste vara acceptabel. Varje skäl som arbetsgivaren ger och som har relevans för uppsägningen ska vara skälig. Arbetsgivaren måste dock ha utrett situationen och försökt att lösa den på annat vis innan uppsägning kan komma att bli aktuellt. Skälen för uppsägning måste vara reella vilket innebär att skälen inte får grundas på rykten eller på lösa antaganden. Bevisbördan ligger normalt på arbetsgivaren för att styrka att det som påståtts faktiskt har inträffat. Arbetsgivaren ska göra en helhetsbedömning av arbetstagarens lämplighet. Handlingar som kommer från påståenden som inte går att styrkas får inte ligga till grund för bedömningen. Det är arbetstagarens faktiska handlande som ska ligga till grund för bedömningen. Arbetsgivaren har slutligen en skyldighet att överväga alla former av skäliga möjligheter till att genomföra förändringar utan att säga upp en arbetstagare. Ett exempel skulle kunna vara att bereda annat arbete hos sig som skäligen kan krävas enligt 7 § 2 st LAS.

I förarbetena till LAS framkommer det att uppsägning ska vara den sista utvägen.

Ert fall

En samlad bedömning ska göras utifrån ovan angivna punkter. Av det jag kan utläsa i frågan, förutsatt att arbetsgivaren inte vidtagit andra åtgärder än uppsägning har inte saklig grund förelegat för att säga upp arbetstagaren (din dotter). Uppsägning ska vara den sista utvägen till en lösning på problemet. Jag har dock inte alla förutsättning utan svara endast utifrån den angivna faktan i frågan.

Sammanfattande råd

Om du som arbetstagare anser dig felaktigt uppsagt kan du yrka på att ogiltigförklara uppsägning enligt 34 § LAS. Du som arbetstagare måste underrätta arbetsgivaren senast två veckor från det att du blev uppsagd. Har du inte informerats kring detta av arbetsgivaren så löper tidsfristen en månad från det att uppsägningen upphörde. Ni har rätt att kräva skadestånd om uppsägningen inte är gjord på sakliga grunder enligt 38 § LAS. Dels för den ekonomiska skada som du kan ha lidit på grund av brott mot LAS, dels ersättning för den kränkning som du utsatts för. Jag skulle råda er att börja med att vända sig till ett fackförbund om ni är med i det, alternativt att prata med den före detta arbetsgivaren. För att vidare utreda frågor är du varm välkommen att boka tid med vår juristbyrå för det här.
Andrea Vrcic
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1601)
2020-09-26 Får arbetsgivaren ha en uppsägningstid under provanställningen?
2020-09-14 Kan jag säga upp mig utan uppsägningstid?
2020-09-12 Har jag rätt till lön under hela uppsägningstiden?
2020-09-11 Har arbetsgivaren rätt att säga upp mig?

Alla besvarade frågor (84399)