Brottsprovokation

2016-11-04 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej.Är brottsprovokation - passiv såväl som aktiv - under några omständigheter idag tillåtet i Sverige. Gäller i första hand för privatpersoner och företag? Tacksam för svar.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Med brottsprovokation menas att någon provocerar fram en brottslig handling, ofta i polisiära sammanhang där t.ex. en polis förmår någon att främja kontakten med en narkotikasäljare eller att sälja narkotika. Detta måste särskiljas från bevisprovokation som innebär att man provocerar fram bevisning om begånget, planerat eller pågående brott. Exempelvis om en polis frågar en narkotikaförsäljare vad denne har att sälja och narkotikasäljaren tar fram varan.

Till skillnad från bevisprovokation är brottsprovokation som utgångspunkt inte tillåtet för polisen enligt gällande normer. Dock kan gränsdragningen ibland vara svår att göra, varför det ofta är problematiskt att särskilja de båda metoderna åt. Men eftersom du särskilt efterfrågar brottsprovokation för privatpersoner och företag så kommer jag inte gå närmare in på brottsprovokation ur polisens perspektiv.

Gällande brottsprovokation som begås av en privatperson så kan man säga att det som utgångspunkt är tillåtet, så länge personen i fråga själv inte begår något brott. Exempelvis om person A vill sätta dit person B för att denne säljer narkotika så kan person A inte köpa narkotika av person B för att sedan anmäla person B till polisen. Detta eftersom det även är olagligt att inneha narkotika, varför person A även kommer bli dömd för narkotikabrott.

Vidare gäller att en privatperson som begår brottsprovokation teoretiskt sett skulle kunna dömas till förberedelse, stämpling eller medverkan till brott enligt 23 kap. BrB. Den som med uppsåt att främja brott hjälper till med att tillhandahålla pengar inför brottet eller hjälper till med något annat som är ägnat att användas som hjälpmedel vid ett brott kan dömas till förberedelse till brott, 23 kap. 2 § 1-2 st. BrB. I vissa fall kan brottsprovokatören dömas till stämpling enligt 23 kap. 2 § 3 st. BrB om denne i samråd med annan beslutar att utföra ett brott eller försöker förmå annan att utföra brott eller erbjuder sig eller åtager sig att utföra ett brott. Brottsprovokatören skulle även kunna göra sig skyldig till medverkan till brott, 23 kap. 4 § BrB, genom att uppsåtligen främja gärningsmannen med råd eller dåd.

Ytterligare brott som skulle kunna bli aktuellt för en brottsprovokatör är uppvigling, 16 kap. 5 § BrB. Det innebär att någon i ord eller skrift uppmanar till brottslighet. Alternativt oredligt förfarande som stadgas i 9 kap. 8 § BrB och som innebär att någon förfar oredligt och vilseleder någon att utföra handling eller underlåtenhet som medför skada för den vilseledde.

En annan aspekt på detta är att den person som begått en brottslig handling skulle kunna få sitt straff nedsatt enligt 29 kap. 3 § BrB om brottet föranletts av någon annans uppenbart kränkande beteende (exempelvis genom brottsprovokation).

Gällande företag så är det samma resonemang som förts ovan som gäller, dock är det inte företaget som i sådana fall kommer att straffas utan det är den personen i företaget som genomfört handlingen (brottsprovokationen).

Sammanfattningsvis så är utgångspunkten för privatpersoner att brottsprovokation i princip är lagligt, så länge man inte begår något av ovanstående redovisade brott (förberedelse, stämpling, medverkan, uppvigling eller oredligt förfarande). Däremot för poliser är det förbjudet med brottsprovokation medan bevisprovokation är tillåtet.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2464)
2020-10-19 Hur länge finns en uppgift kvar i belastningsregistret?
2020-10-19 ​Utsatt för brott utomlands.
2020-10-19 När börjar preskriptionstiden räknas?
2020-10-18 Vad är skillnaden mellan olaga hot och övergrepp i rättssak, och vada kan straffet bli?

Alla besvarade frågor (85173)