Dold samäganderätt – bostadsrätt

2021-11-25 i Bodelning
FRÅGA
Hej!Jag och min man har bestämt oss för att gå skilda vägar. För ca 11 månader (december 2020) köpte vi en bostadsrätt. Hela lånet står på mitt namn och även bostaden. 100% av kontraktet står på mig. Min fråga är, om vi väljer att skilja oss har då min make rätt till bostaden om han kräver det? Han står varken med på lånet eller bostaden. Vad har han rätt till vid en eventuell bodelning? Min man är inte svenskmedborgare ännu.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis kommer jag att utreda vilket lands lagstiftning som ska tillämpas. Detta eftersom din man inte har svenskt medborgarskap. Därefter kommer jag att besvara din fråga gällande om din man har rätt till bostaden eller inte.

Vilket lands lagstiftning ska tillämpas?

Svensk domstol är behörig att pröva mål om äktenskapsskillnad, det vill säga skilsmässa, bland annat när den som ansöker om äktenskapsskillnad är svensk medborgare och har hemvist i Sverige, när sökande inte är svensk medborgare men har hemvist i Sverige sedan minst 1 år samt när den andra parten har hemvist här i riket (3 kap. 2 § lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap (IÄL)). Med hemvist avses platsen där personen är bosatt, om bosättningen med hänsyn till vistelsens varaktighet och omständigheterna i övrigt måste anses stadigvarande (7 kap. 2 § IÄL). Jag tolkar det som att du har svenskt medborgarskap och att ni båda är bosatta här, det vill säga har er hemvist här, varför svensk domstol är behörig. När svensk domstol är behörig tillämpas, om inget annat föreskrivs, svensk lag (3 kap. 4 § IÄL). Det finns ingenting som tyder på att svensk lag inte skulle vara tillämplig i ert fall. Svensk lag ska alltså tillämpas.

Har din man någon rätt till bostaden?

Regler om bodelning för makar finns i äktenskapsbalken (ÄktB). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Med giftorättsgods avses all egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom omfattar till exempel egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild samt egendom som en make fått i gåva av någon annan än den andra maken med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda (7 kap. 2 § ÄktB). Då du inte nämnde något om att bostadsrätten skulle vara enskild egendom ska den anses vara giftorättsgods och på så vis ingå i bodelningen. I och med att det är du som står på kontrakt och lån ska den tas upp på din sida i bodelningen och du ska därför som huvudregel få hela bostadsrätten på din lott (11 kap. 7 § ÄktB).

I ert fall kan det dock vara fråga om dold samäganderätt. Detta är en familjerättslig princip som innebär att en make eller sambo ska anses vara ägare trots att denne inte står på köpekontraktet. För att dold samäganderätt ska föreligga krävs att tre kriterier är uppfyllda:

1. En av makarna/samborna har köpt egendomen i sitt namn

2. Egendomen är inköpt för gemensamt bruk, det vill säga för att båda ska använda den

3. Den make/sambo som inte utåt framträder som ägare ska ha lämnat ett ekonomiskt bidrag till köpet vid köptillfället. Med ekonomisk bidrag avses t.ex. lån eller annat tillskott.

Punkterna 1 och 2 verkar vara uppfyllda i och med att det bara är du som köpt bostadsrätten i ditt namn samt att den är inköpt för att ni båda ska använda den. Frågan blir då om din man har lämnat någon form av ekonomiskt bidrag. Om så är fallet föreligger dold samäganderätt, varför bostadsrätten ska tas upp som både din och din mans egendom. På så vis har ni båda rätt till er del av bostaden (11 kap. 7 § ÄktB). Presumtionen är att man äger egendomen med 50 % var (1 § samäganderättslagen). Denna presumtion kan dock brytas beroende på omständigheterna. Viktiga faktorer i bedömningen är egendomens art, användningsändamål, partnernas ekonomiska bidrag, ansvar för lån m.m. (se NJA 2012 s. 377). I och med att jag inte har tillgång till all information kan jag tyvärr inte uttala mig om andelarna skulle bestämmas på annat sätt än hälftendelning. Att du ansvarar för hela lånet talar däremot för att presumtionen skulle brytas.

Sammanfattning

Om det är så att dold samäganderätt föreligger har din man rätt till bostaden. Som huvudregel gäller då att ni äger 50 % av egendomen var. I undantagsfall kan dock andelarna bestämmas på annat sätt, det vill säga en make har rätt till större del av egendomen än den andra. Är det så att din man inte kan anses ha bidragit ekonomiskt föreligger inte dold samäganderätt och du har därför rätt att få hela bostaden på din lott. Din man kommer då inte ha rätt till bostadsrätten.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Ellinor Bäckström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?