brottsligt att anklaga någon för brott?

FRÅGA
Hej! En person anklagar mig felaktigt för att vara kriminell, kan det utgöra förolämpning? Jag blir väldigt sårad av hans uttryck. Det har hänt återkommande gånger nu.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att anklaga någon för brott är generellt inte brottsligt i sig, men under vissa omständigheter skulle det kunna utgöra brott.

Förtal

Förtal är en brottslig handling och innebär att någon utpekar annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta den andra för andras missaktning. Straffet är böter. Det förutsätts att uppgiften lämnas till någon annan än den beskyllde själv. Det krävs inte någon bevisning om att uppgiften har medfört andras missaktning, men uppgiften ska vara av nedsättande karaktär. Det räcker dock inte att uppgiften enbart är ett värdeomdöme, exempelvis att säga att någon är dålig på sitt jobb. Uppgiften ska värderas utifrån den utpekades perspektiv, samhällsgrupp eller personkrets, och inte utifrån allmänt rådande värderingar (NJA 2014 s. 808).

Man ska dock inte dömas till ansvar om uppgiftslämnaren är skyldig att uttala sig, eller om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgifterna i sak och om det visar sig att uppgiften var sann eller om uppgiftslämnaren hade skälig grund för att tro att den var sann (5 kap. 1§ brottsbalken). Sanningen är alltså endast relevant om det är försvarligt att lämna uppgiften. Så om någon som är skyldig att lämna en viss uppgift eller om det är försvarligt att lämna uppgiften, exempelvis en handledare eller chef som lämnat en uppgift i utvärderingssyfte, ska denne inte dömas till ansvar. Ett rättsfall slog fast att medarbetare på en arbetsplats som lämnade klandervärdiga uppgifter om sin chef till ledningen, inte ansågs begår brottet förtal, då uppgiften inte syftade att utsätta den klandrade för andras missaktning (RH 1996:61). I ditt fall krävs alltså att personen anklagat dig för brott, men till någon annan än bara dig, alltså att denna anklagelse har fått spridning. Det spelar som utgångspunkt ingen roll om man är skyldig för brottet eller inte, utan att bara sprida sådan anklagelse kan utgöra förtal.

Förolämpning

Detta brott kriminaliserar beskyllning, nedsättande uttalanden och förödmjukande beteende mot annan, och om gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet (5 kap. 3§ brottsbalken). Detta kräver inte heller att en kränkning uppstått i det enskilda fallet, utan istället om gärningen typiskt sett kan orsaka kränkning. Bedömningen görs utifrån varje enskilt fall och varje enskild målsägande, och måste träffa på ett personligt plan och inte bara allmänt anses förargande. Sättet att sprida uttrycket spelar också roll, exempelvis om det skrivs på internet för många andra att se. Att anklaga någon för brott skulle jag säga skulle kunna utgöra en förolämpning, men det är tveksamt och beror högst på omständigheterna kring anklagelserna.

Både brottet förtal och förolämpning är så kallade ärekränkningsbrott, och är i första hand ett enskilt åtal. Detta innebär att någon måste ha uppfattat förtalet och blivit kränkt av det. Oftast så får målsägande själv föra talan vid en domstol, istället för åklagaren. Men om gärningen i sig är av en viss karaktär, eller det är påkallat av allmän synpunkt, kan åklagaren föra målsägandes talan, som vid alla andra typer av brott.

Falsk tillvitelse och falsk angivelse

Det kan även vara brottsligt att till polisen anmäla någon för brott, med vetskap om att personen är oskyldig, vilket utgör brottet falsk angivelse (15 kap. 6§ brottsbalken). Att hos polisen vittna eller liknande säga att en person begått ett brott som man vet att den inte gjort, vilket utgör brottet falsk tillvitelse (15 kap. 7§ brottsbalken). Dessa brott förutsätter dock att anklagaren vet att du inte begått brottet, och att de skett i kontakt med myndigheter så som polisen, åklagaren eller liknande.

Sammanfattningsvis

Att anklaga dig för brott skulle kunna utgöra brott, främst brottet förtal om man sprider anklagelsen, och om man anmäler till polisen kan det utgöra annat brott enligt ovan. Förolämpning kan också vara aktuellt, beroende på vad brottet är och omständigheterna kring anklagelsen skulle jag säga, men det är mindre sannolikt. Du kan anmäla händelsen till polisen, som kan utreda om det föreligger brott under allmänt åtal, annars får du föra talan själv vid tingsrätt.

Hoppas du fått någon vägledning i dina frågor!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1182)
2021-04-12 Får misstänkta brottslingar namnges?
2021-04-08 Allmänt om brottet förolämpning på nätet
2021-04-06 Är det förtal att sprida anklagelser till min sambo om att jag varit otrogen?
2021-04-03 Kränkande SMS

Alla besvarade frågor (91194)