Chefens uttalanden - förolämpning?

FRÅGA
Hej!Jag är lärare. I samband med min yrkesutövning har min chef sagt till mig att jag "kommit in i lärararbetsrummet med dragen värja" (alltså uppträtt olämpligt mot mina arbetskamrater) och att han "förflyttar mig för verksamhetens bästa". Han var själv inte närvarande i arbetsrummet vid det tillfälle han avser. Är dessa uttalanden att betrakta som ärekränkning? Går det i så fall under allmänt åtal? M v h
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Det finns olika former av ärekränkning och i ditt fall skulle det närmast kunna röra sig om förolämpning. Om chefen uttalat sig kränkande inför dig och även tredje man skulle det dock handla om förtal. Men som jag uppfattar det, har chefen fällt smädande kommentarer riktat enbart till dig och då kan det utgöra förolämpning.

Den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot honom eller henne, dömes för förolämpning till böter (5 kap. 3 § brottsbalken). Detta är den lagstadgade definitionen av förolämpning. Den innebär att den förolämpande handlingen måste vara ägnad att såra den andra personens självkänsla. Det råder inga tvivel om att chefens uttalanden är av negativ natur. Frågan är kommentarerna är tillräckligt allvarliga för att betraktas som förolämpning. Om chefens syfte - direkt eller indirekt - var att skymfa dig, torde detta vara förolämpningar, men det är inte uppenbart att så är fallet.

Förolämpning kan falla under allmänt åtal om du som målsäganden anger brottet och åklagaren anser att det är påkallat ur allmän synpunkt att väcka åtalet mot chefen. Dessutom måste åtalet avse förolämpning i myndighetsutövningen, förolämpning mot någon med anspelning på hans eller hennes ras, hudfärg, nationella eller etniska ursprung eller trosbekännelse, eller förolämpning mot någon med anspelning på hans eller hennes sexuella läggning (5 kap. 5 §). Det är sålunda inom ett snävt område som allmänt åtal kan väckas för förolämpning. Allmänt åtal väcks enbart i undantagsfall. Det kan vara påkallat ur allmänt synpunkt att beivra brottet om det har ett klart samhällsintresse. Inget av detta tycks föreligga i ditt fall, varför allmänt åtal inte kan väckas.

Slutligen medför detta att chefens nedsättande kommentarer möjligen är förolämpningar, men att grund för allmänt åtal torde inte finnas.

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll