Bristande uppsikt över barn

FRÅGA
Borde inte hemfridsbrott på annans tomt innebära att grannen har skyldighet att se till att dennes barn inte härjar på annans tomt? Ska jag behöva skaffa skydd till blommor och en liten trädgårdsdamm pga grannens bristande uppsikt över sitt barn?!
SVAR

Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I 4 kap. 6 § brottsbalken framgår att den som olovligen intränger eller annars kvarstannar där annan har sin bostad, vare sig det är rum, hus, gård eller fartyg, döms för hemfridsbrott till böter. Med att gård anges innefattar det skyddade området även en kringliggande trädgård, vilket har klargjorts i NJA II 1962 s. 133.

Utöver detta kan man säga att grannen har ett strikt ansvar för skada som dennes barn vållar genom brott, denna skadeståndsskyldighet uppgår till 1/5 av prisbasbeloppet per skadetillfälle. Skulle grannens barn gå in på din tomt och uppsåtligen förstöra din egendom har barnen gjort sig skyldiga till skadegörelse, varför deras föräldrar blir ansvariga att betala för skadan. Rör det sig inte om uppsåtlig skada kan föräldrarna trots detta bli skadeståndsskyldiga. Vårdnadshavare har en tillsynsplikt över sina barn till dess att barnet fyller 18 år. Vårdnadshavaren ska förhindra att barnet orsakar skada för någon annan, 6 kap. 2 § 2 st föräldrabalken. Denna tillsynsplikt minskar i takt med barnets ålder och utveckling, beroende på hur gamla barnen är och på vilket sätt barnen har förstört för dig kan det vara fråga om en brist i tillsynsplikten vilket kan medföra skadeståndsansvar enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen.

Det finns ingen åldersgräns i skadeståndslagen, alla rättssubjekt, även minderåriga kan personligen hållas skadeståndsansvariga för skada som orsakats genom uppsåt eller oaktsamhet, 2 kap. 4 § skadeståndslagen. Skadeståndsskyldigheten kan dock jämkas för underåriga med hänsyn till barnets ålder, utveckling, handlingens beskaffenhet, bakomliggande ansvarsförsäkring och omständigheterna i övrigt. Du ska inte behöva lägga ner pengar på att skydda dina blommor, ingen har rätt att förstöra för dig!

Hoppas att du har fått svar på din fråga och jag önskar dig en trevlig sommar!


Jakob Melander
Fick du svar på din fråga?