Dold fotografering i omklädningsrum, grund för avsked?

FRÅGA
Avskedad p.g.a dold fotografering i omklädningsrum?Medicinerar med pramipexol och jag har fått reda på att detta gör att impulskontrollen är satt ur spel och att jag gör saker fastän jag vet att dom kan skada mig själv. Händelsen har uppdagats nu men skedde för ca. ett år sedan och inte fler gånger.Är avskedet rätt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om avsked finns huvudsakligen i 18 § lagen om anställningsskydd (LAS). Jag måste utgå ifrån att du omfattas av LAS, enligt 1 §. I 18 § första stycket står det kort och gott att avskedande får ske, om arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. Frågan är alltså om du ska anses ha gjort det. Något standardsvar kan jag inte ge, utan saken får avgöras efter en bedömning i det enskilda fallet. Det finns dock vägledning att hämta ur förarbetena till LAS och ur Arbetsdomstolens praxis.

Sexuella trakasserier har ansetts utgöra grund för avsked. Det betyder inte att varje sådant fall gör det. Det är inte heller säkert att det är sexuella trakasserier att sätta upp dolda kameror i ett omklädningsrum. Däremot vill jag hävda att det har ett sexuellt syfte. De båda situationerna måste därför anses ligga mycket nära varandra.

Sexuella trakasserier är inte brottsligt – om gärningen inte samtidigt anses utgöra sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 § brottsbalken (BrB) – men att sätta upp dolda kameror i ett omklädningsrum är det, enligt 4 kap. 6 § a BrB. Att ha begått brott på arbetsplatsen är försvårande, och underlättar därför avsked. Alla fall av brottslighet på arbetsplatsen utgör dock inte grund för avsked, men om man kan bli avskedad för sexuella trakasserier ligger det enligt mig nära till hands att anta att man kan bli avskedad för kränkande fotografering också. Ingenting är dock skrivet i sten. Därför hoppas jag att du nöjer dig med följande svar: Kan man bli avskedad på grund av dold fotografering i omklädningsrum? Troligtvis.

Bristande impulskontroll lär inte påverka den bedömningen. Jag har svårt att se hur det är en impulshandling att köpa en kamera, välja ett dolt ställe i ett omklädningsrum, gå in när ingen ser och montera upp kameran där.

Jesper Eng
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1275)
2019-06-16 Vad gäller när anställningsavtalet innehåller två olika uppsägningstider?
2019-06-13 Skyldighet för arbetstagare att respektera uppsägningstiden
2019-06-10 Finns det någon möjlighet att gå tidigare än uppsägningstiden? Ska man behöva jobba utan lön under uppsägningstiden?
2019-06-07 En anställd blev uppsagd. Under en del av uppsägningstiden var han sjukskriven, men resten av uppsägningstiden uteblev han från arbetet. Vad gäller?

Alla besvarade frågor (69981)