Den lilla generalklausulen

Hej, Kan Ni snälla förklara innebörden av "lilla generalklausulen". Jag har läst överallt på nätet men förstår fortfarande inte riktigt. Det kanske finns ett enklare sätt att förklara? Tack på förhand

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga.

Med den lilla generalklausulen menas 33 § i 3 kap. Avtalslagen (AvtL). Det är en av de paragrafer i tredje kapitlet som kan ogiltigförklara ett avtal. Det är uppenbart att ett avtal är ogiltigt om någon tvingats till att skriva på avtalet, vilket behandlas i (28 och 29 §§), Detsamma gäller när någon svikligen vilseleder någon att ingå ett avtal (30 §) eller utnyttjar en persons utsatta situation (31 §).

Den lilla generalklausulen (33 §) säger ungefär att ett avtal inte ska ses som giltigt om det skulle strida mot tro och heder att åberopa avtalet, med tanke på, och med vetskap om, hur omständigheterna var när avtalet kom till. För att regeln ska vara uppfylld krävs med andra ord att motparten har insikt om en omständighet, som fanns när avtalet kom till, som strider mot tro och heder. Med tro och heder avses främst ohederliga affärstransaktioner.

Generalklausul är en beteckning på en regel som till sin natur är generell och allmänt hållen. Tanken är att generalklausuler ska fånga upp situationer som känns fel/olagliga men som lätt kan falla utanför tillämpningsområdet för en specifikt skrivna lagregel. Generalklausuler är på så vis ett skyddsnät som ger domstolen ett bredare tolkningsutrymme om ett händelseförlopp inte helt överensstämmer med en detaljerad lag.

Generalklausulen i (33 §) påminner t.ex. en hel del om (30 §) och borde kunna tillämpas om alla förutsättningarna för (30 §) inte skulle vara uppfyllda. För att (30 §) ska vara uppfylld krävs: 1) Att ett vilseledande skett, t.ex. genom lämnande av falska uppgifter eller undanhållande av information. 2) och att vilseledandet skett avsiktligen d.v.s. med uppsåt att vilseleda. (33 §) skulle t.ex. kunna ogiltigförklara ett avtal istället för (30 §) om motparten inte kan visas ha uppsåt till att vilseleda utan endast känt till omständigheterna vid avtalet.

Anledningen till att (33 §) kallas för den lilla generalklausulen torde vara att den ställs i relation till den ännu mer allmänt hållna generalklausulen i (36 §). Båda paragraferna är tänkta att ogiltigförklara avtal som är oskäliga med hänsyn till omständigheterna. (36 §) är dock mer generell t.ex. på så vis att även specifika delar av ett avtal kan ogiltigförklaras, istället för hela avtalet som (33 §) föreskriver. Dessutom kan även andra omständigheter än de vid avtalets tillkomst bli aktuella för bedömningen av avtalets oskälighet. Detta medför i praktiken att (33 §) används relativt sällan till förmån för (36 §). Båda reglerna är dock tänkta att tillämpas restriktivt.

Om du själv vill titta närmare på nämnda lagrum se (https://lagen.nu/1915:218#P30) för AvtL.

Hoppas att jag kunde svara tillfredsställande på din fråga.

MVH /Veronica Eriksson  

Veronica ErikssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”