Dubbelbestraffning och bokföringsbrott

2017-11-04 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej, jag har en fråga ang dubbelbestraffning.Efter en tuff period i livet då jag förlorade min far i cancer och gick igenom en skilsmässa smällde jag i väggen med buller och bång. Detta var omkring 2013. Mitt tidigare framgångsrika och sunda byggföretag sattes i konkurs efter att jag inte orkade själv eller hade hjälp med bokföringen, allt rasade. Jag tog fullt ansvar för situationen och accepterade bara att allt gick åt skogen, förlorade hus och blev helt barskrapad.Nu ett par år senare bor jag i en hyreslägenhet med ny sambo och har anställning med löneutmätning men mår toppen. Min fråga är som följer: Jag blev dömd för skattebrott men det bedömdes som att min situation och mitt mående förmildrade omständigheterna varför skattedeklarationer och årsredovisning inte lämnades in. Jag dömdes till samhällstjänst men jag har även åkt på skattetillägg då jag inte hade bokföringen i ordning. Är detta att betrakta som dubbelbestraffning och bör jag titta på om jag kan få någon form av upprättelse?Kan tillägga att ekobrottsroteln tittade djupt i mitt fall men fann inget brottsligt uppsåt så jag har inte fått näringsförbud eller något sådant. Jag förlorade bara precis allt ekonomiskt men har vägrat att titta på skuldsanering.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder till Lawline med din fråga.

Som jag uppfattar din fråga så har du dömts för skattebrott och bokföringsbrott i en allmän domstol (exempelvis tingsrätt). Därefter har du påförts skattetillägg i en annan process som vanligtvis initieras av Skatteverket och som därefter kan överklagas (till förvaltningsrätten). Det är alltså tal om två olika processer som förts parallellt.

Om det är så att jag missuppfattat något så kan du använda kommentarsfunktionen nedan eller ställa en ny fråga, så gör jag en ny bedömning av vad som skulle kunna vara den bästa lösningen för dig.

Jag kommer att dela upp svaret i två delar där jag inledningsvis ger ett sammanfattade bild av rättsläget för att därefter svara på de funderingar som du angivit i din fråga. Min inrådan är att du läser svaret i sin helhet och inte enbart mitt svar på din fråga.

Förbudet mot dubbelbestraffning
Rätten att inte bli straffad två gånger för samma gärning kommer till uttryck i artikel 4 i Europakonventionens sjunde tilläggsprotokoll och artikel 50 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Eftersom Europakonventionen utgör svensk lag, (2 kap. 19 § regeringsformen), måste detta beaktas b.la vid stiftandet av nya lagar och vid utdömande av straff, sanktioner m.m.

Högsta domstolen fastslog, i ett avgörande under 2013 (NJA 2013 s. 502), att rätten att inte bli straffad två gånger för samma gärning omfattar det svenska systemet med skattetillägg och brottspåföljd. Avgörandet innebar att enkelt uttryckt att man inte kan bli dömd för exempelvis skattebrott i en allmän domstol (tingsrätt, hovrätt etc.) och därefter påföras skattetillägg i en annan process (förvaltningsrätt, kammarrätt etc.), om omständigheterna som ligger till grund för båda processerna är väsentligen densamma.

Frågan om förbudet mot dubbelbestraffning har därefter varit föremål för diskussion, där b.la frågan om det fortsättningsvis var möjligt att att påföra skattetillägg i en domstolsprocess samtidigt som man i en annan domstolsprocess dömer samma person för bokföringsbrott.
I dag har dock diskussionen avstannat och det ser ut som det är möjligt, att i majoriteten av fallen, döma för bokföringsbrott i en process samtidigt som man påförs skattetillägg i en parallell process.

Högsta domstolen har sedan avgörandet 2013 prövat frågan om förbudet mot dubbelbestraffning och i de fallen som berör frågan om bokföringsbrott och skattetillägg har domstolen landat i den bedömningen att den fakta som till grund för bokföringsbrott går att skilja från de fakta som utgör ett skattebrott (NJA 2014 s. 377). Den fakta som utgör grund för ett skattebrott går dock inte att skilja från den fakta som utgör förfarandet vid påförandet av skattetillägg.

