Det krävs inte längre någon skatteanteckning bouppteckningen vid dödsfall efter 31 december 2004

2017-10-20 i Gåvoskatt
FRÅGA
Skall lämnad gåva till skattefri stiftelse anges som gåva enligt 19§AGL i bouppteckningen efter givaren? Gåvan avser bankmedel och ej förknippad med några villkor.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad som utgör en gåva bedöms utifrån de förhållanden och avsikter i vilka gåvan givits. En gåva är en frivillig överföring av egendom utan krav på motprestation. Huvudregeln är att gåvor är skattefria vilket framgår av 8 kap 2 § inkomstskattelagen (IL) Vissa gåvor kan däremot tappa sin gåvokaraktär när avsikten inte längre är benefik. En gåvoavsikt föreligger inte när gåvogivaren förväntar sig en motprestation för gåvan eller om gåvan utgör en belöning för utfört arbete. Gåvor som saknar ren gåvoavsikt kallas för remuneratoriska gåvor och är i princip alltid skattepliktiga. Dock förutsätter vi att det i detta fallet räknas som en gåva.

Det är inte ovanligt att fysiska personer skänker pengar till stiftelser vars verksamhet man vill stödja. Sedan den 1 januari 2005 är gåvoskatten i Sverige avskaffad. Detta framgår av 8 kap 2 § inkomstskattelagen som stadgar att förvärv genom gåva är skattefri. Det gäller även ifrån en stiftelses sida att gåva från fysisk person till näringsdrivande/stiftelse är skattefri och ska inte tas upp som intäkt även om den används för att täcka avdragsgilla kostnader. Stadgandet om gåvor i 8 kap. 2 § IL är av generell karaktär och inskränker sig inte till visst eller vissa inkomstslag. Givarens önskan att en gåva ska användas i en näringsverksamhet och att den också används i denna kan inte medföra att skatt ska behöva betalas.

I bouppteckningen ska den avlidnas tillgångar och skulder antecknas såsom de var vid dödsfallet. Tillgångarna ska tas upp till sitt värde och skulderna till sitt belopp enligt 20 kap 4 § Ärvdabalken. I samband med att lag (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt upphävdes sade man att det nu är tillgångarnas värde och skuldernas belopp som ska anges i bouppteckningar. I den upphävda lagens 19 § i (AGL) löd att bouppteckning skall vid ingivandet vara åtföljd av skriftlig uppgift angående i denna paragraf avsett tidigare förvärv eller försäkran att sådant förvärv ej förekommit. Eftersom att lagen är upphävd och inte gäller längre, så har den ingen effekt på dödsfall innan 31 december 2004. Det vill säga du helt bortse från denna bestämmelse.

Sammanfattningsvis så det du ska göra är en regelrätt bouppteckning efter nuvarande regler och det du gör är att anteckna egendomens marknadsvärde, eller det verkliga värdet i bouppteckningen. Vill du ha mer vägledning om hur du upprättar en bouppteckning så kan du läsa om det i skatteverkets broschyr här.

Med vänliga hälsningar

Gustav Persson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåvoskatt (335)
2021-09-08 Måste man betala skatt när man får en fastighet i gåva?
2021-08-23 Bästa sättet att överlåta fastighet till mina barn skattemässigt
2021-08-22 Is a gift taxable in Sweden?
2021-08-14 Beskattas gåva?

Alla besvarade frågor (95724)