Egendom som inte togs upp vid bouppteckningen?

FRÅGA
HejVi är tre syskon en av oss (jag) är särkullbarn. Pappa som avled nyss hade en sambo relation med mina halv syskons mamma och bodde ihop.I pappas kassaskåp fanns det 4st guldtackor som vi alla barn och sambon visste om att pappa hade köpt tre av guldtackorna till oss barnen, dock fanns inga uppgifter om den fjärde som vi "spekulerade" om att det ska eventuellt vara "sambons".Alla vi tre och sambon kom överens om att vi skulle ta var sin redan då innan bouppteckningen ägde rum eftersom vi visste tydligt att det var till oss barnen, då pappa berättade det för oss upprepade gånger.När bouppteckningen ägde rum hos begravningsbyråns jurist tecknade vi aldrig upp guldet, då vi redan har delat ut det mellan oss fyra inkl. sambon.Några veckor efter bouppteckningen bokfördes, dock ännu inte registrerats hos Skatteverket, ansåg sambon att hon inte fick lika mycket som oss barnen, då pappan inte skrev något till henne. Och antagligen därför ringer hon mig särkulle barnet och hävdar att alla guldtackorna tillhörde henne, då det inte finns något skriftligt bevis på att dom till oss från pappa. Hon hotar nu med att hon ska anmäla mig för att jag har taget hennes egendom. OBS! att vi samtliga fyra samt en familjevän fanns på plats när vi konstaterade att guldtackorna var för oss barnen. Kan hon ha rättslig rätt? Är det någon fara att hela dödsboet inte tog upp guldet vid bouppteckningen? Är det brottsligt att inte nämna tackorna vid bokföringen?//Tacksam för svaret,
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag har valt att dela upp mitt svar då frågan rör olika frågeställningar.

Sambos äger inte varann

Till att börja med kan sägas att sambos inte ärver varandra enligt huvudregeln. Däremot har en sambo rätt att begära bodelning när den andra sambon avlider och alltså rätt till hälften av den gemensamma bostaden och bohaget (8 och 18 § sambolag). Guldtackor däremot är inte att anse som varken bostad eller bohag.

Vems var guldtackorna?

Av informationen i frågan tolkar jag det som att guldtackorna var din pappas men att hans efterlevande sambo nu hävdar att guldtackorna var hennes. Om hon anser att guldtackorna var hennes så har hon sin fulla rätt att kräva dem men måste på något sätt styrka, bevisa att de var hennes egendom.

Vad som ska tas upp på bouppteckningen

Den avlidnes tillgångar och skulder så som de var vid dödsfallet ska tas upp vid bouppteckningen (20 kap. 4 § ärvdabalk). Av allt att döma skulle alltså guldtackorna utan tvekan tagits upp här. Att den avlidne sagt att ni barn skulle få var sin påverkar inte detta. Att den avlidne upprepade gånger berättat att guldtackorna skulle tillfalla er barn är inte tillräckligt för att det ska räknas som ett testamente då det finns ett antal formkrav på hur ett testamente ska vara utformat (10 kap. 1 § ärvdabalk). Eftersom du inte i din fråga nämnt något om ett testamente så förutsätter jag att det inte fanns något testamente i det här fallet. Alltså skulle guldtackorna tagits upp i bouppteckningen och delats med samma regler som resterande arv.

Om man inte tar upp egendom på bouppteckningen

Den som har hand om egendomen eller den som har bäst uppgifter om boet efter den avlidne ska lämna uppgifter om kvarlåtenskapen i samband med bouppteckningen. Denne ska på försäkra på heder och samvete att uppgifterna stämmer och att inga uppgifter utelämnats. Om man bryter mot detta kan det leda till vite eller straffansvar (20 kap. 6 § Lawline). Min rekommendation är att kontakta den jurist på begravningsbyrån ni anlitade och upplysa om att guldtackorna inte var upptagna i bouppteckningen.

Sammanfattning

Kort sagt så har alltså sambon ingen direkt arvsrätt förutom om det skulle finnas ett testamente. Om hon hävdar att guldtackorna var hennes så har hon rätt att hävda det men måste kunna styrka det på något sätt.

Det kan vara straffbart att inte ha tagit upp guldtackorna och jag rekommenderar er att ta kontakt med den jurist som upprättade bouppteckningen och upplysa om guldtackorna för att komplettera bouppteckningen.

Med vänliga hälsningar,

Andreas Grundstedt
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll