Datum för betalning enligt skuldebrev har passerat, men gäldenären betalar ej. Hur får jag tillbaka mina pengar?

Jag har lånat ut över 300.000 till en bekant som sa att jag skulle få tillbaka dem för snart 1 år sedan, skuldebrevet är skrivet och sista datum att betala är passerat med flera månader. Först lånade jag ut ca 200.000 kr och sedan sa denne att om jag inte kunde låna 100.000 kr till så var det oklart om jag skulle kunna få tillbaka mina 200.000 kr. Datum på när jag ska få tillbaka mina pengar skjuts det på hela tiden. Och nu vill denne bekant att jag ska lägga in ännu mer pengar för att få tillbaka mina 300.000 för att det annars kan dröja ännu längre.(Denne bekant har inte något i ägo som kronofogden kan ta av har jag fått reda på i efterhand, och denne hotar med personlig konkurs), hur får jag tillbaka mina pengar? Är detta bedrägeri?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att ni har upprättat ett skuldebrev, där du har rätt till betalning från personen du benämner som en bekant, med 300 000 kr, samt att datumet då skulden betalats har passerat. Då datumet har passerat du krävt personen på betalning, men därefter givit anstånd med betalningen till ett nytt datum, vilket också har passerat. Ingen av er har några synpunkter gällande skuldebrevets giltighet eller vill bestrida att skulden finns, eller eventuellt dess storlek.

Betalningsföreläggande kan användas om gäldenären inte vill betala skulden

När skuldebrevet förfaller till betalning har du rätt att kräva in summan. Om personen vägrar att betala är ett sätt att få betalt att vända sig till Kronofogdemyndigheten med en ansökan om betalningsföreläggande. Vanligtvis kan alltså ett betalningsföreläggande användas då gäldenären (den som står i skuld) inte vill betala. Skulle gäldenären inte betala även efter kronofogdens kontakt, kan kronofogden fatta beslut om att skulden är fastställd, och därefter utreda om gäldenären har några tillgångar som kan utmätas utsökningsbalken 3 kap. 11 § samt lag om betalningsföreläggande. Finns det inte några tillgångar är betalningsföreläggandet såklart en klen tröst, som dessutom resulterat i ansökningskostnader för dig.

Konkurs

Den bekante hotar med personlig konkurs

Vid en personlig konkurs fråntas personen sin rättshandlingsförmåga, och får under konkursen inte ingå några nya avtal. Man kan på sätt och vis säga att personen hindras från att göra av med mer pengar, eller ge upphov till ny skuldsättning. Det kallas för ett rådighetsförbud, konkurslagen 3 kap. 1 §.

I konkurs delas gäldenärens egendom ut efter en särskild prioritetsordning

En konkursförvaltare utses som tar över ansvaret och reder ut skulderna. Konkursen utmynnar i en utdelning där de tillgångar som finns delas ut. Skulderna rangordnas i en prioritetsordning enligt förmånsrättslagen. Ditt skuldebrev skulle dessvärre bli en oprioriterad fordran, vilket innebär att det inte finns så stora möjligheter att få ut något från konkursen, men det beror såklart på gäldenärens tillgångar, och vad det finns för andra borgenärer som den bekante står i skuld till (förmånsrättslagen 18 § ).

Skulder som inte blir betalda genom konkursen finns kvar efteråt

Vid en personlig konkurs skrivs inte skulderna av, vilket innebär att du fortfarande kommer kunna framställa ditt krav på betalning, även efter att konkursen är avslutad (skuldebrevslagen 1 §). Detta till skillnad från en skuldsanering, då personen är skuldfri då saneringen avslutas.

Återvinning av egendom till konkursboet

Konkursförvaltaren granskar de tillgångar och skulder som finns i konkursboet, och tittar även på de eventuella avtal, köp osv. som gäldenären har ingått före konkursen. Om konkursförvaltaren skulle upptäcka att gäldenären har gjort sig av med egendom, gynnat en borgenär framför andra eller handlat på ett sätt som är otillbörligt, vilket bidragit till konkursen, kan konkursförvaltaren i vissa fall återvinna egendom till konkursboet, vilket ju ökar chansen till utdelning (konkurslagen 4 kap. 5-10 §§).

Med detta sagt vill jag mena att den bekantes personliga konkurs inte skulle försämra din chans till betalning, och inte heller innebära att skulden/fordringen försvinner.

Hur kan du få betalt?

Eftersom fordringen består kan du fortsatt kräva betalning. Det kan vara bra att veta att fordringen preskriberas efter tio år, om du inte avbryter preskriptionen (preskriptionslagen 2 §). Du avbryter preskriptionen genom att påminna gäldenären om betalning. Det är därför viktigt att du dokumenterar de krav du framställt på betalning, så att gäldenären inte kan hävda att anspråket upphört genom preskription.

Givetvis är en fordring inte så mycket värd om gäldenären aldrig betalar den. Min rekommendation är att du försöker förhandla fram en betalningsplan med den bekante, och därigenom försöker få betalt för skulden en liten del av skulden i taget.

Är detta bedrägeri?

Bedrägeri är beteckningen på en brottslig handling som du hittar i brottsbalken 9 kap. 1 §.

De kriterier som uppställs för att det ska röra sig om ett bedrägeri är att någon genom ett vilseledande, förmår någon annan till handling eller underlåtenhet, som innebär en (ekonomisk) skada för den vilseledde, och därmed vinning för gärningspersonen. Lagen ställer upp ett krav på uppsåt hos gärningspersonen. Med uppsåt menas lite förenklat att personen har företagit den brottsliga handlingen med mening (brottsbalken 1 kap. 2 §).

I ditt fall blir svaret att det beror på den bekantes motiv då ni upprättade skuldebrevet. Om den bekante aldrig haft någon avsikt att betala, men ändå förmår dig att tro det, och att du därför går med att lämna ut pengar till den bekante, kan det röra sig om ett bedrägeri. Kommer personen på i efterhand att hen inte tänker betala rör det sig inte om ett bedrägeri.

Tror du att du har blivit lurad av den bekante bör du polisanmäla.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, och har fått ett underlag för att göra en egen bedömning av hur du vill gå vidare i den här situationen. Om du tror att du behöver mer ingående juridisk hjälp kan jag varmt rekommendera att boka en tid med våra duktiga jurister på Lawlines juristbyrå.

Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Hanna LindqvistRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”