Brott mot föreningsstadgor

2015-11-17 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej! Kan årsmötet för en bostadsrättsförening ändra föreningen stadgar utan en tredje parts godkännande, även om det står i stadgorna att denna tredje part måste godkänna stadgeändringen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I en förenings stadgar står det skrivet på vilket sätt man går tillväga då man vill ändra stadgarna. I ditt fall står det i stadgarna angivet att denna tredje part måste godkänna stadgeändringen vilket betyder att han eller hon ska uttala sig om ändringen innan någon stadgeändring kan komma till tals. Eftersom så ej har skett i det här fallet har brf-styrelsen brutit mot föreningsstadgorna, vi talar alltså om ett brott mot stadgorna.

Vad händer när en förening bryter mot stadgorna?
Under föreningsstämmor prövas frågan om styrelsens ansvarsfrihet. Om ansvarsfrihet inte beviljas kan styrelsen bli personligt skadeståndsskyldig ifall föreningen har åsamkats skada under räkenskapsårets gång. Om ansvarsfrihet beviljas kan ansvar inte längre läggas styrelsen till last utan man har godkänt styrelsens förvaltning och avstår från att ställa skadeståndsanspråk mot styrelsen. Enligt 7:4 i lagen om ekonomiska föreningar (EFL) är det vid ordinarie föreningsstämma (även kallad årsstämma eller årsmöte) en obligatorisk punkt att på dagordningen ta upp frågan om ansvarsfrihet.

Vad gäller frågan om ansvarsfrihet finns det ett skydd för minoriteten inom föreningen. Det krävs nämligen endast minst en tiondel (7:4 st. 3 EFL) av de röstberättigande medlemmarna för att ansvarsfrihet inte ska beviljas om dessa röstar emot förslaget om att bevilja ansvarsfrihet. De som motsatt sig frågan om ansvarsfrihet kan sedan till exempel väcka talan om skadestånd mot styrelsen för att yrka på ersättning till föreningen för den ekonomiska förlust som uppkommit genom styrelsens förvaltning. Om någon inte agerar kommer ingenting att hända, trots att styrelsen ej beviljats ansvarsfrihet, därför är det av yttersta vikt att någon agerar!

Det bör dock tilläggas att det är relativt svårt att få skadestånd då en skadeståndstalan ska väckas hos domstol inom ett år efter föreningsstämman. Dessutom krävs stark bevisning för att styrelsen i lagens mening ska anses vara skadeståndsskyldig och kan endast komma ifråga om styrelsen uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen när de fullgör sitt uppdrag, 13:1 EFL.

Hoppas jag kunde bringa viss klarhet i frågan och om du har några ytterligare frågor kan du kommentera här nedan.

Med Vänliga Hälsningar,

Josefin Lind
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1193)
2020-10-29 Hur länge finns anmärkningar om brott på t.e.x Mr.Koll?
2020-10-29 Vart ska barn som bor växelvis hos föräldrarna folkbokföras?
2020-10-29 folkbokföra sig på temporärt boende?
2020-10-29 Kan man bli portad från en butik?

Alla besvarade frågor (85565)