Drograttfylleri - straff?

2020-12-29 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej. Är misstänkt för rattfylla drogfylla smitning vårdslöshet I trafik. Risk för fängelse, eller?...Fattas ett recept på narkotiska läkemedel, hade det i kroppen vid urinprov o blodprov. Tydligen har polisen skickat det på analys.. vilket straff tror du på?Erkände när dom tog mej efter en lätt påkörning bakifrån,ingen personskada. Detta är första gången jag blivit tagen,körkortet tog polisen vid blodprovo urinprov på polisstationen. Har haft körkortet i 34 år.. Tacksam om du kan ge mej ett ungefärligt svar om du tror på fängelse?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor gällande brott och straff regleras i Brottsbalken (BrB).

Inledningsvis bör jag betona att det inte är möjligt för mig vad domstolen kommer att utdöma för straff. Däremot kommer jag nedan att utreda vad som gäller för brotten och vad påföljden kan bli för brotten.

Utredning
Vid drograttfylleri av normalgraden anger straffskalan böter eller fängelse i högst 6 månader, 4 § andra stycket, lag om straff för vissa trafikbrott. Detsamma gäller för ringa narkotikabrott, 2 § narkotikastrafflagen. Däremot brukar ringa narkotikabrott och drograttfylleri normalt sett utmynnas ett bötesstraff, om inte det är fråga om flerfaldig brottslighet, föreliggande av försvårande omständigheter och återfall; i dessa fall kan fängelse komma i fråga även för rattfylleri som inte är grovt, Prop. 1998/99:43 s 27-28.

Fortsättningsvis är det även fråga om smitning och vårdslöshet i trafik. Gällande dessa brott är min presumtion att det inte är fråga om grovt brott, därmed är straffskalan för vårdslöshet i trafik av normalgraden dagsböter, 1 § Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott. För brottet smitning är straffskalan böter eller fängelse i högst 6 månader, 5 § Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott. Frågan som är avgörande om dessa brott ska anses vara grova eller inte beror på omständigheter i frågan som är okända vilken också påverkar påföljden av brotten.

Val av påföljd
Utifrån brotten som nämnts ovan ska domstolen bestämma ett straff inom ramen för straffskalorna, efter brottets straffvärde, 29 kap. 1 § BrB. Vid bestämmandet av straffet har domstolen att beakta vissa omständigheter; försvårande- och förmildrande omständigheter. Försvårande omständigheter kan bland annat vara att den tilltalade visat stor hänsynslöshet eller om den tilltalade avsåg att brottet skulle få allvarligare följder än det faktiskt fått, 29 kap. 2 § BrB. Förmildrande omständigheter kan bland annat vara att brottet utövats till följd av någon annans uppenbart kränkande beteende, om den tilltalades handlande stått i samband med hans eller hennes bristande utveckling, erfarenhet eller omdömesförmåga eller om brottet utövats i nöd, nödvärn eller i villfarelse, 29 kap. 3 § BrB. Slutligen tar även domstolen hänsyn till omständigheter som kan antas påverka den tilltalade till följd av brottet, bland annat är det fråga om den tilltalade lidit allvarlig kroppskada till följd av brottet eller om den tilltalade förorsakas men till följd av att han eller hon på grund av brottet blir eller kan antas bli avskedad eller uppsagd från anställning eller drabbas av annat hinder eller synnerlig svårighet i yrkes- eller näringsutövning, 29 kap. 5 § BrB.

Efter att domstolen har att beakta dessa omständigheter, ska domstolen välja en påföljd. Vid fall där flera brott är begångna ska domstolen utdöma ett gemensamt straff för brotten, om inte något annat är föreskrivet, 30 kap. 3 § BrB. Vid valet av påföljd är presumtionen mot fängelse, det vill säga att rätten ska fästa särskilt avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse, 30 kap. 4 § 1 st. BrB. Däremot får rätten som skäl för att utdöma ett fängelsestraff ta hänsyn till - utöver brottslighetens straffvärde och art - den tilltalades tidigare brottslighet, 30 kap. 4 § 2 st. BrB.

Vid flerfaldig brottslighet får fängelse användas som straff för brotten, om fängelse kan följa på något av brotten. Fängelse får utdömas över det svåraste av de högsta straff som kan följa på brotten men får inte överstiga vare sig de högsta straffen sammanlagda med varandra eller arton år. Det får inte heller överskrida det svåraste straffet med mer än ett år, om det svåraste straffet är kortare än fängelse i fyra år, 26 kap. 2 § BrB.

Sammanfattning och råd
I ditt fall är det fallet att du är misstänkt för narkotikabrott, drograttfylleri, smitning samt vårdslöshet i trafik. Det är min uppfattning att dessa misstankar endast avser brotten av normalgraden. Som nämnt ovan är det domstolens uppgift att utdöma ett gemensamt straff för brotten. Det är även viktigt att beakta de försvårande och förmildrande omständigheterna, i detta fall nämner du i frågan att det är första gången du blir tagen och att du haft körkort i 34 år. Detta talar för att du tidigare är ostraffad och presumtionen mot ett fängelsestraff blir därmed starkare. Vidare kan det även finnas andra omständigheter som talar emot att ett fängelsestraff ska utdömas, exempelvis att du skulle bli avskedad från jobb. Å andra sidan kan det också finnas försvårande omständigheter som kan tala för ett fängelsestraff.

Straffskalorna för brotten som anges ovan föreskriver fängelse på högst 6 månader och böter. Vid en enhetlig bestämning av straffet är det möjligt utifrån bestämmelsen ovan att utdöma ett fängelsestraff på högst 1 år eftersom det svåraste straffet är kortare än fängelse i fyra år. Även om detta är möjligt är det i min mening osannolikt att detta straff skulle utdömas.

Min uppfattning är att om domstolen inte finner några försvårande omständigheter och du tidigare inte är dömd för brottslighet är det sannolikt att ett fängelsestraff inte döms ut. Jag kan inte precist ange vilken påföljd som kommer att utdömas, då det är en bedömning som domstolen gör, men min grova uppskattning är att domstolen kommer att utdöma villkorlig dom förenad med böter med hänsyn till brottens art.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Arian Shadmehr
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1114)
2021-04-11 Hastighetsöverträdelse på motorväg
2021-04-07 Kan man förlora körkortet vid vårdslöshet i trafik?
2021-04-01 Identifiera sig med annat än körkort?
2021-03-31 ​Kan mitt körkort återkallas om jag kör narkotikapåverkad?​

Alla besvarade frågor (91130)