Detaljplan i naturreservat

2017-11-12 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej, jag har en fråga som kanske inte är så vanlig. Det gäller bl.a. "Underlåtenhet att anmäla brott".I en kommun har man lagt en detaljplan i ett naturreservat. Detta upptäcktes aldrig av kommunstyrelsen, när detaljplanen antogs. Kvartersmark, med allmän väg, kan aldrig "dela" på samma markareal, som ett naturreservat. Ett "brott" har alltså skett, mot både strandskydd och reservatsföreskrifter, i det här fallet, (områdesbestämmelser).Detta har presenterats för kommunen, som inte har för avsikt att göra något åt det?????Dessutom har "brottet" presenterats för ca 10 st tjänstemän i kommunen, under 2016, men ingen av dessa har "brytt" sig.Kan man begära att detaljplanen skall upphävas, eftersom den antagits på felaktiga grunder?Kan man anmäla kommunen för brott mot områdesbestämmelser?Kan man anmäla tjänstemännen, för "Underlåtenhet att anmäla brott"?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om detaljplaner och naturreservat samt strandskydd finns i plan- och bygglagen (PBL) respektive miljöbalken (MB).

Detaljplan i naturreservat
I det följande kommer en kort redogörelse för vilka bestämmelser som är tillämpliga avseende beslut om detaljplaner samt naturreservat och strandskydd.

I en detaljplan ska kommunen bestämma och ange gränserna för kvartersmark samt användningen av sådan mark (4 kap. 5 § PBL). Regler om naturreservat finns i miljöbalken (7 kap. 4-8 § MB). Strandskyddsområden regleras i 7 kap. 13-18h § MB.

För naturreservat finns möjlighet för kommun eller länsstyrelse att helt eller delvis upphäva ett beslut om naturreservat om det finns synnerliga skäl (7 kap. 7 § MB). Vad som utgör synnerliga skäl torde innebära att det skydda området inte längre hyser de värden som motiverar skyddet, att planmässiga omständigheter förändrat kommunens syn på vad som är en lämplig markanvändning.

I en detaljplan får kommunen upphäva strandskydd om det finns särskilda skäl (7 kap. 18 § 3 stycket MB och 4 kap. 17 § PBL). Vid bedömningen av om det finns särskilda skäl att upphäva strandskyddet tillämpas 7 kap. 18c-18g § MB.

En detaljplan antas av kommunfullmäktige (5 kap. 27 § PBL).

Överklagande av detaljplan
Som du nämnder finns ett brott benämnt brott mot områdesskydd (29 kap. 2 § MB). Denna brottsbeteckning reglerar dock en annan typ av förbjudna gärningar. Lagen talar om att någon av uppsåt eller oaktsamhet ska orsaka en skada eller risk för skada genom olika gärningar (29 kap. 2 § 3 punkten MB).

Någon kan endast göra sin skyldig till tjänstefel om det rör sig om myndighetsutövning (20 kap. 1 § brottsbalken). När kommunen antar en detaljplan krävs att enskilda blir bundna av beslutet för att det ska röra sig om myndighetsutövning. Tjänsteman som utövar myndighetsutövning mot enskild och som med uppsåt eller av oaktsamhet missköter sina uppgifter kan således göra sin skyldig till tjänstefel.

En kommuns beslut att anta en detaljplan får överklagas till mark- och miljödomstolen (13 kap. 2a § PBL). Ett beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom emot (13 kap. 8 § PBL och 22 § förvaltningslagen). Det ställs vissa krav för att någon ska anses ha rätt att överklaga beslutet. Det brukar uppställas ett krav på att beslutets verkningar påverkar den som överklagar. Huvudregeln är därutöver att den klagande företräder ett intresse i saken som är möjlig att beakta vid sakens prövning.

Vidare får överklagande endast ske av den som före utgången av granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda (13 kap. 11 § PBL).

Avslutning
Avslutningsvis kan sägas att din fråga berör ett flertal lagar och bestämmelser. Det är svårt att närmare avgöra vad som kan göras utan information om mer specifika omständigheter. Förhoppningsvis kan du få härledning från ovanstående information för att avgöra hur du kan göra.

Jag hoppas att du fick vägledning i de olika bestämmelser som är relevanta för din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Med vänlig hälsning

Amanda Blomberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1328)
2021-09-22 Ofullständig fråga
2021-09-20 Vart ska man vara folkbokförd vid studier på annan ort?
2021-09-16 Kan jag överklaga en bot för en studentbiljett som jag fått fast jag är student?
2021-09-03 Gallring av villkorlig dom eller skyddstillsyn

Alla besvarade frågor (95783)