FrågaSTRAFFRÄTTBrott mot frihet och frid, 4 kap. BrB04/08/2022

Brottet ofredande enligt 4 kap. 7§ brottsbalken (BrB)

Hej, i lagen angående ofredande står det att görningen ska vara ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt. Är det tillräckligt att en person skriftligen ber en annan person att sluta skriva till personen och personen skickar ett meddelande ändå efter flera månader för att det ska vara uppfyllt? Kan den långa tiden från att personen ber den andra att sluta skriva till att personen skriver igen göra att det inte räknas som ett ofredande?

Lawline svarar

Hej! 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Jag tolkar din fråga som att du undrar om kravet på att gärningen ska vara “ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt” i bestämmelsen ofredande är uppfyllt, om en person blivit tillbedd att sluta kontakta personen och sedan efter flera månader kontaktar personen igen. 

Brottet ofredande enligt 4 kap. 7§ brottsbalken (BrB)

En person begår brottet ofredande om den fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt till böter eller fängelse i högst ett år. Av lagkommentaren till bestämmelsen framgår det att det i princip inte är tillräckligt att vid enstaka tillfällen framföra grova och kränkande uttalanden till någon annan, om inte uttalanden framförts på ett sådant sätt att gärningen som helhet framstår som hänsynslös. Däremot har enstaka meddelanden ansetts som ofredande, till exempel vid lämnande av falska bud om närståendes död. Dock ska bedömningen av om en gärning anses utgöra ofredande göras utifrån en helhetsbedömning enligt förarbeten till bestämmelsen. Det innebär att enstaka yttranden i begränsad utsträckning bör kunna omfattas av bestämmelsen. 

Slutsats

Av din fråga framgår det inte vad personen har skrivit och inte vad som hade hänt den första gången personen bad denne att inte skriva. I och med detta anser jag att rekvisitet i bestämmelsen för ofredande inte kan anses vara uppfylld, på grund av den långa tiden från att personen bad denne att inte skriva såvida det inte finns några andra omständigheter som tyder på annat. En helhetsbedömning av alla omständigheter måste alltid göras för att bedöma om en gärning anses utgöra ofredande eller inte. 

Jag hoppas att mitt svar har gett dig viss vägledning. Du får gärna höra av dig om du har fler frågor!

Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare