Den legala arvsrätten

Vi är 3 syskon och min bror har gått bort våran pappa lever undrar vem delar arvet efter han

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmän redogörelse
Rättsregler kring arvsrätt återfinns i ärvdabalken (ÄB). Nedan kommer ett återgivande av vad som stadgas i balken avseende den legala arvsordningen samt en redogörelse för vad som gäller i ditt fall.

Legala arvsordningen
När arvet ska skiftas och ett testamente inte har upprättats, fördelas arvet utifrån den legala arvsordningen. Den legala arvsrätten innebär att den avlidnes släktingar delas upp i tre arvsklasser.

Första arvsklassen utgörs av bröstarvingar, vilka ärver lika lott (2 kap. 1 § andra stycket 1 ÄB). Är bröstarvingen avliden träder istället dennes avkomlingar (barn, barnbarn m.m.) i dennes ställe enligt istadarätten (2 kap. 1 § andra stycket 2 ÄB).

Om arvlåtaren inte har en arvinge i första arvsklassen, blir istället den andra arvsklassen aktuell. Enligt andra arvsklassen ärver föräldrarna hälften var av arvlåtarens kvarlåtenskap (2 kap. 2 § första stycket ÄB). Om någon av föräldrarna har avlidit, delar arvlåtarens syskon den förälderns lott (2 kap. 2 § andra stycket 1 ÄB). Är syskonet avliden, träder dennes avkomlingar in och ärver istället (2 kap. 2 § andra stycket 2 ÄB). Skulle ena föräldern vara avliden och det heller inte finns något syskon eller avkomlingar till denne, går hela arvet till den förälder som lever (2 kap. 2 § andra stycket 3 ÄB).

Slutligen aktualiseras tredje arvsklassen om det varken finns några arvingar i första respektive andra arvsklassen. Tredje arvsklassen innebär att farföräldrar och morföräldrar till arvlåtaren ärver lika lott (2 kap. 3 § första stycket ÄB). Om en farförälder eller morförälder är avliden, delar den avlidnes barn dennes lott (2 kap. 3 § andra stycket 1 ÄB).

Vem är berättigad till arv efter din brors bortgång?
Utifrån angivna omständigheter i frågan förstår jag er familjesituation som att er far, du och två syskon är i livet medan er mor har avlidit. Jag förutsätter att ni har samma mor och far som er avlidne bror. Därutöver utgår jag från att din bror inte hade bröstarvingar eller var i ett äktenskap eftersom det inte har belysts i frågan.

Enligt den legala arvsordningen har er far rätt att ärva 50 % av din brors kvarlåtenskap. Är ena föräldern avliden ska som tidigare nämnt dennes andel (50 %) fördelas mellan arvlåtarens syskon. Det här innebär i ert fall att om er mor är avliden, blir du och dina två syskon arvsberättigade. Ni ärver som utgångspunkt lika lotter, vilket blir cirka 16,67 % (50 % / 3) vardera av kvarlåtenskapen. I ert fall har således du, dina två syskon samt er far rätt att taga arv.

Jag vill slutligen belysa att arvet fördelas utifrån arvsklasserna i ärvdabalken under förutsättning att din bror inte har förordnat om sin kvarlåtenskap i ett testamente. Har ett giltigt testamente upprättats ska arvet fördelas utifrån testators vilja och inte den legala arvsordningen.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Mellin SahinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo