Dödsbodelägares gemensamma ansvar i dödsboet

FRÅGA
Vi är fyra pers inblandade i boutredning. En fru, två gemensamma barn och ett särkullbarn. Kan mamman och de två gemensamma barnen fatta en massa beslut utan att fråga särkullbarnet om det är ok.
SVAR

Hej

Tack för att Du vänder Dig till Lawline!

Boutredningar regleras i 18 kap. ärvdabalken (ÄB) (1958:637) se här.

En bortgången persons egendom ska som huvudregel ombesörjas och förvaltas av dennes arvingar gemensamt, se 18 kap. 1 § ÄB. Samtliga arvingar, inklusive särkullbarnet, företräder och ansvarar därför över boet samt har rätt att tala och svara i saker som rör dödsboet. Åtgärder som rör boet kan endast tas utan särkullbarnets samtyckes om sådana inte kan skjutas upp. Undantaget i regeln tar först och främst sikte på brådskande situationer. Alla måste annars vara överens om beslut som tas under boutredningen, här gäller alltså inte majoritetsbeslut. När handlingar inkommer dödsboet ska den som mottar dessa delgiva övriga dödsbodelägare (1 a §). Särkullbarnet har alltså som huvudregel härvid en fjärdedels beslutsrätt i dödsboet. Om särkullbarnet däremot är underårig fordrar vissa beslut som rör dödsboet tillstånd från överförmyndaren.

Det kan vara bra att veta att en missnöjd dödsbodelägare kan lämna in en ansökan till tingsrätten och begära att dödsboet avträder till förvaltning av boutredningsman, exv. om flera beslut tagits utan delägarens samtycke. Detta förutsätter att delägarna alltså inte kan komma överens om förvaltningen. Dödsboet är en tillfällig verksamhet vars syfte är att avvecklas och övergå till successorerna. Tingsrätten gör en bedömning om huruvida syftet inte kan uppnås och kan därefter välja att utse en boutredningsman som tar över förvaltningen av dödsboet. Om ett sådant beslut tas inskränks därvid delägarnas rätt att ta beslut i frågor som rör dödsboet.

Hoppas Du fick svar på Din fråga!

Mvh

Ahmet Ercin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1030)
2021-01-17 Hur lång tid får det ta för uppteckningen att bli klar?
2021-01-16 Hur fördelas arv mellan särkullbarn och gemensamma barn när deras gemensamma förälder går bort?
2020-12-30 Vilka successionsregler ska tillämpas vid bortgång utomlands?
2020-12-25 Vem får upprätta en bouppteckning

Alla besvarade frågor (88137)