FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt09/04/2022

Buller och olägenhet på grund av väg

Jag äger en fastighet med två hus 5 m från en riksväg. På andra sidan husen, ca 15 m ifrån, går en järnväg (tågen kör i ca 70 km förbi) Vi befinner oss inom stadsplanerat område.

Jag vet inte när vägen blev riksväg eller när järnvägen kom men husen är från 1800-talet. De senaste åren har husen börjat vibrera allt mer och dessutom blir dagvattenbrunnarna fulla snabbt så vattnet på vägen rinner in på min tomt, fyller min dagvattendräneringsbrunn och därefter fortsätter vattnet in i en lägenhet. Nämnda lägenhet befinner sig i ett hus som idag, efter att vägen höjts vid flera tillfällen, under vägens nivå.

Detta är inte enkelt vare sig för trafikverket, kommunen (vatten) eller järnvägen)

Min fråga är vad kan jag göra? Det är en riksväg (23/34) och då en statlig väg.

1) Kan jag "polisanmäla" trafikverket? Husen förstörs av vibrationer och vatten. Vatten rinner ibland in i en källare men självrisken är ca 30 000,- / gång så jag klarar inte längre av att anmäla. (Jag har 100 tals filmer på översvämningarna och vid lika många tillfällen)

2) Järnvägen. Kan vi som bor här förmå järnvägstrafiken att sänka hastigheten?

3) Kan trafikverket lösa in fastigheten?

MVH


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Buller- och vibrationsutredning

Det första du bör begära är en så kallad bullerutredning från Trafikverket. Trafikverket utgår då ifrån vissa kriterier i väglagen och järnvägslagen som måste vara uppfyllda för att åtgärder ska vidtas. Det kan då handla om att vidta fasadåtgärder för att minska bullret, att sätta upp bullerskärmar eller till och med lösa in fastigheter. En sådan ansökan skickar du in här https://e-tjanster-ka.trafikverket.se/buller.

Skadestånd

Eftersom Trafikverkets väg har orsakat dig som fastighetsägare skada så har du rätt till skadestånd för detta (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Även gällande detta bör du i första hand vända dig till Trafikverket. Skulle de bestrida ditt krav så har du möjlighet att väcka talan om saken i allmän domstol.

Det kan dock vara svårt att kräva/ påverka hastigheten för tågen som åker på järnvägen. Däremot finns det även möjlighet till skadestånd på grund av störningarna som det medför. I 32 kap MB regleras skadestånd för vissa miljöskador och andra enskilda anspråk, vilket bland annat innefattar estetiska och ekonomiska skador en verksamhet har orsakat sin omgivning. Gällande ersättning till intilliggande bebyggelse vid planläggning kan fastighetsägaren i enlighet med lagen ersättas för skada till följd av föroreningar av vatten, ändring av grundvattennivån, luft- och markförorening, buller, skakning eller annan liknande störning (32 kap. 3 § MB). Ersättning för bullerskador kan exempelvis utgå vid uppförande av en ny väg i områden som tidigare inte haft någon, eller då en befintlig mindre väg byggs om till en större med tyngre trafik. "Annan liknande störning" kan innefatta alltifrån störningar i form av strålkastarljus från vägar till estetisk påverkan på landskapsbilden. Vissa mindre störningar eller skador i form av buller bör dock tålas utan att ersättning ska utgå. Det måste således handla om sådana förhållanden som inte skäligen bör tålas för att en rätt till ersättning ska utgå.

Frågan är således om de störningar som du utsätts för "skäligen bör tålas" eller är av sådan art att det ska utgå ersättning. Med tanke på närheten till både väg och järnväg talar mycket för att det handlar om så stora störningar att du inte ska behöva tåla dem. Skyldig att betala skadestånd är den som bedriver eller låter bedriva den skadegörande verksamheten i egenskap av fastighetsägare eller tomträttshavare (32 kap. 6 § MB). De skador som du kan få ersättning för är person-, sakskada och ren förmögenhetsskada (32 kap. 1 § MB).

Sammanfattning och råd

Det finns möjlighet till ersättning för skadorna samt för bullret/olägenheterna som vägen och järnvägen orsakar. Dessutom kan inlösen, under vissa förutsättningar, bli aktuellt. Det första du bör göra är att kontakta Trafikverket för att begära en utredning om bullret och vibrationerna. Om du inte är nöjd med Trafikverkets åtgärder så kan du ta saken vidare till domstol. Min rekommendation är att du då tar kontakt med en jurist/advokat som är inriktad på just dessa miljöfrågor och som kan föra din talan under processen.

Om du har några frågor om mitt svar så får du gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!
Med vänlig hälsning,

Julia-Saga HerholdRådgivare