Dubbelbeskattning

FRÅGA
Hej,jag och min fru äger ett hus i Italien (köpt feb 2020). När vi inte är själva är i huset hyr vi ut det veckovis till turister. Vi vet att vi måste betala mellan 22-25% i skatt på uthyrningen i Italien - vi betalar även fastighetsskatt där. Min fråga är: Behöver vi även betala skatt på uthyrningen i Sverige? Vi är båda svenska medborgare. Min fru är halv italienska - skulle det innebära ngn skillnad om hon även blev Italiens medborgare?mvhRoger
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I avd. II i inkomstskattelagen (1999:1229, förkortad IL) behandlas skattskyldigheten enligt svensk intern skatterätt. För fysiska personer finns reglerna i 3 kap. 3 IL. Däri föreskrivs att den som är bosatt i Sverige, vistas här stadigvarande eller har väsentlig anknytning till Sverige är obegränsat skattskyldig i Sverige, dvs. beskattas här för inkomster i Sverige och från utlandet (från hela världen), 3 kap. 8 § IL.

När anses man vara bosatt i Sverige, vistas här stadigvarande eller har väsentlig anknytning på så sätt som lagen föreskriver?

Att vara bosatt i Sverige avses den som faktiskt bor här och följaktligen ska vara folkbokförd här.

Stadigvarande vistelse i Sverige är enligt uttalanden i förarbetena till KSkL en sammanhängande vistelse på sex månader eller mer; tillfälliga avbrott i Sverigevistelsen saknar därvid betydelse (prop. 1927:102 bil. 3 s. 46 f. samt prop. 2004/05:19 s. 30).

Bedömningen kring väsentlig anknytning till Sverige är mer komplicerad. För att avgöra om en person som tidigare har varit bosatt i Sverige har väsentlig anknytning hit ska följande beaktas: om han är svensk medborgare, hur länge han var bosatt här, om han inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort, om han vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl, om han har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk, om han har sin familj här, om han bedriver näringsverksamhet här, om han är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här, om han har en fastighet här, och liknande förhållanden. Under fem år från den dag då en person har rest från Sverige anses han ha väsentlig anknytning hit, om han inte visar att han inte har en sådan anknytning. Detta gäller dock bara den som är svensk medborgare eller som under minst tio år har varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här, 3 kap. 7 § IL.

Om en fysisk person antingen är bosatt i Sverige, stadigvarande vistas här eller har väsentlig anknytning till Sverige är han därmed obegränsat skattskyldig här enligt intern svensk rätt.

Internationell dubbelbeskattning och dubbelbeskattningsavtal

Ur en skattskyldigs synvinkel kan staternas vittgående skatteanspråk medföra internationell dubbelbeskattning. Enligt en ofta använd definition betyder det att en och samma skattskyldig för en och samma inkomst blir hårdare beskattad på grund av att han blivit beskattad i två länder än han skulle ha blivit om han bara beskattas i ett land. Förenklat innebär dubbelbeskattning att två eller fler jurisdiktioner (stater) lägger skatt på samma inkomst.

Av den givna bakgrundsinformationen framgår det att ni betalar fastighetsskatt och skatt på hyresintäkter i Italien. Om ni skulle vara obegränsat skattskyldiga i Sverige innebär det att samma inkomster även bör beskattas i Sverige. Det skulle därmed uppstå en dubbelbeskattning. För att förhindra dubbelbeskattning träffas ofta ett dubbelbeskattningsavtal mellan två eller flera stater. Dubbelbeskattningsavtalet reglerar vilken av de två staterna som i första hand får beskatta en inkomst och hur lindring av eventuell dubbelbeskattning ska gå till. Dubbelbeskattningsavtalens regler utgör bindande rätt för de skattskyldiga, SKV och förvaltningsdomstolar.

Av artikel 6 i dubbelbeskattningsavtalet mellan Italien och Sverige framgår det att inkomst av fastighet - häri inbegripen inkomst av lantbruk eller skogsbruk - får beskattas i den avtalsslutande stat, där fastigheten är belägen. Samma gäller inkomst som förvärvas genom omedelbart brukande, genom uthyrning eller genom annan användning av fastighet. Nedan medförs en länk till Skatteverkets hemsida där lagen om dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Italien, Skatteavtal, RSV 360-380 utg. 1. finns tillgänglig: https://www4.skatteverket.se/download/18.22f626eb14fb326a4b6dd86/1441888076037/360-380+utg%C3%A5va+1+Italien.pdf

Jag hoppas att innehållet i avtalet kan vara av nytta om ni skulle ha flera funderingar kring vilka inkomster som kan beskattas i Sverige respektive Italien.

Sammanfattningsvis gäller att en fysisk person kan vara obegränsat skattskyldig i Sverige enligt intern svensk rätt om vissa förutsättningar uppfylls. Det innebär att personen är skattskyldig för all inkomst i Sverige och från utlandet. Detta kan leda till dubbelbeskattning, om en viss inkomst även ska beskattas i ett annat land enligt andra landets interna regler. För att undvika dubbelbeskattning har Sverige träffat dubbelbeskattningsavtal med de flesta ekonomiskt betydelsefulla staterna. För att lösa problemet kring i vilken stat en inkomst bör beskattas är det därför lämpligt att söka ledning i dubbelbeskattningsavtalet som har slutits mellan de två stater som gör anspråk på beskattning. I avtalet mellan Italien och Sverige föreskrivs att inkomst av fastighet och fastighetsuthyrning ska beskattas i den stat där fastighet är belägen, i ert fall Italien.

Om ni har ytterligare frågor är ni varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Pearl Yeuki Ku Chiu
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?