FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder25/05/2016

Dubbelbestraffning

jag dömdes 2011 till 7,6 års fängelse för grovt narkotikabrott, ca 1år senare drar TRS mitt körkort pga "brottets natur" är detta inte dubbelbestraffning?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Frågan om dubbelbestraffning (eller principen om Ne bis in idem) kommer till uttryck i artikel 50 i Europeiska unions stadga om de grundläggande rättigheterna, samt i artikel 4 i Europakonventionens sjunde tilläggsprotokoll. Båda artiklarna syftar till rätten att inte bli dömd eller straffad två gånger för samma brott.

För att indraget körkort skall anses vara dubbelbestraffning behöver återkallelsen av ditt körkort anses vara ett straff. Enligt Brottsbalken 1 kap. 3 § stadgas det ”Med påföljd för brott förstås i denna balk straffen böter och fängelse samt villkorlig dom, skyddstillsyn och överlämnande till särskild vård”, det finns således inga andra ”straff”.

När det gäller förvaltningsrättsliga ärenden, som din fråga berör, kan en enskilda komma i kontakt med principen om dubbelbestraffning via de sanktioner som förvaltningsrättsliga ärenden kan leda till, i ditt fall körkortsåterkallelsen.

Reglerna för återkallelse av körkort finns i körkortslag (1998:488) 5kap, se här. I 5 kap. 1 § 2st stadgas det att “återkallelse av körkort är ett körkortsingripande och ett sådant på grund av brottslig gärning får ske när du fått en laga kraftvunnen dom, ett godkänt strafföreläggande, ett godkänt föreläggande om ordningsbot eller ett beslut om åtalsunderlåtelse enligt 20 kap. rättegångsbalken eller motsvarande bestämmelse i annan författning”.

I 5 kap 3§ framgår det när ett körkort skall återkallas. I ditt fall får jag anta att det är punkterna 5 och 6 i samma paragraf som din återkallelse baseras på. 5 kap 3§ p5 innebär att körkortshavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende inte bör ha körkort, här räknas även narkotika in. Transportstyrelsen kan även via 5 kap 3§ p6 återkalla ditt körkort om de tycker att du på grund av dina personliga förhållanden i övrigt inte kan anses vara lämplig som förare av körkortspliktigt fordon. Detta skulle exempelvis kunna vara om du har ett narkotikaberoende.

5kap 3§ körkortslagen gör det rent av obligatoriskt för transportstyrelsen att återkalla ditt körkort på ovannämnda grunder. Om detta skall anses vara dubbelbestraffning i Europakonventionens eller i EU-stadgans mening har inte blivit avgjort ännu, men i nuläget är det alltså inte fråga om dubbelbestraffning enligt svensk rätt.

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga!

Vänlig hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?