Dödsbodelägare försvårar för dödsboet

FRÅGA
Jag är ett särkullsbarn. Har fyra systrar varav två som är positiva till mig. Pappa är gemensam till oss alla barn. Modern dog först, Huset såldes och lösöret försvann. Jag var utestängd. Pappa dog den 2 jan. i år! Lösöret försvann, klockor, ringar allt. Bodelningsman utsågs. Nycklarna till två fastigheter till, har en syster i förvar, och vägrar lämna ut dem till nuvarande bodelare så försäljning inte kan ske, varken av mäklare eller annan. Vad är det jag har rätt till? Förutom del i pappas banktillgångar? Vad måste till för att få fart på processen?
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar det som att ni har tagit hjälp utav en boutredningsman. En boutredningsman ska företa alla åtgärder som är nödvändiga för dödsboets utredning.

Man brukar dela in dennes uppgifter i att: (1) bereda dödsboet för skifte, (2) skifta dödsboet om delägarna så önskar samt (3) lämna ut egendom till delägarna i enlighet med skiftet. Boutredningsmannens första uppgift är alltså att bereda dödsboet för skifte. Detta innebär bl.a. att boutredningsmannen ska ordna bouppteckning, omsätta tillgångar till kontanter för betalning av skulder, driva in fordringar, förhandla med borgenärer samt tala och svara i mål som rör dödsboet. I viktigare frågor ska boutredningsmannen samråda med dödsbodelägarna. Det är dock boutredningsmannen som har den principiella bestämmanderätten angående vilka beredningsåtgärder som ska vidtas. Det krävs däremot tillstånd från dödsbodelägarna om boutredningsmannen vill sälja fast egendom eller tomträtt. Tillstånd av domstolen kan dock ersätta dödsbodelägares medgivande.

Enligt 18 kap. 6 § första stycket ärvdabalken framgår att en dödsbodelägare är pliktig att ersätta skada, som han med avseende på boets vård eller förvaltning uppsåtligen eller av vårdslöshet tillskyndat någon, vars rätt är beroende av utredningen. Detta innebär att om ett av syskonen handlat så att dödsboets tillgångar minskat, så är denne skadeståndsskyldig gentemot övriga dödsbodelägare.

Att undanhålla tillgångar och att inte lämna nycklar är givetvis inte okej. Ni har dock en boutredningsman som har i uppgift att bereda dödsboet för skifte. Det är alltså dennes uppgift att vidta de åtgärder som krävs för att kunna fortsätta processen med att avveckla dödsboet. Har ni tagit kontakt med denne? Vad har ni fått för respons?

Skulle ni som dödsbodelägarna inte vara nöjda med boutredningsmannens hantering kan ni begära att boutredningsmannen entledigas. Som dödsbodelägare kan man även göra gällande skadeståndsskyldighet för boutredningsmannen. Förslagsvis tar ni kontakt med boutredningsmannen och kräver att denne vidtar åtgärder, innan ni tar i med hårdhandskarna.

I och med att du har lagt till att du vill ha ett uppföljande telefonsamtal kommer vi kunna prata vidare om detta och du kommer ha möjlighet att ställa kompletterande frågor till mig. Jag tänker att jag ringer upp dig nu på fredag den 17:e november, klockan 10:30. Om tiden inte skulle passa får du gärna maila mig på ni.dekeiser@lawline.se så ser vi till att boka in en annan tid!

Vänliga hälsningar,

Ni de Keiser
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1124)
2021-11-29 När behöver kallelse till bouppteckningssammanträde skickas ut?
2021-11-27 Var kan en bouppteckning hållas?
2021-11-22 Måste jag närvara vid bouppteckningen?
2021-11-16 Ska skulder som betalas samma dag som dödsdagen tas upp i bouppteckningen?

Alla besvarade frågor (97418)