Dödsbo driva in skulder

FRÅGA
Hej, vi håller på med ett dödsbo och den avlidnes arbetsgivare har ännu inte betalat ut slutlönen till dödsboet. Hur ska vi gå vidare eller vad kan åtgärdas? Arbetsgivaren är heller inte kontaktbar längre och svarar ej på samtal eller meddelanden från oss.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Nedan hänvisas till Äktenskapsbalken (ÄB). Likaså hänvisas till Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (BFL).

Tillgångar i dödsboet och vem företräder dödsboet?

Tillgångar som en avliden person har ingår i dödsboet, lika väl som skulder. Den avlidnes tillgångar, ex. lön, är en del av den dödes egendom och det ska enligt 18:1 ÄB ska dödsbodelägarna (d.v.s efterlevande make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare) gemensamt förvalta under boets utredning. Dödsbodelägarna företräder dödsboet mot tredje man samt har rätt att tala och svara i mål som rör boet. Detta förutsatt att det inte finns någon boutredningsman, se 19:1 ÄB. I sådant fall sköter boutredningsmannen detta. Om det finns önskan att en dödsbodelägare ensam ska föra dödsboets talan, rekommenderas att en fullmakt upprättas.

Hur gå tillväga för att driva in lönen?

Som första steg för att driva in lönen är självklart att dödsbodelägarna, eller annan som företräder dödsboet (se ovan) kontaktar Arbetsgivaren och kräver att utbetalning till dödsboet görs.

Nästa steg att kontakta Kronofogden (KFM) och ansöka om ett betalningsföreläggande. En sådan ansökan kan avse åläggande för svaranden att betala en penningfordran som är förfallen till betalning, 2 § BFL. Ett betalningsföreläggande går kort till så att efter en ansökan har skickats in till KFM skickas ett betalningsföreläggande till arbetsgivaren som då har viss tid på sig att bestrida detta. Om ingen bestridnings gjorts, meddelar KFM ett utslag i enlighet med ansökan, 25 och 42 § BFL. Utslaget fungerar sedan som en exekutionstitel, som KFM använder för att driva in pengarna. Om arbetsgivaren skulle bestrida betalningsföreläggandet, kan ärendet avgöras i tingsrätten som första instans, 33 § BFL.

Hur själva förfarandet går till och hur du gör en ansökan om betalningsföreläggande kan du läsa om här: https://www.kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.html

Sammanfattning

Mitt råd är att inledningsvis se över vem som företräder dödsboet och låta hen ännu en gång kontakta arbetsgivaren och kräva in lönen. Lönen är en tillgång i dödsboet och den ska tillfalla dödsboet. Det kan vara värt att upplysa arbetsgivaren om att dödsboet har för avsikt att ta ärendet vidare om ingen utbetalning görs. Om dödsboet och arbetsgivaren ändå inte kan komma överens kan ni ta hjälp av KFM driva in pengarna.

Jag hoppas att du fick svar på frågan och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Ida Hellsten
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (374)
2019-12-15 Vad ska jag göra om säljaren vägrar betala tillbaka pengar enligt överenskommelse?
2019-12-15 Vad kan jag göra när min kund inte betalar fakturan?
2019-12-07 Besvarar Lawline skoluppgifter?
2019-12-04 När preskriberas en misstagsbetalning från en arbetsgivare när mottagaren inte är i god tro?

Alla besvarade frågor (76666)