Dubbelöverlåtelse av bil

Hej jag undrar om jag kan göra ett civilrättsligt mål av ett ärende. Jag köpte en bil, förde över pengar från mitt konto till hans konto samt har kvitto på att det gäller den bilen och kopia på hans legitimation. Han skickade inte in ägarbytet, utan sms:ade att han kom med en annan bil. Vi har pratat så fram och tillbaka på sms. Helt plötsligt har han gjort ett nytt ägarbyte till en annan person. Efter polisanmälan får jag efter ett par månader veta att det inte går att bevisa bedrägeri. Vad kan jag göra?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som huvudregel kan sägas att avtal är bindande när ena parten ger ett anbud och den andre accepterar detta. Det finns även ett antal andra sätt att ingå avtal på. Detta regleras i avtalslagen. Utan att gå in närmare på avtals ingående bedömer jag av det du har beskrivit att ett bindande avtal föreligger mellan dig och säljaren.

Vidare gäller enligt svensk rätt att avtal skall hållas, principen kallas pacta sunt servanda. Din rätt att hålla fast vid köpet och kräva att säljaren fullgör sin prestation, d.v.s. levererar bilen, stadgas i köplagen 23 §. Den rätten gäller så länge du inte väntar orimligt länge med att kräva att säljaren fullgör sin prestation, enligt 3 st.

Du har alltså, enligt min bedömning, rätt till bilen. Det finns dock en chans att även den andra köparen har slutit ett bindande avtal med säljaren och således har rätt till bilen. Frågan blir då vem av er som har bäst rätt. Företeelsen då en person säljer en sak till två olika personer kallas tvesala, eller dubbelöverlåtelse, och regleras i handelsbalken 1 kap. 5 §. Enligt den bestämmelsen tillfaller godset, i det här fallet bilen, den som först ingick bindande avtal med säljaren. Det förefaller vara du. Den regeln gäller dock inte om godset har traderats till någon av köparna om den köparen var i god tro om att säljaren fortfarande hade rätt att förfoga över godset, se lagen om godtrosförvärv av lösöre 2 §. Med traderats menas att säljaren har avskurits rådighet från godset samt att godset har kommit i köparens besittning. I ditt fall innebär det att den andre köparen har bättre rätt till bilen om den har kommit i dennes besittning. Det har den exempelvis gjort om den står på köparens parkeringsplats och samtliga nycklar har överlämnats. För att köparen ska anses ha varit i god tro krävs att vissa objektiva kriterier uppfyllts. Med andra ord ska förhållandena ha varit sådana att köparen inte borde ha misstänkt att bilen redan var såld.

Oavsett vem av er som har bättre rätt till bilen har du en fordran mot säljaren på ett belopp motsvarande bilen. Kan säljaren inte leverera den bil han enligt avtalet är skyldig är säljaren fortfarande skyldig dig en summa motsvarande bilens värde. Har du lidit ekonomisk skada av säljarens agerande kan du dessutom få skadestånd enligt handelsbalken 1 kap. 5 § och eventuellt enligt skadeståndslagen 2 kap. 1 §.

Vänliga hälsningar,


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo