Bristfälligt golv i hyreslägenhet?

2020-07-31 i Hyresrätt
FRÅGA
Jag har flyttat in i en hyresrätt där parkettgolvet i köket är skadat från tidigare hyresgäster. Plankor sticker upp och vi skadar oss på de dagligen. Jag har två barn varav ett ska börja krypa snart. Är hyresvärden skyldig till att laga golvet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Din fråga aktualiserar reglerna i 12 kap jordabalken (JB).

Bakgrund

Utgångspunkten är att hyresvärden på tillträdesdagen ska tillhandahålla lägenheten i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet (12 kap 9 § JB). Vidare ska hyresvärden under hyrestiden hålla lägenheten i sådant skick som anges i 12 kap 9 § jordabalken, om inte något annat avtalats. Hyresvärden ska bland annat med skäliga tidsmellanrum ombesörja tapetsering, målning och andra sedvanliga reparationer med anledning av lägenhetens försämring genom ålder och bruk (12 kap 15 § JB).

Uppkommer före hyrestidens början ringare skada på lägenheten och är skadan inte avhjälpt när lägenheten ska tillträdas eller är lägenheten i övrigt inte i det skick som hyresgästen har rätt att fordra gäller följande (12 kap 11 § JB):

1. Hyresgästen får avhjälpa bristen på hyresvärdens bekostnad, om hyresvärden underlåter att efter tillsägelse åtgärda problemet.

2. Kan bristen inte avhjälpas utan dröjsmål eller underlåter hyresvärden att efter tillsägelse åtgärda problemet, får hyresgästen säga upp avtalet. Uppsägning får endast ske om bristen är av väsentlig betydelse. Sedan bristen blivit avhjälpt av hyresvärden får avtalet inte sägas upp.

3. För den tid lägenheten är i bristfälligt skick har hyresgästen rätt till en viss nedsättning av hyran.

4. Hyresgästen har rätt till ersättning för skada, om hyresvärden inte visar att bristen inte beror på dennes försummelse.

5. Om hyresavtalet avser en bostadslägenhet får hyresvärden föreläggas att avhjälpa bristen. Ett sådant föreläggande meddelas av hyresnämnden efter ansökan av hyresgästen.

Praxis om brister i lägenhetens skick

Dålig funktionalitet eller undermålig standard kan utgöra en brist. I ett rättsfall förekom fukt i en omfattning som översteg det normala och väggarna hade till följd av det blivit synnerligen fläckiga. Detta ansågs utgöra en brist. Vidare kan ett dåligt ytskikt utgöra en brist. Lägenhetens ytskikt ska svara mot det som kan kallas normal standard på orten för den aktuella typen av upplåtelse. I ett rättsfall var det fråga om en bostad vars underhåll eftersatts. Färgen var bortnött på snickerierna i flera rum, likaså på dörrarna och elementen. I tak och väggar i badrummet fanns det sprickor och färgavflagning. Hösta domstolen fann att en brist förelåg.

Fullt brukbar för det avsedda ändamålet

Lägenheten ska vid tillträdet vara i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen på orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet. Av rättspraxis framgår att lägenhetens skick till exempel kan avse störande musik eller buller, dålig vattenförsörjning eller olämplig inomhustemperatur. Kravet på att en bostadslägenhet ska vara fullt brukbar för det avsedda ändamålet anses även innefatta ideella förhållanden. Vad som är ägnat att upplevas som obehagligt kan därför i vissa fall utgöra ett men i hyresrättslig mening. I ett rättsfall ansågs till exempel en förhöjd radonhalt medföra ett så allvarligt och befogat obehag att det utgjorde ett men i nyttjanderätten.

I ditt fall

Att plankor sticker upp från parkettgolvet kan vara en omständighet som gör att lägenheten inte är i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen på orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet. Ett bristfälligt golv i den utsträckning du beskriver skulle kunna anses vara ett dåligt ytskikt i den bemärkelsen att det utgör en brist i nyttjanderätten. Att plankor sticker upp, med följd att ni skadar er dagligen kan aktualisera er rätt att vidta någon av de fem uppräknade åtgärderna.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Michaela Iosifidou
Fick du svar på din fråga?