Byggsanktionsavgifter

2020-04-10 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
sanktionsavgift på otillåten tillbyggnad efter preskriptionstidens utgång?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid vissa överträdelser av plan- och bygglagen (PBL) kan Byggnadsnämnden besluta om att meddela en byggsanktionsavgift (jfr 11 kap. 5 § PBL). I 9 kap. plan- och byggförordningen (PBF) anges närmare för vilka överträdelser som sanktionsavgiften får tas ut. Vidare framgår i 11 kap. 57 § PBL vem som byggsanktionsavgiften ska rikta sig till.

Preskriptionstid för byggsanktionsavgifter
Innan Byggnadsnämnden beslutar om att ta ut en sanktionsavgift, ska den som anspråket riktar sig mot ges tillfälle att yttra sig (11 kap. 58 § första stycket PBL). Byggnadsnämnden får inte besluta om en byggsanktionsavgift, om den som anspråket riktar sig mot inte har getts tillfälle att yttra sig inom fem år från överträdelsen (11 kap. 58 § andra stycket PBL). Preskriptionstiden för sanktionsavgifter ska alltså räknas från den dag överträdelsen begicks. Det här innebär att om det har gått mer än fem år sedan överträdelsen begicks och motparten inte har fått tillfälle att yttra sig, så är skyldigheten för Byggnadsnämnden att meddela byggsanktionsavgift preskriberad. Att det är preskriberat innebär att Byggnadsnämnden inte längre har rätt att meddela byggsanktionsavgift. Beakta emellertid att denna preskriptionstid gäller för byggsanktionsavgifter och inte andra åtgärder. Rättelseföreläggande preskriberas till exempel först efter tio år (11 kap. 20 § PBL).

Sammanfattningsvis, kan en byggsanktionsavgift för olovligt byggande inte tas ut efter preskriptionstidens utgång. Byggnadsnämndens skyldighet att meddela sanktionsavgift preskriberas om motparten inte getts tillfälle att yttra sig inom fem år från överträdelsen.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning

Mellin Sahin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1277)
2021-04-08 Vad gäller kring rätt till hemtjänst för äldre?
2021-04-05 Svarar Lawline på studenters skolfrågor?
2021-04-01 I vilken kommun röstar den som är långtidsintagen på fängelse?
2021-03-31 Vad är rättspraxis?

Alla besvarade frågor (91059)