Egendom som ingår i bodelning med anledning av äktenskapsskillnad

2015-10-25 i Bodelning
FRÅGA
Hej,Delar man lika på allt vid skilsmässa när man gör bodelning? Tex Bilars värde, mannens motorcykel, mina kläder, min privata pension (mannen saknar privat pension) båt osv.Mvh U
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regleringen kring bodelning vid äktenskapsskillnad hittar du i Äktenskapsbalken (ÄktB).

Egendom som skall ingå i bodelning vid skilsmässa

När ett äktenskap upphör genom en skilsmässa skall i regel en bodelning göras, ÄktB 9 kap 1 §. Bodelningen skall göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes, vilket anses vara den dag då ansökningshandlingarna har kommit in till tingsrätten. Det är alltså de tillgångar och skulder som finns denna dag som skall tas med i bodelningen, alla tillgångar och skulder som uppkommer efter denna tidpunkt skall inte ingå i bodelningen, ÄktB 11 kap. 2 §.

Vid bodelning är det den egendom som utgör giftorättsgods som skall delas mellan makarna, ÄktB 10 kap. 1 §. All egendom som inte är enskild utgör giftorättsgods, ÄktB 7 kap. 1 §. Vilken egendom som är enskild framkommer i ÄktB 7 kap. 2 §. Där står exempelvis att egendom kan vara enskild på grund av den genom äktenskapsförord gjorts enskild, att ena maken fått egendomen genom gåva eller testamente med föreskriften om att egendomen skall utgöra enskild egendom m.m. Den enskilda egendomen behåller alltså respektive make vid bodelningen.

Detta innebär att bilar, motorcyklar samt båtar skall ingå i bodelningen, om de inte är enskild egendom, och fördelas lika mellan makarna.

Vad det gäller kläder så finns det en regel som säger att man från bodelningen får undanta kläder och annat som uteslutande är för privat bruk, ÄktB 10 kap. 2a §. Denna egendom skall alltså inte ingå i bodelningen.

Vad slutligen gäller privat pension beror detta på hur den är utformad. Huvudregeln är att pension på grund av privat pensionsförsäkring eller pension på grund av pensionsavtal enligt lagen om individuellt pensionssparande ska ingå i bodelning efter äktenskapsskillnad, ÄktB 10 kap. 3 §. Dock kan ett rätt till pension enligt ett pensionssparavtal enligt lagen om individuellt pensionssparande helt eller delvis undantas från bodelning, om det med hänsyn till makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt skulle vara oskäligt att hela pensionsrätten ingick. En jämkning av pensionsrättigheten är alltså möjlig. Detsamma gäller rätt till pension på grund av en försäkring, om det belopp som skall betalas ut skall beskattas som inkomst och försäkringen gäller rätt till antingen ålderspension eller sjukpension, eller efterlevandepension om det finns en rätt till utbetalning av pensionen vid bodelningen.

Värdering av egendomen

När det kommer till vilket värde som egendomen skall upptas till vid bodelningen så görs denna värdering i allmänhet vid den tidpunkt då boet är utrett, alltså då man har utrett vilken egendom som skall ingå bodelningen. I allmänhet så värderar man egendomen till dess saluvärde, alltså det pris som man uppskattar att man skulle få vid en försäljning med eventuellt avdrag för kostnader för försäljningen. Ibland kan värderingen istället ske till ett bruksvärde då egendomen skall tillfalla ena maken och den andra därför måste skaffa ny, exempelvis när en make skall behålla bostaden och även överta bohaget. Detta gör man för att jämna ut resultatet för makarna då försäljningsvärdet för begagnad egendom kan vara lågt.

Kort om tillvägagångssättet bodelning

En bodelning går till så att man först utreder makarnas tillgångar och skulder. Efter att boet utretts på detta sätt bedömer man vilken egendom som skall ingå i bodelningen. Summan av makarnas nettogiftorättsgods delas lika, efter det att avdrag för skulder gjorts. En makes andel i boet utgör alltså summan av bruttogiftorättsgodet, vilket är summan av vad som avsatts för skuldtäckning respektive makens hälft av nettogiftorättsgodset. Efter det att makarnas andel i boet bestämts fördelas egendomen mellan makarna genom lottläggning.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen

Kristina Svensson
Fick du svar på din fråga?