FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt04/11/2022

Brottsligt att låna annans bil utan tillåtelse?

Hej! Jag undrar vad som händer om man otillåtet har lånat någons bil och sedan krockar den. Alltså att man inte har haft som mål att stjäla bilen utan endast tagit den utan vetskap av ägaren och sedan krockat den? Vilka brott gör sig gärningsmannen skyldig till. Vad kan straffet bli? Gärningsmannen har inte körkort och är 18 år utan någon inkomst.

Lawline svarar

 Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline.

Svaret på din fråga beror på en rad omständigheter som inte framgår av din fråga. Exempel på sådana omständigheter är förhållandet mellan bilägaren och gärningsmannen, samt bilens placering när gärningsmannen tog den. Mot bakgrund av den gärning du beskriver i frågan kan jag dock ta upp och beskriva de brott som mest sannolikt kan bli aktuella. 

Tillgrepp av fortskaffningsmedel

Om man tar och brukar någon annans bil utan avsikt att sälja den eller på annat sätt göra den till sin (tillägna sig den), kan man göra sig skyldig till tillgrepp av fortskaffningsmedel. Straffet för ett sådant brott är i vanliga fall fängelse i högst två år. I mindre allvarliga fall, som till exempel när bilen bara använts kortvarigt och med försiktighet, kan brottet bedömas som ringa. Då blir straffet böter eller fängelse i högst 6 månader (8 kap. 7 § första stycket Brottsbalken). Ett annat exempel på fall som kan bedömas som ringa är när gärningsmannen är bekant med ägaren och det funnits anledning att anta att ett samtycke till brukandet hade lämnats vid förfrågan.

Bedöms brottet som grovt däremot, kan straffet bli fängelse mellan 6 månader och 4 år. Att gärningen har innefattat våld eller hot, varit av särskilt farlig eller hänsynslös art, avsett betydande värde eller inneburit synnerligen kännbar skada talar för att brottet är grovt (8 kap. 7 § andra stycket Brottsbalken).

Olovligt brukande

Ett annat brott som kan bli aktuellt är olovligt brukande. Den som olovligen brukar någon annans sak (exempelvis en bil), och därigenom vållar skada eller olägenhet (till exempel genom att krocka den) kan göra sig skyldig till det brottet. Till skillnad från tillgrepp av fortskaffningsmedel behövs det inte något tagande/tillgrepp för att ett olovligt brukande ska fullbordas. Ett olovligt brukande kan därför det kan begås av till exempel en mekaniker som redan har tillgång till bilen (besittning av bilen). Straffet för olovligt brukande är böter eller fängelse i högst ett år. Om brottet däremot bedöms som grovt, är straffskalan fängelse i lägst 6 månader och högst 4 år. Vid bedömningen om brottet ska anses grovt ska det beaktas om gärningen har varit av särskilt farlig eller hänsynslös art, avsett betydande värde eller inneburit synnerligen kännbar skada (10 kap. 7 § Brottsbalken). Olovligt brukande av bil kan nog i många fall betraktas som grovt, då bilar generellt sett har betydande värden.

Olovlig körning

Du beskriver i din fråga att gärningsmannen saknade körkort. Den som kör ett körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad till det gör sig skyldig till olovlig körning. Straffet för olovlig körning är i vanliga fall böter (3 § lagen om straff för vissa trafikbrott). 

Sammanfattning

Den gärning du beskriver kan träffas av flera olika brottsbeskrivningar, och svaret beror på omständigheter som utelämnats i din fråga. Det är dock mest sannolikt att det skulle klassas som ett tillgrepp av fortskaffningsmedel eller ett olovligt brukande, och detta i förening med olovlig körning. Man kan nämligen dömas för olovlig körning oberoende av de andra två brotten, medan olovligt brukande och tillgrepp av fortskaffningsmedel är alternativa till varandra. Om det har skett ett tillgrepp/tagande har dock tillgrepp av fortskaffningsmedel företräde, och man döms då för det brottet.

Jag hoppas att du fått klarhet i vad som gäller.

Med vänlig hälsning,

Ludwig KarlssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”