FrågaKÖPRÄTTÖvrigt24/10/2016

Dröjsmål av leverans av fiberanslutning

Ett avtal tecknad för leverans av fiberanslutning. V28-32 var utsatt datum för leveransen.

15v senare sker leveransen.

Kan säljaren då begära fullpris?

Lawline svarar

Hej!
Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Utifrån din fråga är det svårt att avgöra om det är ett köp av fiberanslutning eller om du köper en leverans av fiberanslutning som tjänst. Man brukar göra en så kallad överviktsprincip, där beroende om köpet av vara eller tjänsten väger tyngst resulterar i att olika lagar tillämpas. Jag kommer först redogöra för köpet som sådant, och sedan för köpet av tjänsten. Sen får du applicera det som passar i din situation. Personligen tror jag att köpet väger tyngre, men det är svårt att säga.

Det finns tyvärr inget i lagen som tyder på att du har möjlighet att få prisavdrag vid dröjsmål av köpet, detta gäller bara vid fel i varan. Du har däremot möjlighet till andra påföljder vid leveransförseningar, som jag redogör för nedanför.

Det finns lite olika vägar att gå gällande ditt problem beroende på om du som köpare handlar som en konsument eller näringsidkare. Eftersom det inte framgår av frågan så ska jag ge dig en överblick över de möjligheter du har för respektive lag. Oavsett vilken av dem som är tillämplig i ditt fall så är det upp till er som parter att bestämma när varan ska avlämnas, vilket jag förstår det som att ni har gjort (v.28-32).

Konsumentköplagen

Det här rör sig om en försenad leverans från säljarens sida. Om du agerar som privatperson kan du vända dig till konsumentköplagen, som reglerar köpeavtal mellan konsument (privatperson) och näringsidkare. I 9§ framfår det att om säljaren avlämnar varan försent så är hen i dröjsmål. Det följer sedan av 10§ att du har rätt att hålla inne betalningen enligt 11§ som säkerhet för ditt krav på grund av dröjsmålet. Vidare får du även häva köpet enligt 13§. Hävning av köpet kan i din situation ske om dröjsmålet är av väsentlig betydelse. Om det föreligger väsentlig betydelse eller inte, avgörs i det enskilda fallet. Några vägledande synpunkter tas upp nedan. Vid hävningen återgår vardera prestation, dvs att du får dina pengar tillbaka enligt 44§.

Tillsist kan du kräva skadestånd enligt 14§. Ersättningen utgår för den skada du har lidit genom säljarens dröjsmål, såvida inte säljaren lyckas att bevisa att förseningen av leveransen beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte kunde räkna med innan köpekontraktet och som han skäligen inte kunde övervinna. Du har rätt alltså rätt till utgifter som du möjligen har fått betala genom dröjsmålet.

Köplagen

Om du däremot handlar som en näringsidkare så är det istället köplagen som är tillämplig. I 22§ framgår det att om säljaren avlämnar varan försent och att detta inte beror på köparen har du möjlighet till påföljder enligt 23-29§§.

När det gäller hävning enligt 25§ får du endast göra detta gällande om det är av väsentlig betydelse för dig och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Det är utifrån informationen svårt att avgöra om det objektivt sett är av väsentlig betydelse för dig. Det skulle även vara till fördel för dig om du har tidigare sagt till säljaren att det är av stor vikt att du får leveransen i tid.

Skadeståndsanspråket i 27§ kräver också vissa rekvisit för att du som köpare ska kunna åberopa detta. Du har bara rätt till skadestånd om inte säljaren kan visa att dröjsmålet berodde på något utanför hans kontroll, som han inte kunde räkna vid köpet och att han inte kunde undvika detta. Det är även här svårt att avgöra om du har rätt till skadestånd eller inte.

Köp av tjänst

Vidare har vi tillsist påföljder vid dröjsmål av köpet av tjänsten. När det gäller tjänstetvister mellan näringsidkare så regleras detta framförallt avtalsrättsligt. Möjligen kan man även tillämpa köplagen analogt genom det jag redogjorde för ovanför. Detta är inte en lika starkgrund som att tillämpa den direkt, men den kan absolut fungera som en vägledning.

Om du köper tjänsten i form av en privatperson så får man vända sig till konsumenttjänstlagen. Enligt 24§ i denna lag så föreligger det ett dröjsmål om arbetet inte fullgjorts inom den tid som avtalats och dröjsmålet ifråga inte beror på dig som köpare. Ni har ju avtalat om en tidpunkt för leveransen och dröjsmålet föreligger därmed (förmodligen) ostridigt. Även i detta fallet kan man häva köpet om det är av väsentlig betydelse enligt 27§, KtjL.

För att säljaren ska kunna blir ersättningsskyldig så krävs det att det ligger inom säljarens kontrollansvar, 31§, som är detsamma som i köplagen.

Avslutande synpunkter

Svaret är alltså beroende på omständigheterna i din situation. Jag kan till följd av det tyvärr inte ge dig ett mer precist svar. Men det som talar för dig är att säljaren är i dröjsmål med 15 veckor, vilket bör anses som en väldigt lång tid. Självklart är det även av betydelse hur beroende du är av fiberanslutningen. Utifrån detta kan du få dig en stabil grund att stå på för att argumentera för väsentlig betydelse. Likaså är det relativt sannolikt att du kan få ersättning enligt skadeståndsreglerna, eftersom det är hårda krav som ställs på säljaren i dessa och kontrollansvaret anses vara väldigt omfattande. Det är sällan ett dröjsmål ligger utanför deras ansvar.

Hoppas att det löser sig och att du fick svar på din fråga!

Mvh,

Samuel LindbladRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo