Eftergift av arbetstagarens rättighet

Min kollega har varit utbränd i några år, enligt läkare så har hon fått en funktionsnedsättning i exekutiva situationer vid stress, funktionsnedsättningen beskrivs i läkarutlåtandet som permanent. Förra veckan hölls ett möte där Arbetsgivaren(ag) en HR-representant en facklig ombudsman plus min kollega närvarade. Min kollega skulle via telefon ha med sig en lagkunnig person som stöd och rådgivare, denna person hade förberett sig inför mötet, stödpersonen har närvarat vid två tidigare möten och kollegan som är ganska skör var helt beroende av hans stöd. Fem minuter före mötet meddelar ag att stödpersonen inte får delta i mötet, vilket gjorde att min kollega blev mycket stressad, hon var ju beroende av stödpersonen som hade gjort alla förberedelser och var juridiskt kunnig. Kollegan beskriver mötet som ett töcken, hon minns inga detaljer. Hon blev presenterad med ett dokument som innebar uppsägning utan uppsägningstid som hon ombads skriva under. Först protesterade hon men ag hävdade att de hade gjort all för att återanpassa henne, fackrepresentanten hade inget att säga och min kollega kände sig förvirrad och superstressad. Till saken hör att i funktionsnedsättningen Innebär att kollegan inte kan ta till sig detaljer i skriftlig information i stressituationer som är relaterade till arbetsplatsen. Kollegan skriver under överenskommelsen utan att ha kunnat ta till sig vad underskriften innebar. Kan hon häva överenskommelsen pga sin funktionsnedsättning?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar inte situationen som att AG sagt upp din kollega på grund av dennes funktionsnedsättning. Jag tolkar snarare din fråga som att du undrar om undertecknandet av medgivande till uppsägning kan ogiltigförklaras mot bakgrund av påverkan av funktionsnedsättning vid ingånget av avtal.

Som huvudregel har en arbetstagare alltid rätt till minst en månads uppsägningstid oavsett dennes anställningstid (11 § första stycket LAS). Från denna regel finns det dock undantag. Överenskommelse kan nämligen träffas mellan AG och din kollega om eftergift av din kollegas rätt till uppsägningstid. För att en sådan överenskommelse ska anses lagenlig krävs det att din kollega förstått innebörden av överenskommelsen. Det avgörande är alltså att din kollega ska ha förstått överenskommelsens innebörd för att den ska anses som tillåten; hur arbetsgivaren uppfattar den är mer ovidkommande. För att avgöra ifall detta är för handen tolkar jag det som att AD gör en helhetsbedömning där stor vikt läggs på huruvida det kan framstå som rimligt att din kollega skulle ha gjort eftergift av sin uppsägningstid. Det som kan vägas in här är t.ex. faktorer som att din kollega inte får någon kompensation för eftergiften av sin uppsägningstid, din kollegas funktionsnedsättning, att det kan tänkas att hon inte var förberedd inför förhandlingen där överenskommelsen träffats i och med att hon räknat med att rådgivaren skulle få vara med.

Mot bakgrund av detta skulle jag säga att din kollega bör kunna ogiltigförklara hennes överenskommelse med arbetsgivaren avseende att inte ha någon uppsägningstid. Det jag rekommenderar din kollega att göra i första hand är att vända sig till facket och berätta det du beskrivit avseende att hon inte förstått innebörden av överenskommen. Väljer facket att inte stödja din kollegas mening rekommenderar jag henne i andra hand att vända sig till en av våra jurister som kan sätta sig ned med din kollega och kolla närmare på hennes fall.

Med vänlig hälsning
Hemen YazdanfarRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000