Byta barnens efternamn till faderns förnamn

Hej! Jag och min sambo önskar att våra barn ska få min sambos förnamn till efternamn. Detta skulle underlätta möjligheter att få åka på semester i deras pappas hemland samt om de i framtiden vill äga något i det landet. Går det att få igenom på något sätt enligt den nya namnlagen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom lagen skiljer på byten av namn som sker i familjerättslig ordning, vilket sker då man byter till efternamn med anknytning till ena föräldern, och byten som sker i administrativ ordning har jag utgått från den uppdelningen i mitt svar.

Byte av efternamn i familjerättslig ordning

En möjlighet kan vara att byta barnens efternamn i familjerättslig ordning. Det är till exempel tillåtet att byta till din sambos förnamn med ett tillägg av -son, -dotter eller som är bildat på ett jämförligt sätt, se Lagen om personnamn (PnL) 4§. Med på jämförligt sätt syftar man till andra metro- eller patronymikon än sådana som slutar på -son eller dotter, vilket används i Sverige. Ett metronymikon, även kallat modersnamn, är exempelvis ett efternamn och som bildats av moderns förnamn för att markera vem en persons mor är. Namn som bildats av faderns namn kallas patronymikon.

Möjligheten att välja ett patro- eller metronymikon som efternamn till sitt barn är alltså inte begränsat till den i Sverige mest vanliga formen. Det finns även en möjlighet för föräldrarna att välja ett patro- eller metronymikon som är bildat på jämförligt sätt, t.ex. namn med ändelsen -sen eller -dottir. Patronymikonbildningar förekommer i många andra språk än i svenskan och de övriga nordiska språken, t.ex. är sådana bildningar vanliga i Ryssland, södra Asien, Mellanöstern samt i Nord- och Östafrika. I vissa länder i Mellanöstern och Nordöstafrika är det exempelvis vanligt att ett barn får ett eget namn och sedan sin fars och sin farfars namn utan ändringar. Även patro- eller metronymikon som är bildade i enlighet med andra länders namnskick bör alltså kunna förvärvas (se Prop 2015/16:180 s. 28). Om det i din sambos hemland är en namntradition att man bildar namn på det viset bör det alltså finnas möjlighet att göra ett sådant namnbyte och ta faderns förnamn som efternamn.

Byte av efternamn i administrativ ordning

Om det inte är möjligt att byta efternamn i familjerättslig ordningenligt ovan så finns det möjlighet för en person att få byta sitt efternamn till ett nybildat efternamn eller till ett befintligt efternamn om förutsättningarna i 14-19§§ är uppfyllda eller om det annars finns särskilda skäl, se PnL 13§. Med ett befintligt efternamn avses ett namn som redan finns som efternamn i Sverige. Om din sambos förnamn är ett namn som inte tidigare burits av någon som efternamn så anses det vara nybildat. Nämnas kan här att några av paragraferna (14-19) enbart riktar sig till vissa slags namnbyten eller vissa sökande. Man anses uppfylla en sådan förutsättning om en tillämpning av paragrafen inte aktualiseras i ens fall.

Exempelvis om din sambos förnamn idag bärs, eller tidigare vid något tillfälle burits, av minst 2000 personer i Sverige så är det fritt att byta till detta efternamn, se PnL 16§. Ali är exempel på ett namn som är vanligt förekommande som både förnamn och efternamn. Här kan du söka hur vanliga olika namn är i Sverige, både som förnamn och efternamn.

Beroende på vilket efternamn som burits av din sambos släkt är det även möjligt att byta till ett efternamn som har funnits i släkten i rakt uppstigande led i minst två generationer. Det får dock inte vara längre sedan någon i släkten bar namnet är fyra generationer tillbaka, räknat från och med din sambo. Skulle din sambos förnamn ha använts som efternamn av någon inom tre generationer före honom så finns det alltså en möjlighet att byta till detta efternamn även för era barn. Observera att det måste vara minst två generationer i rakt uppstigande led som ska ha burit efternamnet, den andre kan dock ha levt en längre tid tillbaka, se PnL 18§.

Hinder mot byte till vissa efternamn

I 15§ räknas det upp olika hinder som finns mot byte till vissa efternamn. Exempelvis om din sambos förnamn skulle vara ett namn som bärs som efternamn av någon annan i Sverige, men mindre än 2000 personer, så har namnet ett administrativt skydd såvida det är förvärvat i enlighet med lag. Det finns även andra hinderregler som jag dock inte tror blir tillämpliga i ditt fall, för dessa se PnL 15§. Om din sambos namn är ett namn som tidigare burits som efternamn i Sverige, d.v.s. det är nybildat, så är det enligt lag inte tillåtet att byta till detta namn eftersom det används som förnamn, se PnL 14§.

Särskilda skäl, en sista möjlighet

Oavsett om ett namnbyte inte skulle vara tillåtet enligt 14§ eller 15§ så kan man ändå få göra ett sådant namnbyte såvida det finns särskilda skäl, se PnL 13§. Med särskilda skäl avses att det i det enskilda fallet ska finnas skäl av tillräcklig styrka som motiverar att ett namnbyte godkänns trots att det annars finns hinder mot ett sådant byte. Bedömningen av om det finns särskilda skäl för att bevilja en ansökan får avgöras efter en helhetsbedömning i varje enskilt fall. En beviljan innebär många gånger att någon annans rätt får stå tillbaka varför viss försiktighet ska iakttas och bestämmelsen är inte avsedd att skapa generella undantag från hinderreglerna ovan. Om ett efternamn lagligen bärs av annan/andra och det därför föreligger hinder enligt 15§, kan det finnas särskilda skäl om sökanden har hämtat in samtycke att själv få förvärva namnet från dessa, se RÅ 1997 ref. 37.

Övrigt vad gäller namnbyte

När det gäller namnbyte för personer under 18 år så ska vårdnadshavare ansöka om detta. Jag förutsätter att ni har gemensam vårdnad och då ska ni lämna in ansökan gemensamt, d.v.s. det är viktigt att ni bägge skriver under ansökan, se PnL 3§. Om ni har barn över 12 år så krävs även barnets samtycke för att ett namnbyte ska få ske. Undantaget är om barnet är varaktigt förhindrat att lämna ett sådant, exempelvis på grund av sjukdom. Ett samtycke ska vara skriftligt, se PnL 46-47§§.

Jag hoppas att mitt svar varit till viss vägledning även om det blev väldigt långt. Avslutningsvis vill jag också råda er att kontakta Skatteverket och fråga dom eftersom de är den myndighet som handlägger namnbyten. De kan säkert ge er information vad som kan bli aktuellt i ert fall beroende på vilket namn ni önskar byta till och övriga omständigheter.

Vänligen,

Anja BartholdssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000