Min rekommendation
Om det är så att du blivit dömd för skattebrott och påförts skattetillägg finns det möjligheter för dig att få någon utav dessa sanktioner undanröjda. Då jag antar att du avtjänat utdömd samhällstjänst finns det ingen möjlighet att få detta ogjort. Det som skulle kunna vara aktuellt i ditt fall är i sådant fall att få beslutet om skattetillägg ändrat. Notera att det är skattetillägget som träffas av förbudet mot dubbelbestraffning i detta fall, dvs. eventuell skatt som ändå skulle ha betalats kommer inte att ändras. Vanligtvis brukar skattetillägget utgöra en mindre del av den totala summan när Skatteverket beslutar om ändrad taxering. Om det är så att du inte invänt mot Skatteverkets beslut tidigare kan du begära att de ompröva beslutet att påföra dig skattetillägg. Om Skatteverket trots detta inte ändrar sitt beslut, kan du överklaga detta beslut till förvaltningsrätten, dock kan detta vara förenade med kostnader om det är så att du måste anlita ett ombud. Slutligen skulle jag vilja påminna dig om den absoluta preskription som gäller för skattefordringar. I detta fall råder en absolut preskription om fem år, vilket i din situation skulle innebära att skatteskulden preskriberas någon gång under 2019-2020 beroende på när beslutet fattades och skickades vidare till Kronofogdemyndigheten. Mer om detta kan du läsa i lagen om preskriptionstid av skattefordringar m.m.

Om du enbart dömts för bokföringsbrott och därefter påförts skattetillägg är dock situationen aningen svårare. Vilket jag redogjort för tidigare i mitt svar. I din fråga förstår jag det som att du inte orkade eller hade hjälp med att bokföra företags löpande transaktioner. Vidare säger du att detta ledde till att skattedeklarationer eller årsredovisning till följd av detta inte lämnats in.

Enligt min bedömning låter det som att du dömdes för bokföringsbrott (11 kap. § 5 brottsbalken) och inte skattebrott (2 § skattebrottslagen), detta då händelsen passar väl in i stadgande för bokföringsbrott i brottsbalken. Jag utesluter inte att ditt förfarande även leder till skattebrott begåtts. Den omständigheten att du dömdes efter år 2013 talar dock för att du enbart dömdes för bokföringsbrott, fastän förutsättningarna att döma dig för skattebrott var uppfyllda. Jag råder således att även gå igenom din dom för att säkerhetsställa att du faktiskt dömdes för bokföringsbrott och skattebrott. Utöver detta ska du även ta del av beslutet från Skatteverket där det klar och tydligt ska framgå om du påförts skattetillägg. Att du påförts skatten som undandragits är helt i sin ordning. I de fall de inte kan uppskatta företagets intäkter, kostnader eller vad du personligen tillgodogjort dig etc. kan leda till en skönstaxering, dvs. att Skatteverket gör en uppskattning om den skatt som undanhållits. Även detta är i sin ordning. Det som strider mot förbudet mot dubbelstraffning är om du utöver detta påförts skattetillägg.

En kollega till mig här på Lawline har tidigare behandlat en liknande fråga.
Du kan även läsa det svaret om du vill få problemet belyst ytterligare.

Om du skulle behöva hjälp med en begäran om omprövning av taxeringsbeslutet eller med att upprätta ett överklagande till förvaltningsrätten rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.


Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Med vänlig hälsning,

David Muera
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom (7)
2019-07-25 Hur vet jag om ett mål behandlas som ett småmål?
2019-02-15 Vem har rätt till offentlig försvarare?
2018-03-02 Skyndsamhetskrav vad gäller unga lagöverträdare
2017-11-04 Dubbelbestraffning och bokföringsbrott

Alla besvarade frågor (95724)