Bruten lojalitetsplikt som lett till avsked

FRÅGA
Hej,Jag som stationschef på en bensinmack med kollektivavtal har fått besked om avsked . Grunden till beskedet var att jag använde ett annat företag som jag sitter i styrelsen för olika reparationer på stationen som utfördes av en anställt där . Detta pågick sedan september 2019 och nu blev jag anklagat för att agerat bedrägligt genom att för egen vinning skada stationen ekonomiskt och illojalitet trots att det finns offerter från andra bolag på betydligt högre kostnader . Kan de avskeda mig trots detta ?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Avsked:

Ett avsked av en anställning regleras i 18 § lagen om anställningsskydd (LAS). I paragrafen framkommer det att för att avsked ska bli aktuellt måste arbetstagaren grovt åsidosatt sina skyldigheter mot arbetsgivaren. Märk här att det krävs ett grovt åsidosättande av ens skyldigheter som arbetstagare. Det är dock endast i uppenbara fall som avsked får äga rum. För ett avsked måste det vara fråga om ett sådant avsiktligt eller grovt vårdslöst beteende som inte är acceptabelt.

Grunder för avsked:

Normala grunder för avsked är typiskt sett ohederligt handlande eller uppsåtlig brottslighet mot andra anställda eller arbetsgivaren. Om du som arbetstagare åsidosätter betydelsefulla förpliktelser enligt anställningsavtalet genom grov försumlighet anses det föreligga tillräckliga skäl för avsked. Beroende på omständigheterna kan det föreligga tillräcklig grund för avsked, som till exempel vid ordervägran eller arbetsvägran. Det är upp till arbetsgivaren att bedöma när en arbetstagare genom sitt handlade tillräckligt grovt åsidosatt sina åligganden. Denna rätt som arbetsgivaren har brukar kallas för arbetsgivarens arbetsledningsrätt.

Lojalitetsplikt:

Som arbetstagare har du en stark lojalitetsplikt för det företag du arbetar på. Att du nyttjat en position på annat företag till din egen vinning kan anses bryta lojalitetsplikten. Av det jag kan utläsa från frågan är att du använt din position som styrelseledamot för att skapa vinning där du var stationschef. Detta kan anses vara en tillräcklig stark grund för avsked, men informationen i frågan är knapphändig och det behöver inte betyda att det är avskedsgrundande. Eftersom att det kan finnas annan relevant information till varför du agerat som du gjort.

Tillvägagångssätt för arbetstagare som felaktigt blivit avskedade:

Du kan ogiltigförklara avskedandet enligt 35 § LAS. Talan väcks hos Arbetsdomstolen. Omständigheterna måste dock vara tillräckligt starka för att inte ens uppsägning skulle bli aktuellt. Skulle det bli så att omständigheterna räcker till en uppsägning men inte till avsked kan inte avskedet ogiltigförklaras. Du måste dock senast två veckor efter avskedandet underrätta arbetsgivaren om detta, eller en månad efter det att anställningen upphörde om du inte erhållit en besvärshänvisning av arbetsgivaren, 40 § LAS. Utgångspunkten är att anställningen inte består tills dess att tvisten avgjorts. Anställningen kan dock fortlöpa om Arbetsdomstolen bifaller ogiltighetstalan. Domstolen kan vidare på yrkande av arbetstagaren besluta om att anställningen ska fortlöpa under tvistens gång, vilket innebär att du jobbar kvar trots att avskedandet ännu inte ogiltigförklaras.

Rättsföljder:

Arbetsgivaren kan bli skyldig att utge ersättning till dig som arbetstagare för de anställningsförmåner under uppsägningstiden och allmänt skadestånd enligt 38 § LAS. Du kan ha rätt till ekonomiskt skadestånd för löneförluster, men även rätt till ideellt skadestånd genom kränkningsersättning på grund av att man som arbetstagare blivit felaktigt avskedad. I praxis har det framkommit att skadeståndet bedöms från fall till fall, men att det kan uppgå till 100 000 kronor. Det föreligger en preskriptionstid för anspråk gällande att väcka skadestånd på fyra månader enligt 41 § LAS. Du måste därför väcka talan om skadestånd för att underrätta arbetsgivaren om det inom fyra månader från det att du blev avskedad (alternativt från den dagen då anställningen upphörde om du inte erhöll ett skriftligt besked om avsked).

Du kan rådgöra med en jurist gällande en möjlighet till att inleda en process. För att vidare utreda frågor är du varm välkommen att boka tid med vår juristbyrå för det här.

//Andrea Vrcic

Andrea Vrcic
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll